'

Instytucja: STARA BIAŁA

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA BIAŁA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@starabiala.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:52

  odczytano w dniu 2018-01-31 09:26.

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA BIAŁA

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawarty we
  wiadomości e-mail z dnia 30 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że:

  1. W Gminie Stara Biała aktualnie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej. Bezpośredni link do Uchwały nr 201/XXVI/13 Rady
  Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
  ramach inicjatywy lokalnej:
  http://bip.starabiala.pl/index.php?app=uchwaly&nid=3484&y=2013&which=Rady+Gm
  iny+Stara+Bia%C5%82a

  2. W Gminie Stara Biała nie funkcjonuje zarówno gminna rada pożytku
  publicznego jak i rada oświatowa.

  3. W Gminie Stara Biała nie obowiązuje żadna uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.

  4. Rada Gminy Stara Biała w latach 2014 - 2016 przyjęła odpowiednio:

  ­ w 2014 r. 81 uchwał,

  ­ w 2015 r. 84 uchwały,

  ­ w 2016 r. 65 uchwał.

  5. Urząd Gminy Stara Biała w latach 2014 - 2016 przeprowadził
  odpowiednio:

  ­ w 2014 r. 4 konsultacje z mieszkańcami,

  ­ w 2015 r. 22 konsultacje z mieszkańcami,

  ­ w 2016 r. 10 konsultacji z mieszkańcami.

  6. W Gminie Stara Biała nie utworzono młodzieżowej rady gminy oraz
  gminnej rady seniorów.

  7. W Gminie Stara Biała nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
  Bezpośredni link do Uchwały nr 186/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30
  marca 2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
  środków stanowiących fundusz sołecki:
  http://bip.starabiala.pl/index.php?app=uchwaly&nid=5186&y=2017&which=Rady+Gm
  iny+Stara+Bia%C5%82a

  8. W Gminie Stara Biała aktualnie nie funkcjonuje i nigdy nie
  funkcjonował budżet obywatelski.

  Biała, dn. 13.02.2018 r.

  SO.1431.6.2018

  Z poważaniem

  z up. Wójta

  Aleksandra Cylińska

  Sekretarz Gminy Stara Biała

  ----------------------------------------------------------------------------
  ------------

  Adrian Portalski
  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  tel. 24 366-87-23, fax 24 365-61-65
  <mailto:a.portalski@starabiala.pl> a.portalski@starabiala.pl
  <http://www.starabiala.pl/> www.starabiala.pl