Instytucja: MŁAWA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MŁAWA

  ODPOWIEDŹ

  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Urząd Miasta Mława w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska -
  na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
  informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), udzielając odpowiedzi na
  zadane w treści Wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała -
  http://www.mlawa.pl/spoleczne-inicjatywy-lokalne/wniosek-w-sprawie-organizow
  ania-realizacji-i-dofinansowania-spolecznych-inicjatyw-lokalnych.html

  http://www.mlawa.pl/uchwaly-06-10/uchwala-nr-xxviii-300-2008-rady-miejskiej-
  w-mlawie-z-dnia-8-grudnia-2008r-w-sprawie-organizowania-realizacji-i-dofinan
  sowania-spolecznych-inicjatyw-lokalnych.html

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - TAK
  http://www.mlawa.pl/akty-prawne2/uchwala-nr-v-47-2015-rady-miasta-mlawa-z-dn
  ia-24-marca-2015-r.html

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
  NIE

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała - TAK
  http://www.mlawa.pl/uchwaly-2014-2018/uchwala-nr-xviii-227-2016-rady-miasta-
  mlawa-z-dnia-31-maja-2016-r-w-sprawie-szczegolowych-zasad-i-trybu-przeprowad
  zania-konsultacji-z-mieszkancami-miasta-mlawa.html

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016 - 315 uchwał

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,
  http://www.mlawa.pl/konsultacje-zakonczone/

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym) - TAK
  https://www.mlawa.pl/uchwaly-10-14/uchwala-nr-xxviii-281-2013-rady-miasta-ml
  awa-z-dnia-9-kwietnia-2013r.html

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym) - TAK
  https://www.mlawa.pl/uchwaly-2014-2018/uchwala-nr-xxiii-285-2016-rady-miasta
  -mlawa-z-dnia-25-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-powolania-mlawskiej-rady-seni
  orow-i-nadania-jej-statutu.html

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - NIE

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie dotyczy

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  2016 rok
  https://www.mlawa.pl/2016Budzet/uchwala-nr-viii-80-2015-z-dnia-30-czerwca-20
  15r.html

  https://www.mlawa.pl/2016Budzet/

  2017 rok
  https://www.mlawa.pl/2017Budzet/uchwala-nr-xviii-228-2016-rady-miasta-mlawa-
  z-dnia-31-maja-2016-r-w-sprawie-przeprowadzenia-na-terenie-miasta-mlawa-kons
  ultacji-spolecznych-dotyczacych-mlawskiego-budzetu-obywatelskiego.html

  https://www.mlawa.pl/2017Budzet/

  2018 rok
  https://www.mlawa.pl/urzad-miasta/zarzadzenia-burmistrza/zarzadzenie-nr-52-2
  017-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-11-kwietnia-2017-r.html

  https://www.mlawa.pl/2018/

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny) - NIE DOTYCZY

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016
  2016 rok - 300 000 zł
  2017 rok - 300 000 zł
  2018 rok - 300 000 zł

  Agnieszka Puzio Dębska

  Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Inspektor ds. promocji miasta i współpracy z zagranicą
  Wydział Organizacyjny

  Urząd Miasta Mława
  ul. Stary Rynek 19
  06-500 Mława

  tel. 23 6546433 wew. 701
  tel. kom. 604417109
  fax. 23 6543652
  e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl
  www.mlawa.pl