Instytucja: JEDLNIA-LETNISKO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek inf. publ. dla Sieć Obywatelska - Watchdog Polska od UG Jedlnia-Letnisko przez JEDLNIA-LETNISKO

  UCHWAŁA Nr V/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia
  dokumentu: „Procedury i standardy zlecania zadań publicznych przez Gminę
  Jedlnia – Letnisko”. Uchwała
  <http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003343/3343.doc>.
  Załączniki
  <http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003379/3379.zip>.

  http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003343/3343.doc

  http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003379/3379.zip

  UCHWAŁA Nr XLVII/280/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie zasad
  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy
  Jedlnia-Letnisko. Uchwała
  <http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002880/2880.doc>.
  Załącznik nr 1 - Regulamin
  <http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002881/2881.doc>.
  Załączniki do Regulaminu
  <http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002889/2889.zip>

  http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002880/2880.doc

  http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002881/2881.doc

  http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD002889/2889.zip

  UCHWAŁA Nr VIII/59/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmiany
  uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XLIV/270/2014 z dnia 26 marca
  2014r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na
  2015 rok. Uchwała
  <http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003690/3690.doc>.

  http://jedlnia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_06/BIPOLD003690/3690.doc

  Załączniki