Instytucja: 

OŁAWA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OŁAWA

  PR.1431.2.2018

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 9.01.2018r.
  (doręczonego organowi pocztą elektroniczną)

  Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września
  2001r. (Dz.U.2016.1764) oraz ww. wnioskiem poniżej udzielam wnioskowaną
  informację publiczną:

  * Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Oława z
  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
  pożytku publicznego na 2018 rok. Dostępna jest na stronie Biuletynu
  Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl -
  http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22175.html

  * W gminie Oława nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego i rady oświatowej

  * Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/250/2017 z 26.05.2017r. w sprawie
  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady
  Gminy Oława w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy
  Oława: http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22003.html

  * Uchwała LIX/375/2010 z 31.08.2010r. w sprawie szczegółowego
  sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
  działalności statutowej: http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,19172.html

  * W latach 2014-2016 Rada Gminy Oława podjęta 211 uchwał, Uchwały
  dostępne na stronie BIP: http://bip.gminaolawa.pl/Article/id,467.html

  * W latach 2014-2016 przeprowadzono konsultacje społeczne:

  2016: Konsultacje ws. Projektu "Programu współpracy z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
  publicznego na rok 2016"

  2015 - Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
  publicznego na rok 2015"

  2014 - Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami
  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
  publicznego na rok 2014".

  * W gminie Oława nie utworzono młodzieżowej rady gminy, rady
  seniorów,

  * W gminie Oława wyodrębniono fundusze sołeckie, na mocy Uchwały
  Rady Gminy Oława nr LXIV/377/2014 z 27.03.2014r. Uchwała dostępna w BIP:
  http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,20574.html

  * Wyliczenie kwoty przypadającej sołectwom na realizację
  przedsięwzięć: http://bip.gminaolawa.pl/Article/get/id,22025.html

  * W gminie Oława nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Osoby, które wytworzyły informację publiczną:

  sekretarz gminy Oława Maria Bożena Polakowska, {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  insp. ds. promocji Joanna Szulżyk, {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Osoba, która udostępniła informację publiczną: insp. ds. promocji Joanna
  Szulżyk, {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Proszę potwierdzić otrzymanie wiadomości.

  Pozdrawiam

  Joanna Szulżyk

  insp. ds. promocji Joanna Szulżyk
  Urząd Gminy Oława, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

  tel. 71 313 30 33 wew., 203, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

  <mailto:{{ email }}> {{ email }},
  <http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl,
  <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa


  <https://www.facebook.com/pages/Gmina-O%C5%82awa/329361667228482?sk=timeline
  >

  Załączniki

  • image001_B0WScXT.jpg
  • image002_8n7qz8x.jpg