Instytucja: 

TOPÓLKA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOPÓLKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 07:58

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 08:36

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOPÓLKA

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy
  Topólka informuje:
  -W gminie nie obowiązuje uchwała w sprawie trybu i odpowiednich kryteriów
  oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art.19c, ust.1 ustawy ).
  - Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art.41 e ust.
  Ustawy).
  - Nie powołano gminnej rady oświatowej (art.78 ust.1 prawo oświatowe).
  -Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/111/05 w dniu 10 marca 2005r. w sprawie:
  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. Uchwała
  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Nr
  79, poz.1451 z dnia 29.06.2005r.)
  link
  http://bip.topolka.pl/upload/2Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20zasad%20i%20trybu%20przeprowadzania%20konsultacji%20z%20m.pdf
  - Rada podjęła uchwały:
  W 2014 roku – 14,
  W 2015 – 82,
  W 2016 – 48.
  - W 2015 roku przeprowadzono 24 konsultacje z mieszkańcami gminy, w 2016
  roku przeprowadzono 1 konsultację
  - Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  - Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  -W części dotyczącej funduszu sołeckiego wskazuję link pod, którym jest
  dostępna uchwała dotycząca wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego:
  http://www.bip.topolka.pl/upload/uchwa%C5%82a%20nr%2020%20fundusz%20so%C5%82ecki.pdf.
  Ponadto informuję, że nie zostały wydane zarządzenia organu wykonawczego w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego, a budżet obywatelski
  (partycypacyjny) na terenie Gminy Topólka nie obowiązuje.

  Sekretarz Gminy
  Joanna Kosińska

  -----Oryginalna wiadomość-----