'

Instytucja: GIETRZWAŁD

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja z gminy Gietrzwałd przez GIETRZWAŁD

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji poniżej w
  kolejności odpowiadam na poszczególne pytania:

  1. W gminie Gietrzwałd obowiązuje uchwała o inicjatywie lokalnej
  http://gietrzwald.pl/index.php/2015-02-11-13-06-13/inicjatywa-lokalna.html

  2. utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego

  3. nie powołano gminnej rady Oświatowej

  4. obowiązuje uchwała dot. konsultacji społecznych w gminie. Jest
  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu
  22.04.2015 r. pozycja 1535 Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia
  17 marca 2017 r. http://www.gietrzwald.bip.net.pl/?a=153

  5. W roku 2014 przyjęto 136 uchwał, w roku 2015 115 uchwał, w roku
  2016 97 uchwał.

  6. Urząd nie prowadzi rejestru konsultacji społecznych więc nie możemy
  podać Państwu dokładnej liczby. Jednak średnio są to 2-3 konsultacje w roku.

  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. Wyodrębniono fundusz sołecki, link do uchwały o wyrażeniu zgody
  http://www.archiwum.gietrzwald.bip.net.pl/akty/58/805/w_sprawie_wyrazenia_zg
  ody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego_w_budzecie_gminy.html Organ
  wykonawczy nie wydawał zarządzeń dotyczących realizacji funduszu sołeckiego.

  10. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski ale przymierzamy się do
  jego wprowadzenia jeśli taka będzie wola mieszkańców J

  Jeżeli informacje wydają się Państwu nieprecyzyjne lub niewystarczające,
  bardzo proszę o kontakt celem ich uzupełnienia,

  Z poważaniem

  Agnieszka Zabłocka

  Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji

  Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

  ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

  tel. 89 524 19 10

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIETRZWAŁD

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@gietrzwald.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:56

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:36.