Instytucja: GORZYCE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GORZYCE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres mwarzeszka@gorzyce.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#ORG.1431.0002.2017] przez GORZYCE

  Dokumenty: ORG.KW-0502/17
  Znak sprawy: ORG.1431.0002.2017
  Rej. koresp. wych.: RKWe-001051/17
  Wysłane przez: Monika Radzik

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.12.2017 r. informuję, że:
  1) w Gminie Gorzyce obowiązuje uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
  http://ug.bip.gorzyce.pl/upload/uchwa%C5%82a%2076.pdf
  2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  3) nie została powołana rada oświatowa,
  4) obowiązuje Uchwała Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
  http://archiwum.gorzyce.bip.gmina.pl/pliki/920f_uchwa%C5%82a_371.pdf
  5) Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał w poszczególnych latach:
  - 2014 r. - 107,
  - 2015 r. - 105,
  - 2016 r. - 115
  6) Liczba przeprowadzonych w poszczególnych latach konsultacji z mieszkańcami:
  - 2014 r. - 22,
  - 2015 r. - 22,
  - 2016 r. - 25
  7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  8) nie utworzono gminnej rady seniorów,
  9) obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/334/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gorzyce
  http://archiwum.gorzyce.bip.gmina.pl/pliki/169a_Uchwa%C5%82a_nr_334.pdf
  10) Fundusz sołecki stanowi jeden z elementów budżetu gminy i jest ujęty w uchwale budżetowej na dany rok
  http://ug.bip.gorzyce.pl/index.php?id=377
  11) w Gminie Gorzyce nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Monika Radzik
  Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy
  Urząd Gminy w Gorzycach
  ul.Kościelna 15
  44-350 Gorzyce
  tel.32-45-13-056 wew.19
  www.gorzyce.pl

  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL