Instytucja: 

KĘSOWO

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘSOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_Osj8DpR.txt
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘSOWO

  W dniu 09.01.2018 o 07:58, {{ email }} pisze:
  Tak. Uchwała NR XVIII/73/2004 Rady Gminy Kęsowo z dnia 16 lipca 2004 w
  sprawie ustalenia trybu o udzielenie dotacji oraz sposobu ich
  rozliczania dla organizacji pożytku publicznego.
  Link do strony http://bip.kesowo.samorzady.pl/art/id/585

  Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  Tak. Uchwała Rady Gminy Kęsowo NRXIII/71/2011 w sprawie konsultacji
  aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub
  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w
  dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  Link do strony http://bip.kesowo.samorzady.pl/art/id/2432

  W latach 2014 -2016 przeprowadzono 6 konsultacji z mieszkańcami

  Liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy w Kęsowie w poszczególnych latach:

  2014 r.  - 14 uchwał

  2015 r.   - 81 uchwał

  2016 r.  - 61 uchwał

  Organ stanowiący jst nie  powołał w gminie rady oświatowej.

  Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

  Informuję ,żeuchwałą nr XXXII/169/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Rada
  Gminy w Kęsowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
  2018 roku. W/w uchwała dostępna jest w wersji elektronicznejna stronie:
  bip.kesowo.pl

  link: http://bip.kesowo.pl/uchwaly,10_2017-3_74

  Ponadto informuję, że na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek zarządzeń
  organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego
  w Gminie Kęsowo.

  W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

  --
  Z poważaniem
  Adam Jakubczyk
  Sekretarz Gminy Kęsowo
  609456677

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘSOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_bLULMPI.txt