'

Instytucja: KOLNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • informacja publiczna przez KOLNO

  Kolno, dnia 16 stycznia 2018 roku

  Sieć Obywatelska

  Watchog Polska

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że

  1. W gminie Kolno nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej

  2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie

  3 Nie powołano rady oświatowej

  4. W gminie Kolno obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, uchwała Nr XIX/119/16 link
  do strony:

  http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/aktyprawne/e0887db916ff7d5/kadencja20142018/

  W 2014 r – podjęta została 1 uchwała w sprawie dotyczącej zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,

  W 2016 r. –podjęta została 1 uchwała w sprawie dotyczącej zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,

  Konsultacji zostało przeprowadzonych:

  2014 – 1

  2015 -1

  2016 - 2

  - W Gminie Kolno nie utworzono rady seniorów

  - W Gminie Kolno został wyodrębniony fundusz sołecki uchwała Nr V/29/15
  link do
  http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/aktyprawne/e0887db916ff7d5/kadencja20142018/

  - W Gminie Kolno nie obowiązuje budżet obywatelski