Instytucja: 

KOZIELICE

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek dostęp do informacji publicznej przez KOZIELICE

  W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że zostało ono
  zakwalifikowane jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej i
  według aspektów prawnych regulujących to zagadnienie zostaje udzielona
  odpowiedź:

  - w Gminie Kozielice nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
  zasad oceny wniosków o realizację zadania publicznego, każdorazowo w
  przypadku zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego jest
  organizowany konkurs, który obwarowany jest regulaminem,

  -nie tworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  -powołano gminną radę oświatową,

  -uchwały zamieszczone są na stronie www.bip.kozielice.pl ich ilość można
  sobie sprawdzić łącznie z treścią i ewentualnymi załącznikami,
  zamieszczone są również zarządzenia Wójta regulujące poszczególne
  zagadnienia, ich realizację oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie,

  -dokładnej liczby konsultacji z mieszkańcami nie mogę podać, ponieważ
  zasięgamy opinii naszych mieszkańców wykorzystując różne okazjonalne
  spotkania typu zebrania OSP, spotkania z okazji Święta Babi, Dziadka
  itp. Uwzględniając zebrania wiejskie i konsultacje okazjonalne to było
  ich około: 2014r. - ok. 25, 2015r. - ok. 50, 2016 r. - ok. 50,

  -nie tworzono młodzieżowej rady gminy ani gminnej rady seniorów,

  -nie wyodrębniano w latach 2014-16 funduszu sołeckiego a zarządzenia są
  opublikowane na stronie adres podany powyżej,

  -w gminie nie był wprowadzany budżet obywatelski.

  Z poważaniem:

  Mirosław Rabiega

  {{ email }}

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOZIELICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_DOKNPYp.txt