Instytucja: ŻABIA WOLA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. odpowied na wniosek o udostpnienie informacji publicynej przez ŻABIA WOLA

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że w Gminie Żabia Wola:

  * obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej treść uchwały Nr 68/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dostępna jest pod adresem:
  http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161103091030nutvtemsfhj1.pdf
  * nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
  * nie powołano w rady oświatowej;
  * obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami treść uchwały Nr 18/XXXVIII/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji lokalnych z mieszkańcami gminy Żabia Wola dostępna jest pod adresem:
  http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/201004011124235902qkt54kxe.pdf
  * w latach 2014-2016 Rada Gminy podjęła: 331 uchwał (2016 r. - 99 uchwał, 2015 r. - 144 uchwały, 2014 r. - 88 uchwał);
  * w latach 2014-2016 przeprowadzono 23 konsultacje z mieszkańcami :
  2016 r. - 5, 2015 r. - 10, zaś w 2014 r. -8
  * nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  * nie utworzono gminnej rady seniorów;
  * nie wyodrębniono funduszu sołeckiego;
  * nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty;

  Z poważaniem

  Inspektor
  Krystyna Janiszewska
  Urząd Gminy Żabia Wola
  ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
  tel: 46 857 81 81 wew. 33
  fax: 46 857 81 81 wew. 12