'

Instytucja: WIERZBNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZBNO

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2018-01-31 09:01:26

  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Czas dostarczenia: 2018-01-30 21:52:53
  Odbiorca: ugwierzbno@interia.pl

  --

  Your message was displayed on 2018-01-31 09:01:26

  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Delivery time: 2018-01-30 21:52:53
  Recipient: ugwierzbno@interia.pl

 • Re: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez WIERZBNO

  Wierzbno, dnia 9 lutego 2018 r.OR.1431.8.2018Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/202-605 WarszawaW odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. uprzejmie informuje, iż w Gminie Wierzbno:1) nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie);2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);3) nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);4) obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym). Treść uchwały została opublikowana pod adresem: http://bip.gminawierzbno.pl/tmp/51692279-ucwaXNa_nr_171.pdfTreść str. 1 załącznika do uchwały została opublikowana pod adresem: http://bip.gminawierzbno.pl/tmp/51692769-zaXNzecznik_nr_1_do_uchwaXNy_171.pdfTreść str. 2 załącznika do uchwały została opublikowana pod adresem: http://bip.gminawierzbno.pl/tmp/51693070-zaXNzecznik_nr_1_do_ucwaXNy_171_1.pdf5) Rada Gminy podjęła:a) w 2014 roku 40 uchwał, b) w 2015 roku - 47 uchwał, c) w 2016 roku - 69 uchwał;6) przeprowadzono a) w 2014 roku - 1 konsultacje, b) w 2015 roku - 2 konsultacje, c) w 2016 roku - 1 konsultacje;7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);8) nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);9) nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Treść uchwały Rady Gminy Wierzbno w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok została opublikowana pod adresem http://bip.gminawierzbno.pl/tmp/2880117160-uchwala_XIV_74_2016_z_dnia_30_marca_2016.pdf 10) nie posiada wydzielonych zarządzeń Wójta wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego;11) nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny);12) nie dotyczy;13) nie dotyczy.Z poważaniem,Monika GrabowskaReferent ds. sekretariatu i obsługi organów gminy-- Urząd Gminy w WierzbnieWierzbno 9007-111 Wierzbnotel. 25 793 44 95