Instytucja: 

PRZEMKÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZEMKÓW

  Return Receipt

  Your Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  document:

  was {{ email }}
  received
  by:

  at: 09-01-2018 11:46:53

 • Udostępnienie informacji publicznej dot. uchwał Rady Miejskiej przez PRZEMKÓW

  Temat: Udostępnienie informacji publicznej dot. uchwał Rady Miejskiej
  --------------------------------------------------------------------------

  Urząd Miejski w Przemkowie
  ul. Plac Wolności 25
  59-170 PRZEMKÓW

  Przemków, dnia 10 stycznia 2018 r.

  ORG.1431.2.2018

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o udostępnienie
  informacji publicznej poniżej udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  Nie

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  Nie

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  Nie

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,
  Tak
  UCHWAŁA NR XXX/172/05 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 kwietnia
  2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami Gminy Przemków,
  link:
  http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/document/26105/Uchwa%C5%82a

  - liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  2014- 58
  2015- 52
  2016- 66

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach 2014-2016,
  2014- 0
  2015- 0
  2016- 0

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  Nie

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  Nie

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  2014:
  UCHWAŁA NR XXXIV/186/13 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 marca
  2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
  Przemków na rok budżetowy 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
  link:
  http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/document/33629/Uchwa%C5%82a

  2015:
  UCHWAŁA NR LV/260/14 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 18 marca 2014
  r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
  Przemków na rok budżetowy 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
  link:
  http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/document/34437/Uchwa%C5%82a

  2016:
  Na 2016 r. w Gminie Przemków nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, ze
  względu na obowiązywanie programu postępowania naprawczego w latach
  2016-2018. Zgodnie z art. 240a ust. 5 pkt. 5 ustawy o finansach
  publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w okresie realizacji
  postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie może
  tworzyć funduszu sołeckiego.
  UCHWAŁA NR XV/66/16 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 26 stycznia
  2016 r. w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Przemków
  link:

  http://prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie/document/35906/Uchwa%C5%82a-XV_66_16

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Nie dotyczy

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  Nie

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),
  Nie dotyczy

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.
  Nie dotyczy

  Z poważaniem

  SEKRETARZ GMINY
  Leszek Frąckowiak