'

Instytucja: LIDZBARK WARMIŃSKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Lidzbark Warmiński przez LIDZBARK WARMIŃSKI

  Dzień dobry,

  Sprawa: udzielenie informacji publicznej.

  Odpowiadając na wniosek z dnia 09.01.2018 r., informuję że:
  Ad. 1) TAK - w Gminie Lidzbark Warmiński obowiązuje uchwała Rady Gminy
  Lidzbark Warmiński Nr XXIV/204/2012 z dnia 26 października 2012 r. w
  sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
  zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  Uchwała ta dostepna jest pod linkiem:
  http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/626/w-sprawie-okreslenia-trybu-i-szczegolowych-kryteriow-oceny-wnioskow-o-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-lokalnej..html
  Ad. 2) NIE
  Ad. 3) NIE
  Ad. 4) TAK - Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr VIII/58/11 z dnia
  8 czerwca 2011 r.
  w sprawie konsultowania niektórych projektów aktów prawa miejscowego.
  Uchwała ta dostępna jest pod linkiem:
  http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/344/w-sprawie-konsultowania-niektorych-projektow-aktow-prawa-miejscowego.html
  Ad. 5) W latach 2014-2016 Rada Gminy Lidzbark Warmiński podjęła 232
  uchwały:
  - 2014 - 82 uchwały,
  - 2015 - 80 uchwał,
  - 2016 - 70 uchwał.
  Ad. 6) W latach 2014-2016 konsultacje przeprowadzano trzykrotnie:
  - 2014 – jednokrotnie,
  - 2015 – jednokrotnie,
  - 2016 – jednokrotnie.
  Ad. 7) NIE
  Ad. 8) NIE
  Ad. 9) W Gminie Lidzbark nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
  Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XX/167/2017 z dnia 23 lutego
  2017 r., w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu w
  budżecie Gminy Lidzbark Warmiński na
  2018 r. dostępna jest pod linkiem:
  http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/1693/w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego-w-budzecie-gminy-lidzbark-warminski-na-2018-r..html
  Uchwała Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXXI/241/2018 z dnia 11
  stycznia 2018 r.,
  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu w budżecie
  Gminy Lidzbark Warmiński na 2019 r. dostępna jest pod linkiem:
  http://bip.lidzbark.warmia.mazury.pl/akty/1875/w-sprawie-nie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego-w-budzecie-gminy-lidzbark-warminski-na-2019-r..html
  Ad. 10) NIE DOTYCZY.
  Ad. 11) NIE
  Ad. 12) NIE DOTYCZY
  Ad. 13) NIE DOTYCZY

  Z poważaniem,
  --
  Referent
  mgr Radosław Krajewski
  tel. 89 767 32 74 wew. 24

  Załączniki