'

Instytucja: JEDLIŃSK

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Gm Jedlinsk odpowiedź informacja publiczna na wniosek z 09.01.2018r. przez JEDLIŃSK

  Grzegorz Walczak

  Urząd Gminy Jedlińsk

  Ul. Warecka 19

  26-660 Jedlińsk

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>

  www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>

  www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>

  www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>

  NIP 526282872

  e-mail sprawa-4294@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-4294@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  W odpowiedzi na wniosek przesłany pocztą elektroniczną o udostępnienie
  informacji publicznej w formie informacji przesłanej pocztą elektroniczną na
  adres sprawa-4294@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  <mailto:sprawa-4294@fedrowanie.siecobywatelska.pl> który to wniosek został
  przysłany z adresu mailowego:
  <mailto:sprawa-4294@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  sprawa-4294@fedrowanie.siecobywatelska.pl dnia 2018-01-09 w trybie art. 2
  ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - w załączeniu przesyłam
  odpowiedź skan plik PDF - zawierającą żądaną informację publiczną.

  G. Walczak