Instytucja: CZEMIERNIKI

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek z dnia 9.01.2018r. przez CZEMIERNIKI

  Gmina Czemierniki przesyła odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia
  2018 roku:


  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- Nie obowiązuje w gminie
  Czemierniki uchwała w tej sprawie.
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),-Nie
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),-
  Nie
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,- Nie obowiązuje
  - informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,
  Ogólna liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Czemierniki:
  2014 rok - 59 szt.
  2015 rok - 53 szt.
  2016 rok - 52 szt.

  - informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016 jest następująca:
  2014 rok - 0
  2015 rok - 1
  2016 rok - 2
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),- Nie
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),- Nie
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim),- Tak wyodrębniono fundusz sołecki
  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
  którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego;- Uchwała Nr XXXV/189/2014 Rady Gminy Czemierniki z dnia
  28.03.2014 r. : https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=401
  <https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=401&p1=szczegoly&p2=947
  504> &p1=szczegoly&p2=947504


  jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
  dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie,- Nie występują

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),- Nie funkcjonuje budżet
  obywatelski.
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),- Nie występuje.
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.- Nie dotyczy.

  Skarbnik Gminy i pracownicy UG
  Czemierniki, dnia 2018-01-18