'

Instytucja: TROJANÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TROJANÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@trojanow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-30 21:52

  odczytano w dniu 2018-01-31 08:06.

 • informacja publiczna przez TROJANÓW

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję, że:

  1. Dotychczas nie była podejmowana uchwała w sprawie trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego.
  Kwestie te zawarte były w załączniku do Zarządzeń Wójta o powołaniu komisji
  konkursowej.
  Ostatnie Zarządzenie Wójta Gminy Trojanów Nr 11/2017 z dnia 19.06.2017r.
  (www.trojanow.pl <http://www.trojanow.pl> - BIP zakładka Prawo).

  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  3. Nie powoływano gminnej rady oświatowej.

  4. Podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
  z mieszkańcami ( Uchwała nr XII/42/2011 z dnia 26.08.2011r. www.trpjanow.pl
  <http://www.trpjanow.pl> - BIP zakładka Prawo).

  5. W roku 2014 podjęto 36 uchwał, w roku 2015 - 52 uchwały, w roku
  2016 - 53 uchwały.

  6. W roku 2014 przeprowadzono 1 konsultację, w roku 2015 - 2
  konsultacje, w roku 2016 - 1 konsultację

  7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki ( Uchwała nr XLVI/180/2014 z
  dnia 31.03.2014r. www.trojanow.pl <http://www.trojanow.pl> - BIP, zakładka
  Prawo).

  10. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Pozdrawiam

  Jarosław Ryszkowski