Instytucja: 

Gdańsk

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej (029/2018) przez Gdańsk

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9.1.2018

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała ,

  Tak, w mieście Gdańsk obowiązuje przedmiotowa uchwała: Uchwała Nr 757 Rady Miasta Gdańska z dnia 2016-08-25 w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  Link:

  http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=2016&tytul=inicjatywy+lokalnej&Typ=R&data=&Start=0

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy

  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje od 2005 roku. Obecna Rada VII kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 764/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 maja 2017 r.

  Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określony jest w Rozdziale V Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020 przyjętego Uchwałą Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/887/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016 r.

  Wszelkie informacje na stronie internetowej: http://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/gdanskie-rady/Gdanska-Rada-Dzialalnosci-Pozytku-Publicznego,a,2655

  - czy powołano w gminie radę oświatową?

  tak. Gdańska Rada Oświatowa, jako ciało opiniodawczo-doradcze Rady Miasta Gdańska, działa od 2007 roku. Na pierwszą kadencję (2007-2010) została powołana Uchwałą nr XII/304/07 zRady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 r.
  Druga kadencja 2011-2015 - Uchwała nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r.
  Na trzecią kadencję została powołana Uchwałą nr VI/154/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. (z póź. zm.) w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej. Aktualnie w jej skład wchodzi 25 cz łonków

  W celu zapewnienia wszechstronności i fachowości prowadzonych przez Radę prac do jej grona powołani zostali eksperci – zarówno teoretycy jak i praktycy. Cz łonkowie reprezentują środowiska zainteresowane współpracą z miastem w dziedzinie edukacji, w tym: uczelnie wyższe, związki zawodowe i organizacje pozarządowe oraz podmioty, których decyzje są istotne dla kształtu polityki oświatowej miasta i regionu: Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz reprezentantów dyrektorów szkół i innych gdańskich placówek oświatowych.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami?

  Tak, poniżej link do uchwał

  http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=&tytul=zasad+i+trybu+przeprowadzania+konsultacji+spo%C5%82ecznych&Typ=R&data=&Start=0

  http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=764&rok=2016&tytul=&Typ=R&data=&Start=0

  - informacja o liczbie uchwał w latach 2014-2016:

  2014 - 419 uchwał

  2015 - 503 uchwały

  2016 - 372 uchwały

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy?

  Tak, w Gminie Miasto Gdańsk od 2011 roku funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska powołana na podstawie Uchwały Nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
  Poniżej link do treści w/w uchwały oraz jej zmian:
  http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=&tytul=powo%C5%82ania+M%C5%82odzie%C5%BCowej+Rady+Miasta+Gda%C5%84ska&Typ=A&data=&Start=0

  - czy utworzono gminna rade seniorów?

  Do dnia 23 stycznia br. nie powołano w gminnej rady seniorów.

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki?

  Nie. w Gminie nie ma sołectw. http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=&tytul=so%C5%82ectw&Typ=A&data=&Start=0

  Odpowiedzi do zapytań o budżet obywatelski:

  W Gminie Miasta Gdańska obowiązuje uchwała określająca zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska. Jest to uchwała nr 494/2015 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r.
  Link do pełnej treści uchwały:
  http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=494&rok=2015&tytul=&Typ=A&data=&Start=0

  Liczba konsultacji społecznych w myśl uchwały rady miasta w latach:
  2014 - 7
  2015 - 10
  2016 - 4

  Od 2013 roku w gminie prowadzony jest projekt budżetu obywatelskiego w formie wyłącznie konsultacji społecznych. Na stronie gdansk.pl w zakładce budżetu obywatelskiego ( http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski ) dostępne są wszystkie uchwały i zarządzenia określające zasady budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach do 2017 roku włącznie.

  Kwoty budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach:
  2014 - 11 000 000 zł
  2015 - 11 000 000 zł
  2016 - 12 500 000 zł

  URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
  Biuro Rady Miasta Gdańska
  Wioletta Krewniak
  Inspektor
  Wały Jagiellońskie 1
  80-853 Gdańsk
  tel.: 58-323-70-25
  fax: 58-305-34-52
  e-mail: wioletta.krewniak@gdansk.gda.pl
  www.gdansk.pl

  Załączniki

 • Read-Receipt: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gdańsk

  Wiadomość wysłana w dniu 9 stycznia 2018 06:56:34 GMT-00:00 do umg@gdansk.gda.pl o temacie „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.