Instytucja: 

JANÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez JANÓW

  Urząd GminyJanów, dnia 25.01. 2018 r.

  Janów

  Or.1431.5.2018

  W związku z wnioskiem z  dnia 09.01. 2018 r. dotyczącym udzielenia
  informacji niniejszym informuję,iż:

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej;

  - w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

  - w gminie nie powołano w gminnej rady oświatowej;

  - w gminie obowiązuje uchwała nr XXVII/186/10 Rady Gminy Janów z dnia 25
  października 2010 r. dot. w sprawie określeniaszczegółowego sposobu
  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
   organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacieprojektów aktów
  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
  organizacji.

  - liczbaprzyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach: 2014 r. –
  38, 2015 r. – 50 i

  2016 r. 58:

  - liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach: 2014 r. – 1,

  2015 r. – 1 i 2016 r. – 1;

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

  -nie utworzono gminnejrady seniorów;

  - w gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego na 2018 r.:
  http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl/rejestry/uchwal/2017.html;

  - w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie nie wydawano
  zarządzeń;

  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

  Z up. Wójta

  Jerzy Pogorzelski

  Sekretarz Gminy