Instytucja: 

Opole

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Pytanie odnośnie danych Urząd Miasta Opola przez Opole

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie proszę o doprecyzowanie pytania:

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,

  O jaką radę chodzi?

  Będę zobowiązany.

  Z poważaniem,

  Paweł Sadło

  Podinspektor

  Centrum Dialogu Obywatelskiego

  Urzędu Miasta Opola

  ul. Koraszewskiego 7-9

  45-011 Opole

  Tel. +48 77 44 61 569

  E-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.opole.pl/> www.opole.pl

  Urząd Miasta Opola

  Rynek-Ratusz

  45-015 Opole

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
  następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała,

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
  reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

  NIP 526282872

  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Z poważaniem,

  Paweł Sadło

  Podinspektor

  Centrum Dialogu Obywatelskiego

  Urzędu Miasta Opola

  ul. Koraszewskiego 7-9

  45-011 Opole

  Tel. +48 77 44 61 569

  E-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.opole.pl/> www.opole.pl

  Urząd Miasta Opola

  Rynek-Ratusz

  45-015 Opole

  Załączniki

  • image001_uQpzGpt.jpg
  • image002.jpg
 • Odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Opole

  Szanowni Państwo,

  poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania w kolejności ich zadania:

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

  W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej.

  BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/1348/18386

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
  41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  W mieście Opolu utworzono Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

  BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6409/18386

  Obecnie działa Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
  powołana Zarządzeniem nr OR-I.0050.663.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia
  09 października 2017 r. w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności
  Pożytku Publicznego na II kadencję.

  www:
  http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/rada-dzialal
  nosci-pozytku-publicznego/

  3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),

  W mieście Opolu nie powołano Rady Oświatowej.

  4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami.

  www: <http://www.opole.pl/konsultacje-z-mieszkancami-uchwala/>
  http://www.opole.pl/konsultacje-z-mieszkancami-uchwala/

  BIP:
  <http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/4979/18386/htm
  lpreview>
  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/4979/18386/html
  preview

  5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,

  Rada Miasta Opola przyjęła następującą liczbę uchwał w poszczególnych
  latach:

  2014: 243 uchwały (211 uchwał w VI kadencji Rady + 32 uchwały w VII kadencji
  Rady)

  2015: 342 uchwały

  2016: 343 Uchwały

  6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  W mieście Opolu prowadzone są konsultacje z mieszkańcami.

  w 2014 odbyły się 3 konsultacje

  w 2015 odbyły się 7 konsultacji

  w 2016 odbyły się 2 konsultacje

  7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  W mieście Opolu utworzono młodzieżową Radę Miasta.

  www: http://www.opole.pl/dzial/rada-miasta-opola/mlodziezowa-rada-miasta/

  BIP:
  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5051/18386/html
  preview;
  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/755/18386

  8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  W mieście Opolu utworzono Radę Seniorów.

  www:
  http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/senior-w-opolu/rada-senioro
  w-miasta-opola/

  BIP:
  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/517/18386/htmlp
  review

  9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Pod poniższym linkiem
  dostępny jest akt prawa miejscowego w sprawie zasad przyznawania środków
  budżetowych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Opola.

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

  10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Poniżej znajdują się linki
  do regulacji.

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5305/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5223/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

  http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6662/18386

  http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6658/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5780/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6277/18386

  11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
  sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  Nie dotyczy. W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o
  zarządzenie Prezydenta miasta Opola.

  12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o zarządzenie
  Prezydenta miasta Opola.

  http://www.bip.um.opole.pl/?id=41882

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6069/18386

  http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego/

  http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-miasta-opola-w-2015-rok
  u/

  http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/budzet-obywa
  telski-opola/;
  http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok/

  13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  2014: 2.000.000 zł.

  2015: 2.000.000 zł.

  2016: 2.500.000 zł.

  Informacje zgodnie z Państwa prośbą zostają udostępnione w formie
  elektronicznej na adres {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  W przypadku pytań proszę o kontakt.

  Z poważaniem,

  Paweł Sadło

  Podinspektor

  Centrum Dialogu Obywatelskiego

  Referat ds. Organizacji Pozarządowych

  Urzędu Miasta Opola

  ul. Koraszewskiego 7-9

  45-011 Opole

  Tel. +48 77 44 61 569

  E-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.opole.pl/> www.opole.pl

  Urząd Miasta Opola

  Rynek-Ratusz

  45-015 Opole

  Załączniki

  • image002_uLT4l0K.jpg
 • RE: Odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Opole

  Szanowni Państwo,

  Informacja wysłana przez Pana Pawła Sadło będzie aktualizowana - wkradł się na pewno jeden błąd w przypadku linku do uchwały o inicjatywie lokalnej!

  Ta uchwała była zmieniana pod koniec 2017 roku i jest zdecydowanie lepszym i ambitniejszym dokumentem niż tez z 2011!

  Serdecznie pozdrawiam i proszę nam wybaczyć pomyłkę!

  Zdarza się niestety ;)

  Pozdrawiam

  Dorota Piechowicz-Witoń
  Naczelnik
  Centrum Dialogu Obywatelskiego
  ul. Koraszewskiego 7-9 w Opolu
  Tel. 77 446 15 66
  Kom. 505 435 055
  e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>

  https://www.facebook.com/cdo.opole/
  www.opole.pl<http://www.opole.pl/>

  Urząd Miasta Opola
  Rynek-Ratusz
  45-015 Opole

  [Macintosh HD:Users:mkula:Desktop:LOGO-OPOLA-KOLOR_rgb.jpg]

  Załączniki

  • image002_wbWKV0A.jpg
  • image003_y67kUtW.jpg
 • RE: Odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Opole

  Szanowni Państwo,

  Poniżej przesyłam zaktualizowane odpowiedzi na Państwa pytania w kolejności
  ich zadania:

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

  W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej.

  BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6472/18386

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
  41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  W mieście Opolu utworzono Opolską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

  BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5209/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6409/18386

  Obecnie działa Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
  powołana Zarządzeniem nr OR-I.0050.663.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia
  09 października 2017 r. w sprawie powołania Opolskiej Rady Działalności
  Pożytku Publicznego na II kadencję.

  www:
  http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/rada-dzialal
  nosci-pozytku-publicznego/

  3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),

  W mieście Opolu nie powołano Rady Oświatowej.

  4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  W mieście Opolu obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami.

  www: http://www.opole.pl/konsultacje-z-mieszkancami-uchwala/

  BIP:
  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/4979/18386/html
  preview

  5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,

  Rada Miasta Opola przyjęła następującą liczbę uchwał w poszczególnych
  latach:

  2014: 243 uchwały (211 uchwał w VI kadencji Rady + 32 uchwały w VII kadencji
  Rady)

  2015: 342 uchwały

  2016: 343 Uchwały

  6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  W mieście Opolu prowadzone są konsultacje z mieszkańcami.

  W 2014 odbyły się 3 konsultacje:

  W 2015 odbyły się 7 konsultacji:

  W 2016 odbyły się 2 konsultacje:

  7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  W mieście Opolu utworzono Młodzieżową Radę Miasta.

  www: http://www.opole.pl/dzial/rada-miasta-opola/mlodziezowa-rada-miasta/

  BIP:
  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5051/18386/html
  preview;
  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/755/18386

  8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  W mieście Opolu utworzono Radę Seniorów.

  www:
  http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/senior-w-opolu/rada-senioro
  w-miasta-opola/

  BIP: http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5250/18386

  9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Pod poniższym linkiem
  dostępny jest akt prawa miejscowego w sprawie zasad przyznawania środków
  budżetowych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Opola.

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

  10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  W mieście Opolu działa 28 Jednostek Pomocniczych. Poniżej znajdują się linki
  do regulacji.

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5305/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5223/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5222/18386

  http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6662/18386

  http://baw.umo.lokalna/institution/18386/legalact/6658/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5780/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6277/18386

  11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
  sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  Nie dotyczy. W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o
  zarządzenie Prezydenta miasta Opola.

  12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  W mieście Opolu budżet obywatelski funkcjonuje w oparciu o zarządzenie
  Prezydenta miasta Opola.

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/5857/18386

  http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6069/18386

  http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego/

  http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-miasta-opola-w-2015-rok
  u/

  http://www.opole.pl/dzial/miasto/centrum-dialogu-obywatelskiego/budzet-obywa
  telski-opola/;
  http://www.opole.pl/regulamin-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok/

  13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  2014: 2.000.000 zł.

  2015: 2.000.000 zł.

  2016: 2.500.000 zł.

  Informacje zgodnie z Państwa prośbą zostają udostępnione w formie
  elektronicznej na adres {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  W przypadku pytań proszę o kontakt.

  Z poważaniem,

  Paweł Sadło

  Podinspektor

  Centrum Dialogu Obywatelskiego

  Referat ds. Organizacji Pozarządowych

  Urzędu Miasta Opola

  ul. Koraszewskiego 7-9

  45-011 Opole

  Tel. +48 77 44 61 569

  E-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.opole.pl/> www.opole.pl

  Urząd Miasta Opola

  Rynek-Ratusz

  45-015 Opole

  Załączniki

  • image003_YNZd4GZ.jpg
  • image004.jpg
  • image002_PJ6HTBv.jpg