Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ADAMÓW (pow. zamojski)

  Adamów, 23 stycznia 2018 r.

  OR.1431.3.2018

  *Pan*

  *Szymon Osowski *

  *Bartosz Wilk*

  *Sieć Obywatelska*

  *//*

  */Odpowiedź na wniosek e-mail z dnia 9.01.2018 r
  /*

  */
  /*

  Urząd Gminy Adamów (pow. zamojski) w odpowiedzi na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku udziela
  odpowiedzi:

  1.Nie ma uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
  realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

  2.Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

  3.Nie powołano rady oświatowej,

  4.*uchwałaXV/142/16 z 27 października 2016 r.*dot. konsultacji z
  mieszkańcami *http://www.adamow.bip.gmina.pl/index.php?id=298*

  5.liczba uchwał w *2014 r.* – 14, w *2015 r.* – 79, w *2016 r.* – 62,

  6.nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,

  7.nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

  8.nie utworzono gminnej rady seniorów,

  9.wyodrębniono fundusz sołecki *uchwała nr IV/24/15 z dnia 27 lutego
  2015r.*link:*http://www.adamow.bip.gmina.pl/index.php?id=298*

  10.zarządzeń w związku z realizacja funduszu sołeckiego nie ma, jest
  uchwała w sprawie środków na fundusz sołecki na poszczególne
  miejscowości nr XV/136/16 z dnia 27 października 2016 r.:

  link *http://www.adamow.bip.gmina.pl/index.php?id=298***

  11.nie funkcjonuje budżet obywatelski,

  W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-4963@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki