'

Instytucja: Gliwice

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na korespondencję nr UM.764104.2017<br />Wniosek o udostępnienieinformacji publicznej przez Gliwice

  <html><body><p>
  <strong>Pan Szymon Osowski i Pan Bartosz Wilk - członkowie zarządu</strong></p>
  <p>
  <strong>Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska</strong></p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  Przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania sformułowane przez Państwa w korespondencji e-mail z dnia 2 grudnia 2017 r.:</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczeg&oacute;łowych kryteri&oacute;w oceny wniosk&oacute;w o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&oacute;rym jest dostępna ta uchwała,</span></li>
  </ul>
  <p style="text-align:justify; padding:5px;">
  W Gliwicach obowiązuje Uchwała Nr XXXIII/767/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad wsp&oacute;łfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego.</p>
  <p style="text-align:justify; padding:5px;">
  Link do uchwały oraz uchwał ją zmieniających (wraz z tekstem ujednoliconym): <a href="https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2452,1" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/uchwaly_rady_miasta,2452,1</a>)</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</span></li>
  </ul>
  <p>
  Na terenie miasta Gliwice działa Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.</p>
  <p>
  Obecny jej skład na kadencję 2017-2020 został określony na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4496/17 z dnia 10 maja 2017 roku (link do BIP: <a href="https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_4496.pdf" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/pub/zpm/ZPM_2017_4496.pdf</a>). Natomiast tryb powoływania członk&oacute;w oraz organizacja i tryb działania MRDPP określa uchwała nr XXIII/591/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.</p>
  <p>
  Uchwała oraz inne informacje dostępne są na stronie:<a href="http://mrdpp.gliwice.pl/mrdpp/akty-prawne/" target="_blank"> http://mrdpp.gliwice.pl/mrdpp/akty-prawne/</a>.</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)</span></li>
  </ul>
  <p>
  W Gliwicach nie powołano rady oświatowej.</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&oacute;rym jest dostępna ta uchwała</span></li>
  </ul>
  <p>
  Zasady przeprowadzania konsultacji reguluje &sect; 16 Statutu Miasta Gliwice (t.j. Dz. Urz. Woj. Ślaskiego z 2016 r. poz 4722), kt&oacute;ry stanowi:</p>
  <p>
  <br />
  "&sect; 16. 1. Konsultacje społeczne są formą zasięgania opinii mieszkańc&oacute;w Miasta.<br />
  2. Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie<br />
  obowiązujących (konsultacje obowiązkowe) oraz w sprawach uznanych za ważne dla Miasta (konsultacje fakultatywne).<br />
  3. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Rada lub Prezydent, w zależności od zakresu<br />
  kompetencji organu w sprawie podlegającej konsultacjom.<br />
  4. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:<br />
  1) ankiet publicznych, w tym internetowych;<br />
  2) zebrań mieszkańc&oacute;w;<br />
  3) opinii organ&oacute;w jednostek pomocniczych;<br />
  4) opinii zainteresowanych instytucji i stowarzyszeń;<br />
  5) opinii zainteresowanych mieszkańc&oacute;w po publicznym ogłoszeniu zamierzonego przedsięwzięcia.<br />
  5. Konsultacje mogą mieć zasięg:<br />
  1) og&oacute;lnomiejski;<br />
  2) lokalny (np. osiedlowy);<br />
  3) środowiskowy, w odniesieniu do określonej grupy społecznej.<br />
  6. W zależności od rodzaju sprawy, decyzję o wyborze formy, zasięgu i czasu trwania konsultacji<br />
  obowiązkowych podejmuje Prezydent, a o wyborze formy, zasięgu i czasu trwania konsultacji fakultatywnych podejmuje organ, kt&oacute;ry decyduje o przeprowadzeniu konsultacji, biorąc pod uwagę optymalny spos&oacute;b dotarcia do mieszkańc&oacute;w i zapewniając jak największą reprezentatywność prowadzonych konsultacji.<br />
  7. Ogłoszenie o konsultacjach publikuje się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu. Ogłoszenie takie powinno zawierać w szczeg&oacute;lności opis przedmiotu konsultacji oraz spos&oacute;b i termin udzielenia odpowiedzi.<br />
  8. Okres oczekiwania na opinie i uwagi mieszkańc&oacute;w o przedmiocie konsultacji nie może być kr&oacute;tszy niż 14 dni.<br />
  9. Informację o wynikach konsultacji opracowuje Prezydent i publikuje w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.<br />
  10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organ&oacute;w Miasta.<br />
  11. W szczeg&oacute;lnie ważnych sprawach Rada może ustalić zasady i tryb przeprowadzania konsultacji odrębną uchwałą.</p>
  <p>
  Link do Statutu Miasta w BIP: <a href="https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/statut_miasta" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/statut_miasta</a>.</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczeg&oacute;lnych latach 2014-2016</span></li>
  </ul>
  <p>
  Przedstawiam poniżej dane liczbowe dot. liczby podjętych przez Radę Miasta uchwał:</p>
  <p>
  2014 r. - 241</p>
  <p>
  2015 r. - 287</p>
  <p>
  2016 r. - 246</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczeg&oacute;lnych latach 2014-2016</span></li>
  </ul>
  <p>
  Przedstawiam poniżej dane liczbowe dot. konsultacji przeprowadzonych w latach 2014-2016:</p>
  <p>
  2014 r. - 5</p>
  <p>
  2015 r. - 14</p>
  <p>
  2016 r. - 19</p>
  <p>
  Szczeg&oacute;łowe informacje na temat zakończonych oraz aktualnie prowadzonych konsultacji dostępne są w BIP (link: <a href="https://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/konsultacje_spoleczne" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/informacje_publiczne/konsultacje_spoleczne</a>).</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),</span></li>
  </ul>
  <p>
  W Gliwicach funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice. Informacje na temat zasad jej powoływania oraz jej obecnego składu dostępne są w BIP (link: <a href="https://bip.gliwice.eu/samorzad/mlodziezowa_rada_miasta" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/samorzad/mlodziezowa_rada_miasta</a>).</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">czy utworzono gminną radę senior&oacute;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)</span></li>
  </ul>
  <p>
  W Gliwicach nie utworzono rady senior&oacute;w.</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&oacute;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&oacute;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,</span></li>
  </ul>
  <p>
  W mieście Gliwice nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, nie podjęto r&oacute;wnież uchwały o odmowie wyrażenia zgody na jego wyodrębnienie. W Gliwicach nie ma sołectw, działają natomiast jednostki pomocnicze - Rady Osiedli, funkcjonujące na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta statut&oacute;w i korzystające z przyznanych środk&oacute;w finansowych na działalność statutową (link: <a href="https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli</a>).</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie</span></li>
  </ul>
  <p>
  Nie dotyczy.</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatk&oacute;w z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańc&oacute;w projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&oacute;rym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),</span></li>
  </ul>
  <p>
  W Gliwicach funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje społeczne. Określa go zarządzenie Prezydenta Gliwic. Procedura, kt&oacute;ra obowiązywała w 2017 roku (Zarządzenie Nr PM-3902/16 Prezydenta Miasta Gliwice z 19 grudnia 2016 roku w sprawie zasad budżetu obywatelskiego miasta Gliwice) jest dostępna m.in. pod adresami: <a href="https://bip.gliwice.eu/budzet_i_majatek/budzet_obywatelski" target="_blank">https://bip.gliwice.eu/budzet_i_majatek/budzet_obywatelski</a>, <a href="https://gliwice.eu/miasto/gliwicki-budzet-obywatelski/2018" target="_blank">https://gliwice.eu/miasto/gliwicki-budzet-obywatelski/2018</a>. Procedura na 2018 r. ma powstać do 19 grudnia br.</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)</span>,</li>
  </ul>
  <p>
  Nie dotyczy.</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <ul>
  <li>
  <span style="color:#0000cd;">jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&oacute;lnych latach 2014-2016.</span></li>
  </ul>
  <p>
  Kwoty przeznaczane na realizację zadań w poszczeg&oacute;lnych edycjach budżetu obywatelskiego:<br />
  2014 &ndash; 2 500 000 zł<br />
  2015 -2 500 000 zł<br />
  2016 &ndash; 3 500 000 zł</p>
  <p>
  &nbsp;</p>
  <p>
  Z poważaniem</p>
  <p>
  <br />
  Barbara Chodaczek-Sagan</p>
  <p>
  Naczelnik Biura Prezydenta i Rady Miasta</p>
  <p>
  Urząd Miejski w Gliwicach<br />
  <br />
  <br />
  <br />
  &nbsp;</p>
  </body></html>