Instytucja: 

LIPNICA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Lipnica przez LIPNICA

  RO. 1431.1.2018.EG          Lipnica, dn. 22.01.208r.

  Panowie Szymon Osowski, Bartosz Wilk

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2  02-605 WARSZAWA

  W odpowiedzi na wniosek   z dnia 9.01.2018 r.  o udostępnieni informacji
  publicznej  udzielamy

  odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:

  -   w gminie nie ma  uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizacji zadania publicznego.

       Wójt zarządzeniami powołuje komisje konkursowe do opiniowania
  ofert i określa tryb ich działania i oceny ofert,

  -    w gminie nie utworzono rady działalności  pożytku publicznego,

  -   w gminie nie powołano rady oświatowej,

  -   w gminie obowiązuje uchwała  w sprawie określenia zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

      (Uchwała Nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwca
  2011r.)//http://bip.uglipnica.nv.pl/Article/get/id,16335.html/
  /

  -   Rada Gminy w Lipnicy  podjęła uchwały:  w  2014r.  - 70,   w 2015r. 
  - 75,  w  2016 r.  - 77,

  -   liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami :  w 2014r.  -
  0,  w 2015 r. -2,  2016 r. - 17,

  -  nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  -  nie utworzono gminnej rady seniorów,

  -  w gminie wyodrębniono Fundusz sołecki  (Uchwała Nr XLI /275/2014 Rady
  Gminy w Lipnicy z 27 marca 2014 r.)
  http://bip.uglipnica.nv.pl/Article/get/id,17896.html

  - nie ma zarządzeń dotyczących  realizacji funduszu sołeckiego, w gminie,

  - w gminie nie funkcjonuję budżet obywatelski,

  - nie dotyczy.

  Emilia Główczewska

  Urząd Gminy Lipnica

  ul. Józefa Słomińskiego 19

  77-130 Lipnica

  tel. 598217089

  --
  Emilia Główczewska
  Urząd Gminy Lipnica

 • Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Lipnica przez LIPNICA

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina
  Lipnica
  Data: Mon, 22 Jan 2018 14:53:59 +0100
  Nadawca: Emilia Główczewska <{{ email }}>
  Adresat: {{ email }}

  RO. 1431.1.2018.EG          Lipnica, dn. 22.01.2018r.

  Panowie Szymon Osowski, Bartosz Wilk

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2  02-605 WARSZAWA

  W odpowiedzi na wniosek   z dnia 9.01.2018 r.  o udostępnieni informacji
  publicznej  udzielamy

  odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:

  -   w gminie nie ma  uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizacji zadania publicznego.

       Wójt zarządzeniami powołuje komisje konkursowe do opiniowania
  ofert i określa tryb ich działania i oceny ofert,

  -    w gminie nie utworzono rady działalności  pożytku publicznego,

  -   w gminie nie powołano rady oświatowej,

  -   w gminie obowiązuje uchwała  w sprawie określenia zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

      (Uchwała Nr X/44/11 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 10 czerwca
  2011r.)//http://bip.uglipnica.nv.pl/Article/get/id,16335.html/
  /

  -   Rada Gminy w Lipnicy  podjęła uchwały:  w  2014r.  - 70, w  2015r. 
  - 75,  w  2016 r.  - 77,

  -   liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami :  w 2014r.  -
  0,  w 2015 r. -2,  2016 r. - 17,

  -  nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  -  nie utworzono gminnej rady seniorów,

  -  w gminie wyodrębniono Fundusz sołecki  (Uchwała Nr XLI /275/2014 Rady
  Gminy w Lipnicy z 27 marca 2014 r.)
  http://bip.uglipnica.nv.pl/Article/get/id,17896.html

  - nie ma zarządzeń dotyczących  realizacji funduszu sołeckiego, w gminie,

  - w gminie nie funkcjonuję budżet obywatelski,

  - nie dotyczy.

  Emilia Główczewska

  Urząd Gminy Lipnica

  ul. Józefa Słomińskiego 19

  77-130 Lipnica

  tel. 598217089

  --
  Emilia Główczewska
  Urząd Gminy Lipnica