'

Instytucja: TARNÓW OPOLSKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

    Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

    - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
    - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
    - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
    - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
    - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
    - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
    - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
    - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
    - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
    - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
    - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
    - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
    - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

    Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARNÓW OPOLSKI

    Twoja wiadomość

    Do: ug@tarnowopolski.pl
    Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
    Wysłano: 2018-01-09 08:03

    odczytano w dniu 2018-01-09 08:40.

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARNÓW OPOLSKI

    Witam,

    w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
    informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.

    Z poważaniem

    Joanna Gebauer

    Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

    Ul. Dworcowa 6

    46-050 Tarnów Opolski

    Załączniki