'

Instytucja: BRODNICA

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODNICA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@brodnica.ug.gov.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODNICA

  *Urząd Gminy Brodnica*

  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

  tel.: 056 494 16 10, fax.: 056 494 16 40

  e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl
  <mailto:sekretariat@brodnica.ug.gov.pl>

  Brodnica,dnia 23 stycznia 2018r.

  *SeGB.1431.3.2018.JK*

  *Pan Szymon Osowski, Pan Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji*

  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

  *ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa*

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2018r. uprzejmie informuję, co następuje:

  - W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie).

  - W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia gminnej rady
  działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie).

  - Nie mamy uchwały w sprawie powołania w gminie rady oświatowej (art. 78
  ust. 1 Prawa oświatowego).

  - W Gminie Brodnica obowiązuje uchwała Nr V/30/07 Rady GminyBrodnica
  zdnia 16 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji
  społecznych w GminieBrodnica (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), dostępna pod adresem:
  http://archiwum.brodnica.ug.biuletyn.net/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=752
  oraz uchwała nr XVII/91/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 kwietnia 2008r.
  zmieniająca uchwałęw sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych
  w Gminie Brodnica, dostępna pod adresem:
  http://archiwum.brodnica.ug.biuletyn.net/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=861

  - Rada Gminy Brodnica przyjęła: 68 uchwał w 2014 roku, 62 uchwały w 2015
  roku i 66 uchwał w 2016r.

  - w Gminie Brodnica przeprowadzono: w 2014r. - 1 konsultacje z
  mieszkańcami, w 2015r. – 1 konsultacje i w 2016r. – 2 konsultacje z
  mieszkańcami.

  - W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia młodzieżowej
  rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

  - W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia gminnej rady
  seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

  - W Gminie Brodnica wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim) uchwałą nr XXXI/201/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 31
  marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego, która jest dostępna pod adresem:

  http://brodnica.ug.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2014_07/BIPF4FE2594288FF5Z/XXXI-201-14.pdf
  .

  - W zakresie realizacji funduszu sołeckiego Wójt Gminy Brodnica nie
  wydawał żadnych zarządzeń.

  - W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały czy zarządzenia dot.
  funkcjonowania budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) rozumianego
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty i nie funkcjonuje u nas budżet obywatelski
  (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
  konsultacji z mieszańcami. W związku z powyższym nie wyodrębnialiśmy
  środków na funkcjonowanie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  Z poważaniem

  Justyna Klimowska
  Sekretarz Gminy Brodnica

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3805@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODNICA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@brodnica.ug.gov.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki