Instytucja: KROCZYCE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROCZYCE

 • Odpowiedź - wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROCZYCE

  Numer sprawy: UG-V.1431.00016.2017

  Numer pisma: UG-V.KW-00427/17

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej data wpływu:
  04.12.2017 r.

  Szanowni Państwo!

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
  informuję:

  1. Trwają pracę nad treścią uchwały dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej.

  2. Na terenie Gminy Kroczyce nie ma powołanej rady gminnego pożytku
  publicznego z powodu niewpłynięcia stosownego wniosku.

  3. Na terenie Gminy Kroczyce nie ma powołanej rady oświatowej.

  4. W Gminie Kroczyce została podjęta w dniu 18.08.2005r. uchwała dot.
  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała jest
  dostępna na stronie internetowej Gminy Kroczyce BIP Urzędu Gminy Kroczyce.

  5. W roku 2014- Rada Gminy Kroczyce podjęła 92 uchwały.

  6. W roku 2015- Rada Gminy Kroczyce podjęła 97 uchwał.

  7. W roku 2016- Rada Gminy Kroczyce podjęła 67 uchwał.

  8. W roku 2014-przeprowadzono 6 konsultacji z mieszkańcami.

  9. W roku 2015- przeprowadzono 7 konsultacji z mieszkańcami.

  10. W roku 2016- przeprowadzono 8 konsultacji z mieszkańcami.

  11. Na terenie Gminy Kroczyce nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  12. Na terenie Gminy Kroczyce nie utworzono gminnej rady seniorów.

  13. W Gminie Kroczyce, nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Uchwała w
  sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
  Gminy Kroczyce w 2018r z dnia 31 marca 2017 r. Dostępna w BIP Urzędu Gminy
  Kroczyce.

  14. W Gminie Kroczyce nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem,

  Ewa Kaziród-Kula

  ------------------------------------

  Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej,
  Informatyki i Promocji

  Urząd Gminy Kroczyce

  ul. Batalionów Chłopskich 29

  42-425 Kroczyce

  tel. 34 315 2150 do 55 wew. 25

  www.kroczyce.pl