Instytucja: JAŚLISKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAŚLISKA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
  że:
  - nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej;
  - w Gminie Jaśliska nie ma utworzonej gminnej rady działalności pożytku
  publicznego;
  - nie ma powołanej rady oświatowej;
  - obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami -
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jasliska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=39&podmenu=127&str=1&id=1419
  - Rada Gminy Jaśliska w latach 2014-2016 podjęła łącznie 222 uchwały;
  - w latach 2014-2016 przeprowadzono 8 konsultacji z mieszkańcami gminy;
  - nie została utworzona młodzieżowa rada gminy;
  - nie utworzono gminnej rady seniorów;
  - w gminie został wyodrębniony fundusz sołecki:
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jasliska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=39&podmenu=98&str=1&id=1082
  - brak zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją
  funduszu sołeckiego;
  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  --
  Z poważaniem
  Monika Dubiel

  tel. 13 43 10 581

  URZĄD GMINY JAŚLISKA
  38-485 Jaśliska 171

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAŚLISKA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: ug@jasliska.info
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 2018-01-09 07:56

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.