Instytucja: BORKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku przez BORKI

  Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2018 roku

  Urząd Gminy Borki informuje co następuje:

  ad.1. nie

  ad.2. nie

  ad.3. nie

  ad.4. tak

  ad.5. 188 (ze względu na brak określenia o którą radę chodzi podajemy
  liczbę uchwał Rady Gminy)

  ad.6. 0

  ad.7. tak

  ad.8. tak

  ad.9. tak -
  https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=119&p1=szczegoly&p2=1045067

  ad.10. https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=129

  ad.11. nie

  ad.12. n/d

  ad.13. n/d

  --
  Untitled Document
     Z poważaniem
     Jacek Niebrzegowski

     Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej
     Pracownik ds.promocji Gminy Borki

  *Herb Gminy Borki***

  *URZĄD GMINY BORKI
  *Referat Administracyjny**
  ul. II Armii W. P. 41, 21-345 Borki
  tel. 81 857 42 08, fax 81 857 42 29
  www.borkiradzynskie.pl <http://www.borkiradzynskie.pl/>
  borki@borkiradzynskie.pl <mailto:borki@borkiradzynskie.pl>
  administracyjny@borkiradzynskie.pl
  <mailto:administracyjny@borkiradzynskie.pl>

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku przez BORKI

  --
  Untitled Document
     Z poważaniem
     Jacek Niebrzegowski

     Pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej
     Pracownik ds.promocji Gminy Borki

  *Herb Gminy Borki***

  *URZĄD GMINY BORKI
  *Referat Administracyjny**
  ul. II Armii W. P. 41, 21-345 Borki
  tel. 81 857 42 08, fax 81 857 42 29
  www.borkiradzynskie.pl <http://www.borkiradzynskie.pl/>
  borki@borkiradzynskie.pl <mailto:borki@borkiradzynskie.pl>
  administracyjny@borkiradzynskie.pl
  <mailto:administracyjny@borkiradzynskie.pl>