Instytucja: RYPIN

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z dnia 09.01.2018 r. przez RYPIN

  Dzień dobry.

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  09.01.2018 r.

  Urząd Gminy rypin udziela odpowiedzi na kolejno zadane pytania:

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków

  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
  ust. 1 ustawy

  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
  wnosimy o wskazanie

  adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

  Nie obowiązuje.

  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy

  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

  Nie.

  3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?

  Nie.

  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z

  mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
  to wnosimy

  o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
  uchwała.

  Nie została podjęta takowa uchwała. Podejmowane są uchwały w sprawie
  przeprowadzenia

  konsultacji z mieszkańcami w konkretnej sprawie, np.

  Link do uchwały nr XX/102/12 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zasad i
  trybu przeprowadzania

  konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek
  pomocniczych na terenie gminy

  Rypin:****

  http://www.bip.rypin.pl/?app=uchwaly&nid=2482&y=2012&q=XX%2F102%2F12

  ****************************************

  Link do uchwały nr V/25/15 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie
  przeprowadzenia konsultacji

  z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Starorypin Rządowy i
  Starorypin Prywatny:

  http://www.bip.rypin.pl/?app=uchwaly&nid=3176&y=2015&q=V%2F25%2F15

  Link do uchwały nr V/26/15 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie
  przeprowadzenia konsultacji

  społecznych dotyczących projektów statutów sołectw:

  http://www.bip.rypin.pl/?app=uchwaly&nid=3177&y=2015&q=V%2F26%2F15

  5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  Rada Gminy Rypin podjęła 66 uchwał w 2014 r., 64 uchwały w 2015 r. oraz
  50 uchwał w 2016 r.

  6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych

  latach 2014-2016.

  W 2015 r. - 26 konsultacji.

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)?

  Nie utworzono.

  8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)?

  Nie utworzono.

  9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim),

  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
  którym dostępna

  jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego;

  jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
  którym dostępna jest

  obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego?

  Tak, gmina rypin wyodrębniła fundusz sołecki w 2015 roku. Uchwała
  dostępna jest na

  stronie www.bip.rypin.pl w zakładce "uchwały".

  Link do uchwały: http://www.bip.rypin.pl/?app=uchwaly&nid=3182&y=2015

  10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku

  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

  Aktualnie nadal obowiązuje uchwała V/31/15 z dnia 27 marca 2015 r.
  zamieszczona na

  stronie www.bip.rypin.pl

  11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako

  konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części

  wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli
  tak, to

  wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
  uchwała/

  zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego)?

  Nie funkcjonuje.

  12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną

  konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej

  formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)?

  Nie funkcjonuje.

  13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach

  2014-2016.

  Nie dotyczy.

  Z poważaniem

  Sekretarz Gminy

  Mariusz Paprocki

  --

  Urząd Gminy Rypin
  tel. (54) 280 97 05
  e-mail: bip@rypin.pl
  *Pozdrawiam*

  Załączniki