Instytucja: BRENNA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRENNA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@brenna.org.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 02.12.2017 23:39

  odczytano w dniu 04.12.2017 09:58.

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRENNA

  W odpowiedzi na wniosek, informuję:

  1. nie,
  2. nie,
  3. nie
  4. tak UCHWAŁA NR XIX/209/12 RADY GMINY BRENNA z dnia 11 października
  2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami Gminy Brenna
  <http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-753>
  http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-753
  5. w 2014 - 83 uchwały, w 2015 - 81 uchwał, w 2016 - 88 uchwał
  6. 4
  7. Nie
  8. Nie
  9. Nie ponieważ w Gminie Brenna nie ma sołectw
  10. Nie dotyczy
  11. nie
  12. nie dotyczy
  13. nie dotyczy

  --

  Pozdrawiam

  Krzysztof Majeran

  zastępca wójta/sekretarz

  Urząd Gminy Brenna

  43-438 Brenna

  ul. Wyzwolenia 77

  tel.: + 48 33 853 62 22

  fax.: + 48 33 853 63 70

  sekretarz@brenna.org.pl

  www.brenna.org.pl