Instytucja: 

NOWA RUDA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA RUDA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA RUDA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony
  dnia 9 stycznia 2018 r. informujemy, co następuje:
  ad. tiret 1 – nie;
  ad. tiret 2 – nie;
  ad. tiret 3 – nie powołano takowej rady, jednak w zakresie działania
  Komisji Spraw Społecznych, będącej zgodnie ze Statutem Gminy Miejskiej
  Nowa Ruda jedną z komisji stałych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie,
  znajdują się min. sprawy z zakresu edukacji; komisja ta opiniuje
  wszelkie działania związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie miasta;
  ad. tiret 4 – tak; uchwała Nr 117/XIV/03 z dnia 10 grudnia 2003r. w
  sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
  Miejskiej Nowa Ruda
  http://www.nowaruda.biuletyn.net/archiwum/dokument.php-iddok=13758&idmp=5921&r=r.htm
  ad. tiret 5 – w VI kadencji w 2014 roku podjęto 126 uchwał, a w VII
  kadencji (trwającej) podjęto 267 uchwał w latach 2014-2016;
  ad. tiret 6 –  przeprowadzono 13 konsultacji;
  ad. tiret 7 – tak; uchwała Nr 174/XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
  z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
  w Nowej Rudzie i nadania jej statutu
  http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=25&bsc=N
  ad. tiret 8 – tak; uchwała Nr 403/XLVIII/14 z dnia 7 maja 2014r. w
  sprawie powołania oraz nadania Statutu Radzie Seniorów Miasta Nowa Ruda
  http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=278&bsc=N
  ad. tiret 9 – nie; w Gminie Miejskiej Nowa Ruda nie ma utworzonych sołectw;
  ad. tiret 10 – nie dotyczy;
  ad. tiret 11 - Rada Miejska w Nowej Rudzie zainicjowała funkcjonowanie
  budżetu obywatelskiego Uchwałą Nr 386/XLI/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w
  sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta
  Nowa Ruda dotyczących realizacji projektu pod nazwą :”Budżet obywatelski
  w Mieście Nowa Ruda w 2019 roku”;
  http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=2&cid=354&id=5234
  ad. tiret 12 - nie ma innych form prawnych funkcjonowania budżetu
  obywatelskiego w mieście Nowa Ruda;
  ad. tiret 13 – w latach 2014-2016 nie obowiązywał budżet obywatelski.

  Skan pisma w załączeniu.
  Z poważaniem

  --
  Justyna Caban
  Główny Specjalista
  Biuro Obsługi Samorządu
  Urząd Miasta Nowa Ruda
  tel. 74/872 03 16

  Załączniki