'

Instytucja: LUBIN

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBIN

  Twoja wiadomość

  Do: <sekretariat@ug.lubin.pl>
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 20180109T075800+0100

  została wyświetlona na komputerze adresata w 20180109T080939+0100

  ---
  Urząd Gminy w Lubinie
  ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
  tel. +48 (76) 8403-100
  fax: +48 (76) 8403-140
  http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
  http://www.ug.lubin.pl/

 • odpowiedź na informację publiczną przez LUBIN

  Lubin, dnia 23.01.2018 r.
  OR.1431.4.2018  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa


  W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej informuję co następuje:
  - gmina nie posiada uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
  - nie powołano rady oświatowej;
  - w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, link : http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6449,idmp,202,r,o;
  - Rada Gminy Lubin podjęła w 2014 r. - 145 uchwały, w 2015 r. - 150 uchwał, w 2016 r. - 123 uchwały;
  - w latach 2014 -2016 przeprowadzono 5 konsultacji z mieszkańcami w następujących sprawach:
  1/ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  2/ Obowiązek nakładania kagańców
  3/ Program ochrony środowiska
  3/ Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030
  5/ Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin;
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
  - utworzono gminną radę seniorów (Uchwała Rady Gminy Lubin Nr XXX/195/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania rady Seniorów Gminy Lubin oraz nadania jej Statutu), link: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dukument,iddok,8366,idmp,202,r,o;
  - Gmina Lubin posiada wyodrębniony fundusz solecki – link:
  http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5146,idmp,136,r,o;
  - aktualne Zarządzenie nr 1164/2017 z 20 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2018 - link:
  http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10401,idmp,234,r,o
  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

  Agnieszka Wrona
  Referat Organizacyjny
  Urząd Gminy w Lubinie
  ul. Władysława Łokietka 6
  Email: wrona@ug.lubin.pl
  tel.: 76/ 84-03-145

  ---
  Urząd Gminy w Lubinie
  ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
  tel. +48 (76) 8403-100
  fax: +48 (76) 8403-140
  http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
  http://www.ug.lubin.pl/

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBIN

  Twoja wiadomość

  Do: <sekretariat@ug.lubin.pl>
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: 20180109T075800+0100

  została wyświetlona na komputerze adresata w 20180109T080814+0100

  ---
  Urząd Gminy w Lubinie
  ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
  tel. +48 (76) 8403-100
  fax: +48 (76) 8403-140
  http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
  http://www.ug.lubin.pl/