Instytucja: OPATÓW

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OPATÓW

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@opatow.gmina.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Szymon Osowski i Bartosz Wilk - odpowiedź przez OPATÓW

  Gmina Opatów odpowiada na poniższe pytania:
  - w gminie nie obowiązuje taka uchwała
  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  nie powołano w gminie rady oświatowej
  -w gminie w okresie 2014-2016 podjęto 124 uchwały (szczegóły na BIP)
  - nie ma danych dot. konsultacji z mieszkańcami
  - w gminie nie utworzono rady młodzieżowej
  - nie utworzono rady seniorów
  - wyodrębniono w gminie fundusz sołecki uchwała Rady Gminy nr
  189/LI/2014 z dnia 27 marca 2014r ( na BIP)

  - w gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski

  Załączniki

 • Informacja publiczna - gmina Opatów przez OPATÓW

  Gmina Opatów informuje:
  - nie podjęto uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dot. raportu o
  stanie gminy
  - nad raportem pracowali pracownicy poszczególnych działów i informacje
  składali bezpośrednio do Wójta Gminy
  - społeczność lokalna na temat możliwości zabrania głosu oraz treści
  raportu została powiadomiona przez stronę internetową gminy oraz BIP
  - nad raportem nie było dyskusji, żaden mieszkaniec nie zgłosił chęci do
  zabrania głosu
  żaden mieszkaniec nie wypowiadał się na temat raportu o stanie gminy
  Inspektor ds. Rady
  Joanna Krotla