'

Instytucja: GRYFICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gryfice.eu.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek uip WOA.1431.4.2018.LK przez GRYFICE

  WOA.1431.4.2018.LK

  *Szymon Osowski, Bartosz Wilk**
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
  ul. Ursynowska 22/2**
  02-605 Warszawa*
  *sprawa-4208@fedrowanie.siecobywatelska.pl*
  <mailto:sprawa-4208@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Dzień dobry,
  zgodnie z ustawąz dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764z późn. zm.) w odpowiedzi na
  wniosekz dnia 9.01.2018 r.uprzejmie informuję:

  _Pytanie:_Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.
  _Odpowiedź:_ Gmina Gryfice nie posiada aktu prawa miejscowego w sprawie
  określenia trybu iszczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  _Pytanie:_ Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
  (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie).
  _Odpowiedź:_ Nie

  _Pytanie:_Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego).
  _Odpowiedź:_ Nie

  _Pytanie:_ Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.
  Odpowiedź:Uchwała Nr XXX/385/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia
  21.02.2013 r. w sprawieprzyjęcia zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfice(link:
  http://bip.gminagryfice.pl/unzip/7894.dhtml).

  _Pytanie:_ Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
  poszczególnych latach 2014-2016.
  _Odpowiedź:_
  2014 r. kadencja VI (2010-2014) - 110
  kadencja VII (2014-2018) - 34
  2015 r. kadencja VII (2014-2018) - 138
  2016 r. kadencja VII (2014-2018) - 137
  Wszystkie uchwały Rady Miejskiej w Gryficach dostępne są w Biuletynie
  Informacji Publicznej (link:
  http://bip.gminagryfice.pl/strony/menu/31.dhtml).

  _Pytanie:_ Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
  mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.
  _Odpowiedź:_
  2014 r. - 4 konsultacje społeczne
  2015 r. - 5 konsultacji społecznych
  2016 r. - 4 konsultacje społeczne
  Ogłoszone konsultacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
  (link: http://bip.gminagryfice.pl/strony/8412.dhtml).

  _Pytanie:_ Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym).
  _Odpowiedź:_Rada Miejska w Gryficach uchwałą Nr XLIV/534/2014 z dnia 21
  stycznia 2014 r. utworzyła MłodzieżowąRadę Gminy i nadała jej statut
  (link: http://bip.gminagryfice.pl/strony/9596.dhtml). Utworzona Rada
  dwukrotniebyła zwoływana. Odbyła się jedna sesja, druga z uwagi na brak
  kworum nie doszła do skutku. Wbieżącej kadencji MłodzieżowaRada Gminy
  nie podjęła działalności.

  _Pytanie:_ Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym).
  _Odpowiedź:_ Nie.

  _Pytanie:_ Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
  ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego,
  _Odpowiedź:_Wyodrębniono w Gminie Gryficefundusz sołecki: Uchwała Nr
  XXXII/398/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 marca 2013 r. w
  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
  stanowiących fundusz sołecki (link:
  http://bip.gminagryfice.pl/unzip/8044.dhtml).

  _Pytanie:_ Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
  wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
  _Odpowiedź:_ Brak

  _Pytanie:_ Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
  - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).
  _Odpowiedź:_Na stronie https://gryfice.budzet-obywatelski.org/ oraz w
  Biuletynie Informacji Publicznej (link:
  http://bip.gminagryfice.pl/strony/8412.dhtml) znajdują się informacje
  dotyczące budżetu obywatelskiego na 2015 r., 2016 r. i 2017 r. Budżet
  obywatelski na 2018 rok został zawieszony.

  _Pytanie:_Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016. _Odpowiedź:_Środki przeznaczonena
  realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego: w 2014 r. na 2015 r. -
  540.000 zł w 2015 r. na 2016 r. - 500.000 zł w 2016 r. na 2017 r. -
  500.000 zł

  /Informacja przygotowana przez: Alicja Misiecka, Sylwia
  Zielińska-Poźniak, Małgorzata Bęgowska, Luiza Kowalska
  Oryginał odpowiedzi w załączeniu.
  /

  *Z poważaniem
  Luiza Kowalska
  Urząd Miejski w Gryficach*
  Pl. Zwycięstwa 37
  72-300 Gryfice
  Tel. 91 38 53 224
  W dniu 10.01.2018 o 09:18, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gryficach pisze:

  Załączniki