Instytucja: GRABOWIEC

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABOWIEC

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: gmina@grabowiec.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłane: 2018-01-09 07:59

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Wniosek oudostępnienie informacji publicznej. przez GRABOWIEC

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o
  udostępnienie informacji publicznej udzielam następujących odpowiedzi:
  Ad 1. W Gminie Grabowiec nie została podjęta uchwała dotycząca trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej.
  Ad 2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.
  Ad 3. W Gminie nie powołano rady oświatowej.
  Ad 4. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIII/65/2016 w sprawie zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grabowiec -
  http://www.grabowiec.pl/bip1/uchwaly_2016/XIII/65/akt.pdf
  Ad 5. Rada Gminy Grabowiec podjęła w 2014 r. - 50 uchwał, w 2015 r. - 45
  uchwał, 2016 r. - 47 uchwał.
  Ad 6. W 2016 r. przeprowadzono z mieszkańcami Gminy tylko jedna
  konsultację dotyczącą utworzenia nowego sołectwa.
  Ad 7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  Ad 8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
  Ad 9. Wyodrębniono fundusz sołecki -
  http://grabowiec.pl/bip1/uchwaly-2010-2014/sesja-XXXI/188.pdf
  Ad 10. Nie ma zarządzeń organu wykonawczego w tym zakresie.
  Ad 11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Wójt Gminy Grabowiec

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABOWIEC

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: gmina@grabowiec.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłane: 2018-01-09 07:56

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.