Instytucja: Biała Podlaska

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Biała Podlaska

  Twoja wiadomość

  Do: um@bialapodlaska.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:59

  odczytano w dniu 2018-01-09 11:31.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Biała Podlaska

  W odpowiedzi na pytania wystosowane przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, przestawiam wymagane informacje dotyczące Gminy Miejskiej Biała Podlaska:

  1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

  NIE MA TAKIEJ UCHWAŁY

  2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

  NIE UTWORZONO

  3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

  NIE POWOŁANO RADY

  4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
  TAK
  https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=98&p1=szczegoly&p2=459412

  5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  2014 - 77 uchwał
  2015 - 111 uchwał
  2016 - 101 uchwał

  6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  2014 - 2
  2015 -4
  2016 - 2
  Niezależnie:
  a) co roku konsultowany jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z uchwałą:
  https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=99&p1=szczegoly&p2=458790,
  b) w 2014 r. konsultowano program aktywizacji i wsparcia seniorów na terenie miasta z Bialską Radą Seniorów, w trybie uchwały o radzie seniorów.

  7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  TAK

  8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  TAK

  9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  NIE
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Nie dotyczy

  10) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

  Konsultacje https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//038.pdf
  uchwała https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=613&p1=szczegoly&p2=1057735
  https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//uchwala_XXVII_25_17.pdf
  zarządzenie https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//579.pdf
  https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//81.17.pdf

  11) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  NIE DOTYCZY

  12) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  W BUDŻECIE MIASTA BUDŻET OBYWATELSKI JEST OD 2017 R. (w 2017 1 mln zł, w 2018 1 mln zł)

  Z poważaniem,
  Anna Skrodziuk
  inspektor
  Wydział Polityki Społecznej, Kultury i Sportu

  Urząd Miasta Biała Podlaska
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
  21-500 Biała Podlaska

  telefon +48 83 341 61 65
  Fax 83 342 67 76
  e-mail: anna.skrodziuk@bialapodlaska.pl
  www.bialapodlaska.pl

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Biała Podlaska

  Twoja wiadomość

  Do: um@bialapodlaska.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 11:31.