'

Instytucja: LATOWICZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez LATOWICZ

  Latowicz, 02 lutego 2018 r.

  S.1431.2.2018

  *Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

  Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 14 ust.1w związku z art. 4 ust.1 pkt 4
  ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U.z 2016 r. poz.1764 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek z dnia
  2018-01-09 o udzielenie informacji publicznej informuję, co następuje:

  ► na terenie Gminy Latowicz nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie);

  ► w gminie Latowicz nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego ( art. 41 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie);

  ► w gminie Latowicz nie została powołana rada oświatowa (art. 78 Prawa
  oświatowego);

  ► w gminie Latowicz obowiązuje uchwała

  Nr XVII/111/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012 r. w
  sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
  Latowicz (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 1352) link
  http://latowicz.samorzady.pl/(Uchwały Rady Gminy ; 2011-2012);

  ► w okresie 2014 – 2016Rada Gminy Latowicz przyjęła następującą liczbę
  uchwał,
  w rozbiciu na poszczególne lata:

  2014 – 62,

  2015 – 62,

  2016 – 106;

  ►liczba konsultacji przeprowadzona w poszczególnych latach w okresie
  2014-2016:

  2014 – 2,

  2015 – 4,

  2016 - 3;

  ► w gminie Latowicz nie została utworzona młodzieżowa rada gminy (art.
  5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);

  ► w gminie Latowicz nie została utworzona rada seniorów ( art. 5 c ust.
  2 ustawy o samorządzie gminnym);

  ►w gminie został wyodrębniony fundusz sołecki(art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim) – uchwała Nr XXIX/214/14 Rady Gminy Latowicz z dnia31
  marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
  Gminy środków stanowiących fundusz sołecki; strona BIP link
  http://latowicz.samorzady.pl/(Uchwały Rady Gminy ; 2013-2014)

  ►link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego , wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
  http://latowicz.samorzady.pl/(zarządzenia Wójta)

  ► w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) rozumiany
  jakokonsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniuani w innej
  formie prawnej;

  ► z uwagi na nie funkcjonowanie w gminiebudżetu obywatelskiegojego kwota
  w poszczególnych latach 2014-2016 wynosiła o złotych.

  Lilla Barbara Zgódka

  sekretarz gminy