'

Instytucja: BRUDZEŃ DUŻY

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • 1431.1.2018 przez BRUDZEŃ DUŻY

  _____

  Do: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na zadane pytania w trybie informacji publicznej z dnia
  09.01.2018r. informuję uprzejmie:

  1.Formą inicjatywy lokalnej jest Fundusz Sołecki, informacja zawarta jest w
  górnej zakładce na stronie internetowej gminy : www. brudzen.pl

  2. Nie funkcjonuje gminna rada działalności pożytku publicznego - nie było
  takiego wniosku - Art. 41e. 1. Ustawy o działaności pożytku publicznegi i
  wolontariacie -"Organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu
  terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych
  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność
  odpowiednio na terenie powiatu lub gminy, tworzy w terminie 2 miesięcy od
  dnia wpłynięcia wniosku odpowiednio Powiatową Radę Działalności Pożytku
  Publicznego lub Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ
  konsultacyjny i opiniodawczy, zwaną dalej odpowiednio "Radą Powiatową" lub
  "Radą Gminną" '.

  3. Nie funkcjonuje rada oświatowa - Radę oświatową może (ale nie musi)
  powołać organ
  stanowiący j.s.t. - rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. Ustawa
  o systemie
  oświaty nie określa z czyjej inicjatywy ma to nastąpić, bo czynią to
  regulacje prawne
  dotyczące samorządu terytorialnego. Zgodnie z nimi, projekt uchwały w
  sprawie powołania
  rady oświatowej może wnieść organ wykonawczy: wójt, burmistrz, prezydent
  miasta, zarząd
  powiatu lub zarząd województwa, a także inne podmioty (organy, osoby lub
  grup osób), o ile
  posiadają inicjatywę uchwałodawczą, co określają z kolei statuty
  poszczególnych JST.
  Dopuszczalne jest również przeprowadzenie w tej sprawie referendum
  lokalnego.

  4.Sprawa konsultacji z mieszkańcami opisana jest w statucie gminy.

  5.Liczba przyjętych uchwał:

  2014r.-69

  2015r.-64

  2016r.- 60

  6. Przeprowadzono 2 konsultacje z mieszkańcami:

  2014r. - w sprawie planu rozwoju miejscowości ,

  2016r. - w sprawie podziału sołectwa

  7. Nie utworzono młodzeżowej rady rozwoju.

  8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

  9. W 2017r. utworzono fundusz sołecki-informacja zawarta jest w górnej
  zakładce na stronie internetowej gminy : www. brudzen.pl.

  10.Informacja zawarta jest w górnej zakładce na stronie internetowej gminy
  : www. brudzen.pl

  11.W gminie nie finkcjonuje budżet obywatelski.

  12. j.w. W gminie nie finkcjonuje budżet obywatelski.

  13. j.w. W gminie nie finkcjonuje budżet obywatelski.

  Za zgodność:

  Dariusz Reczek

  Sekretarz Gminy

  Brudzeń Duży