Instytucja: KRZYŻ WIELKOPOLSKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRZYŻ WIELKOPOLSKI

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  09.01.2018 r. przesyłam informacje dot. Gminy Krzyż Wielkopolski, jak niżej:

  Ad. 1) Na terenie gminy Krzyż Wielkopolski nie obowiązuje uchwała dot.
  trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
  publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  Ad. 2) Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

  Ad. 3) Nie powołano rady oświatowej.

  Ad. 4) W Gminie Krzyż Wlkp. obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - link do uchwały Rady
  Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Nr XXXIII/279/2005 z 30.11.2005r.
  http://www.bip.krzyz.pl/content.php?cms_id=429.

  Ad. 5) W latach 2014-2016 podjęto jedną uchwałę tj. /*UCHWAŁA Nr
  IV/26/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 lutego 2015 *o
  przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzyż Wlkp. w sprawie
  projektu uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. dotyczącej przyjęcia
  Strategii Rozwoju Gminy Krzyż Wlkp. na lata 2015-2022.
  <http://www.bip.krzyz.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=694&dok_id=4499>/

  Ad. 6) W latach 2014-2016 przeprowadzono jedne konsultacje.
  Ad. 7) Nie utworzono rady seniorów.
  Ad. 8) W gminie wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Rady Miejskiej w
  Krzyżu Wlkp. Nr IV/29/2015 z 12.02.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  dostępna jest w BIP pod adresem
  http://www.bip.krzyz.pl/content.php?cms_id=772||w=5.
  Ad. 9) Nie wydano zarządzeń wykonawczych.
  Ad.10) W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Halina Wylegała

  Kierownik Referatu Ogólnego

  Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.
  --
  Natalia Bandura
  Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
  tel. 67 25 64 020
  mail: natalia.bandura@um.krzyz.pl