'

Instytucja: JEMIELNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEMIELNO

  Twoja wiadomość

  Do: ugjemielno@poczta.onet.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:57

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:43.

 • Gmina Jemielno - odpowiedź ws udostępnienia informacji publicznej przez JEMIELNO

  Urząd Gminy w Jemielnie w sprawie udostępnienia informacji publicznych,
  informuje że:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała,

  Gmina Jemielno nie posiada uchwały, o której mowa wyżej.

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Gmina Jemielno nie posiada rady działalności pożytku publicznego.

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  Gmina Jemielno nie powołała rady oświatowej.

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,

  Gmina Jemielno posiada uchwałę dotyczącą regulaminu konsultowania z
  organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
  organizacji.

  Link:
  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jemielno/&strona=submenu_ak
  tualnosci.asp&typ=podmenu&menu=29&podmenu=77&str=1&id=1200

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,

  Pytanie mało skonkretyzowane.

  Gmina nie posiada rady działalności pożytku publicznego w związku z tym brak
  uchwał w/w rady.

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016

  Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 - 3

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  Gmina Jemielno nie posiada młodzieżowej rady gminy.

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  Gmina Jemielno nie posiada rady seniorów.

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

  Gmina Jemielno nie posiada funduszu sołeckiego.

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  Nd

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  W Gmina Jemielno nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),

  Nd

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  Nd

  Pozdrawiam

  Anna Hrebenyk

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JEMIELNO

  Twoja wiadomość

  Do: ugjemielno@poczta.onet.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:56

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:45.