'

Instytucja: LIPSKO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 roku przez LIPSKO

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji Publicznej
  poniżej udzielam odpowiedzi:

  Pytanie 1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  odpowiedź: według dokumentów w latach 2014 -2018 nie była podjęta taka
  uchwała.

  Pytanie 2 Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
  (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),-

  odpowiedź: NIE - według posiadanych dokumentów

  Pytanie 3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego), -

  odpowiedź: NIE - według posiadanych dokumentów

  Pytanie 4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała

  odpowiedź: TAK - Uchwała Nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
  26 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko (Dz. Urz.
  Woj. Maz. z 2012 r. poz. 8458 -  data publikacji : 4 grudnia 2012 r.

  Pytanie 5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  Odpowiedź:-ogółem  podjęto 247 uchwał: wyszczególnienie:*2014 - 16; 2015
  -134; 2016 - 97*

  Pytanie 6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
  mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

  odpowiedź: rok 2014 - 0, rok 2015 - 2, rok 2016 - 2

  Pytanie 7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)

  odpowiedź: TAK - Uchwała Nr XIX/98/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
  28 stycznia 2008 r. w sprawie powołania i funkcjonowania młodzieżowej
  Rady MiastaLipska;

  Pytanie 8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)

  Odpowiedź: NIE

  Pytanie 9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
  ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;

  odpowiedź: Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23
  marca 2015 r. w sprawie funduszu sołeckiego i Uchwała Nr VIII/46/2015
  Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 3 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr
  VII/35/2015 z dnia 23 marca 2015 r.

  Pytanie 10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego,
  wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

  odpowiedź: wszystkie zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
  przesyłamy w formie skanów w załączeniu niniejszej odpowiedzi.( 3
  załączniki)

  Pytanie 11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
  - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  odpowiedź: W mieście i Gminie Lipsko nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Pytanie 12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
  konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
  realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

  odpowiedź: W mieście i Gminie Lipsko nie funkcjonuje budżet obywatelski

  Pytanie 13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  odpowiedź: W mieście i Gminie Lipsko nie funkcjonuje budżet obywatelski

  --
  Z Poważaniem,
  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko
  Artur Dygas
  tel.: (48) 37 84 123

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPSKO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umig@lipsko.eu.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki