'

Instytucja: JADÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Re: Pd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JADÓW

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Pd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Wed, 17 Jan 2018 15:28:48 +0100
  Nadawca: Justyna Winnicka-Bayram <justyna.winnicka@jadow.az.pl>
  Adresat: sprawa-4258@ferdowanie.siecobywatelska.pl

  W dniu 2018-01-17 o 13:30, jadow pisze:
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2018r. gmina Jadów informuje, że :

  - w 2011 roku została podjęta Uchwała Nr XII/75/2011 z dnia 25.11.2011
  r. w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów z organizacjami
  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. Uchwała
  znajduje się na stronie www.bip.jadow.az.pl <http://www.bip.jadow.az.pl>
  pod linkiem http://bip.jadow.az.pl/userfiles/file/uch74.pdf

  - w gminie nie funkcjonuje rada działalności pożytku publicznego

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego) – nie powołano

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – uchwala z 2011 roku link
  http://bip.jadow.az.pl/userfiles/file/uch47.pdf

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016 – w okresie 2014-2016 Rada Gminy Jadów podjęła łącznie
  249 uchwał tj. w 2014- 78 uchwał, w 2015 – 91 i w 2016 – 80 uchwał.

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  2014 – 1 konsultacje, w 2015 – brak, w 2016 brak

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym) – nie

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym) – nie

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego - uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego w gminie Jadów była podjęta 26 czerwca 2009r.
  Niestety nie jesteśmy w stanie podać linku, gdyż obowiązujący BIP
  zawiera uchwały od 2010 roku.

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – wszystkie
  zarządzenia znajdują się pod linkiem
  http://bip.jadow.az.pl/index.php?id=1016

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego) – nie funkcjonuje

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny) – nie dotyczy

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016 – nie dotyczy

  --
  Justyna Winnicka-Bayram, Urząd Gminy Jadów - Kierownik Referatu
  Organizacyjno Społecznego, tel. 25 785-44-09 mail :
  justyna.winnicka@jadow.az.pl

 • Potwierdzenie odbioru: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JADÓW

  Potwierdzenie odbioru

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do jadow@o2.pl w dniu: wtorek, 9 stycznia 2018 o godz. 07:56.

  Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: wtorek, 9 stycznia 2018 o godz. 09:00.