Instytucja: SULIKÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Gmina Sulików przez SULIKÓW

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję
  następujące informacje dotyczące Gminy Sulików:

  -nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  -nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  -nie powołano rady oświatowej,

  -uchwała określająca tryb przeprowadzania konsultacji społecznych została
  podjęta w dniu 28 października 2015 r. (uchwała Nr XI/85/15:
  http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/7070/XI_85_15_03-11-2015_12-33-57.pdf ).
  Uchwała została zmieniona na sesji w dniu 24 lutego 2016 r.
  (http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/7238/XV_123_16_02-03-2016_09-56-28.pdf),

  -W latach 2014-2016 podjęto następującą liczbę uchwał:

  2014-80

  2015-93

  2016-96

  -W latach 2014-2016 przeprowadzono następującą liczbę konsultacji
  społecznych:

  2014-0

  2015-0

  2016-1

  -Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  -Nie utworzono gminnej rady seniorów,

  -W Gminie Sulików wyodrębniono fundusz sołecki:

  Na rok 2010 - http://bip.sulikow.pl/?id=3085,

  Na rok 2011 - http://bip.sulikow.pl/?id=3629,

  Na rok 2012 - http://bip.sulikow.pl/?id=4256,

  Na rok 2013 - http://bip.sulikow.pl/?id=4997,

  Zmiana ustawy o funduszu sołeckiego umożliwiła nie podejmowanie uchwały o
  wyodrębnieniu funduszu sołeckiego co rok.

  -Zarządzenie Wójta Gminy Sulików w sprawie regulaminu funduszu sołeckiego w
  Gminie Sulików (http://bip.sulikow.pl/?id=6408), zmiana zarządzenia
  (http://bip.sulikow.pl/?id=6990).

  -W Gminie Sulików nie obowiązuje fundusz obywatelski.

  Pozdrawiam,

  Aleksandra Adamiak

  Inspektor ds. obsługi organów Gminy Sulików

  Urząd Gminy Sulików

  tel. 75 77 87 290