Instytucja: 

GRUTA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRUTA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRUTA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy w Grucie informuje:

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

  - utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego

  - nie powołano rady oświatowej

  - obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami

  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy

  - nie utworzono gminnej rady seniorów

  - wyodrębniono fundusz sołecki

  - w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski

  Jednocześnie informuje, że wszystkie zarządzenia Wójta Gminy Gruta 
  oraz  uchwały podjęte przez Radę Gminy Gruta są dostępne na Biuletynie
  Informacji Publicznej Gminy Gruta oraz są publikowane w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  --
  Magdalena Wrzos - UG Gruta

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRUTA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Mieszkańcy i radni wobec Raportu o stanie gminy przez GRUTA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych informuję:

  1) Radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym.

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  4. Żaden z radnych nie zabrał głosu podczas debaty na temat raportu o
  stanie gminy.

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

   - zgłosił się jeden mieszkaniec, ale jego wniosek nie spełniał wymogów
  formalnych

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  - żaden mieszkaniec nie wypowiedział się z debacie na temat raportu o
  stanie gminy.

  --
  /Z wyrazami szacunku
  / *
  Magdalena Wrzos

  Inspektor - Biuro Rady, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych*
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  +48 564683121
  ------------------------------------------------------------------------
  G+ <http://gruta.pl>
  Urząd Gminy Gruta
  Gruta 244, 86-330 Gruta
  +48 564683121
  {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  gruta.pl <http://www.gruta.pl>
  https://www.facebook.com/gminagruta

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
  danych osobowych jest: Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.Dodatkowe
  informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na
  stronie: http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=795&x=1

  /Ten adres e-mail oraz wszelkie załączone pliki są poufne i mogą
  zawierać informacje, które są chronione prawami własności
  intelektualnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej
  wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
  też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym
  zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć wiadomość./