'

Instytucja: JASŁO

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie info?==?utf-8?Q?rmacji publicznej przez JASŁO

  ZPiOP.1431.5.2018 Jasło, dnia 18 stycznia 2018 r.

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Odpowiadając na wniosek dotyczący informacji publicznej – informuję:
  1. nie ma takiej uchwały,
  2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  3. nie powołano w Gminie Jasło rady oświatowej
  4. w gminie Jasło nie uchwalono takiej uchwały,
  5. w gminie Jasło w roku 2014 (VII kadencja) podjęto 10 uchwał, w 2015 r – 106, a w 2016 r -111 uchwał,
  6. nie dotyczy,
  7. w gminie Jasło nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  8. w gminie Jasło nie utworzono gminnej rady seniorów,
  9. tak uchwała jest dostępna https://gminajaslo.bip.gov.pl/uchwaly-2015/uchwala-nr-v-24-2015-rady-gminy-jaslo-z-dnia-18-marca-2015r.html
  10. nie ma takich zarządzeń,
  11. w gminie Jasło nie funkcjonuje budżet obywatelski,
  12. nie dotyczy,
  13. nie dotyczy.

  Z up. Wójta
  mgr inż. Małgorzata Dubiel
  Sekretarz Gminy

  ____________
  Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
  Wersja: AVA 25.15726 z 18.01.2018
  Informacje: www.gdata.pl

 • Przeczytano: Wniosek o udostępni?==?utf-8?Q?enie informacji publicznej przez JASŁO

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@gminajaslo.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:56

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:02.

  ____________
  Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
  Wersja: AVA 25.15523 z 03.01.2018
  Informacje: www.gdata.pl