'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ŻARNÓW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@zarnow.eu
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:41

  odczytano w dniu 2017-02-22 08:11.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARNÓW

  W załączeniu znajduje się odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 22 lutego 2017 roku.
  Załączniki zostaną przesłane w kolejnej wiadomości ze względu na zbyt duży rozmiar plików.
  Z poważaniem
  Katarzyna Dziubek
  Urząd Gminy w Żarnowie

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARNÓW

  W załączeniu przesyłam załączniki do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 lutego 2017 roku.
  Z poważaniem
  Katarzyna Dziubek
  Urząd Gminy w Żarnowie

 • Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2019 Roku przez ŻARNÓW

  Dobiega końca 2018 rok i zbliżają się oczekiwane przez wszystkich Święta
  Bożego Narodzenia.

  Wójt Gminy Żarnów wraz z pracownikami urzędu oraz Przewodnicząca Rady Gminy

  wraz z Radnymi, przesyłają najserdeczniejsze życzenia świąteczne i
  noworoczne.

 • "Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i akt osobowych" Łódź i Piotrków przez ŻARNÓW

  Odblokuj podgląd obrazków

  POBIERZ Harmonogram szkolenia

  POBIERZ Kartę zgłoszenia

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Centrum Szkoleniowego PROSPECT mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt.:

  "PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH

  PO ZMIANACH 2018 - 2019"

  WROCŁAW, 30 listopada 2018r.

  Hotel Campanile, ul. Ślężna 26, godz. od 9 do 15

  GŁOGÓW, 7 grudnia 2018r.

  Hotel Qubus, pl. Konstytucji 3 Maja 1, godz. od 9 do 15

  OPOLE, 11 grudnia 2018r.

  Hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59, godz. od 9 do 15


  Cel i korzyści: Zapoznanie z nowymi obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy w związku z obowiązywaniem od dnia 01.01.2019 nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej. Zapewnienie niezbędnej wiedzy związanej z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (akt osobowych , karty ewidencji czasu pracy, oraz długości przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę).

  Prowadzenie: Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy- doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Jest uznanym wykładowcą z zakresu czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zagadnień związanych z występowaniem stresu jako czynnika psychofizycznego w zakładzie pracy, który może prowadzić do takich zjawisk jak mobbing. Odbiorcami prowadzonych przeze niego szkoleń są zarówno organizacje związkowe jak i kierownicy oraz dyrektorzy wydzielonych jednostek administracyjnych. Współpracował w dziedzinie prowadzonych szkoleń m.in. z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Politechniką Wrocławską czy organizacjami związkowymi, takimi jak NSZZ "Solidarność".. Wykonywanie zawodu inspektora pracy łączy z prowadzeniem wykładów.

  Program szkolenia:

  I Prowadzenie akt osobowych pracownika według aktualnie obowiązujących przepisów:

  1 katalog danych osobowych i dokumentów dotyczących kandydata do pracy, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez przyszłego pracodawcę,

  2 teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD,

  3 rodzaje dokumentów obowiązkowo przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych, zasady ich porządkowania,


  4 aktualne kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika,

  5 katalog danych osobowych i dokumentów pracownika zatrudnionego oraz członków jego rodziny, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę,

  6 Zapytanie z krk

  7 dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp,

  8 dokumentacja związana z karami porządkowymi,

  9 inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym, nieprzechowywane w aktach osobowych.

  II Rodzaje umów o pracę, wypełnianie nowego druku umowy po ostatnich zmianach:

  1 obligatoryjne elementy umowy o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia,

  2 umowa na okres próbny po ostatnich zmianach,

  3 umowy na czas określony podlegające limitowi: nie więcej niż 3 umowy z jednym pracownikiem maksymalnie na okres do 33 miesięcy,

  4 umowy nie podlegające ograniczeniu 3/33, w tym umowy na zastępstwo,

  5 umowy na czas określony, których zawarcie obowiązkowo należy zgłosić do PIP.

  III Rozwiązanie umowy o pracę tryb postępowania. Wzory dokumentów:

  1 wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem najnowszych przepisów dot. umów trwających w 2017 r., a zawartych przed 22.02.2016 r.,

  2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika - art. 55 Kodeksu pracy oraz odszkodowanie z tego tytułu,

  3 obowiązujące od 2018 r. terminy na wniesienie do Sądu Pracy odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

  IV Czas pracy 2019 r. oraz urlopy wypoczynkowe, dokumentacja w tym zakresie w świetlne zmian, w tym:

  1 tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy oraz wniosek pracownika o ruchomy czas pracy,

  2 wymiar czasu pracy w 2019 r.,

  3 listy obecności i karty ewidencji czasu pracy- zasady wypełniania dokumentów,

  4 podróż służbowa jak rozliczyć czas pracy - przykłady, orzeczenia SN,

  5 ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy,

  6 zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po ostatnich zmianach Kodeksu pracy,

  7 udzielanie urlopu wypoczynkowego w godzinach, w tym osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osobom niepełnosprawnym,

  8 wniosek o urlop wypoczynkowy,

  9 wnioskowanie o urlopy okolicznościowe,

  10 wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych.

  ,


  V Sporządzanie świadectw pracy w praktyce

  1 wypełnianie krok po kroku nowego wzoru świadectwa pracy obowiązującego od stycznia 2018 r.,

  2 zmiana przepisów o wydawaniu świadectw pracy pracownikom w trakcie trwania zatrudnienia, w tym dot. wydania świadectwa pracy z upływem 24 miesięcy od chwili zawarcia pierwszej terminowej umowy o pracę, w tym przepisy przejściowe,

  3 wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy oraz nowe zasady przekazywania pracodawcy informacji o upoważnieniu osób trzecich do odbioru świadectwa pracy,

  VI Zmiany przepisów od 01.01.2019 r. dotyczące dokumentacji pracowniczej:

  1 obowiązujące od 2019 przepisy o prowadzeniu akt osobowych,

  2 skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat których pracowników będą obowiązywały aktualne, a których nowe zasady przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych,

  3 dodatkowe raporty informacyjne do ZUS od 2019r. zakres, zasady przekazywania,

  4 dokumentacja pracownicza, w tym dot. czasu pracy którą od 2019 r. będzie można prowadzić w formie elektronicznej,

  5 od 01.01.2019r. bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę,

  6 ułatwiające pracownikom uzyskiwania świadectwa pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu,

  7 nowa ustawa dot. wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy,

  8 uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od byłych pracodawców dokumentacji pracowniczej w związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania ww. dokumentów w firmie.

  VII Dokumentacja pracownika, jego wizerunek a problem RODO

  1 Zasady wprowadzenia monitoringu, zakładania GPS, sprawdzania poczty elektronicznej od 25.05.2018r.

  2 Nowe zasady informacyjne związane z RODO dla kandydatów do pracy,

  pracowników od 25.05.2018r.

  3 Nowe zasady informacyjne związane z RODO dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 25.05.2018r.,

  4 Wizerunek pracownika czy należy mieć zgodę na jego przetwarzanie od 25.05.2018r.

  CENA: 350 zł za osobę (brutto, jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, w przeciwnym wypadku należy doliczyć 23% podatku VAT)

  .

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

  tel. 71 333 24 24

  fax. 71 333 24 14

  biuro@szkolenia-prospect.pl

  POBIERZ Harmonogram szkolenia

  POBIERZ Kartę zgłoszenia

  Odblokuj podgląd obrazków

 • KONFERENCJA WISŁA 27-30 stycznia 2019 przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  Zapraszamy na konferencje wyjaśniające

  najnowsze zmiany w przepisach podatkowych oraz

  w prawie pracy - najbliższe już w terminie

  27-30 stycznia 2019 roku w Wiśle

  Wisła, Hotel Gołębiewski ****

  al. Ks. Bp Bursche 3, 43-460 Wisła

  Zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu wyjazdowym

  o tematyce podatkowej i bilansowej.

  Zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu wyjazdowym

  o tematyce kadrowo - płacowej.

  Zmiany w przepisach podatkowych - VAT, CIT, PIT oraz bilans 2018
  (rozliczenia, interpretacje, praktyka)."

  SZCZEGÓŁY --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1945,zmiany-w-przepisach-podatkowych-vat,cit,pit-oraz-bilans-2018-rozliczenia,interpretacje,praktyka?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  "
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1657,obowiazki-zakladu-pracy-wobec-zus-i-us-oraz-prawo-pracy-w-praktyce?smclient=1832565a-8927-47de-875e-49ea7a2d0622&smconv=db37bc00-c680-4358-9215-e71d95fa3b78&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=14>
  Kadry i płace po 1 stycznia 2019 r. (akta osobowe, wynagrodzenia, RODO,
  kodeks pracy, rozliczenia z ZUS i US."

  SZCZEGÓŁY --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1947,kadry-i-place-po-1-stycznia-2019-r-akta-osobowe,wynagrodzenia,rodo,kodeks-pracy,rozliczenia-z-zus-i-us?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_przepisach_podatkowych_vat_cit_pit_oraz_bilans_2018_rozliczenia_interpretacje_praktyka_7jj78.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_1_stycznia_2019_r_akta_osobowe_wynagrodzenia_rodo_kodeks_pracy_rozliczenia_z_zus_i_us_7ewza.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  UWAGA - do dnia 11 stycznia 2019 roku, OBOWIĄZUJE RABAT -100 zł

  Wykłady prowadzone są przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe są starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Każdy uczestnik otrzymuje - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych.

  W ramach szkolenia zapewniamy:

  * 3 noce w komfortowym Hotelu Gołębiewski ****
  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * w ramach pobytu, nielimitowany wstęp do PARKU WODNEGO TROPIKANA -
  strefy basenów i świata saun

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=df38cfcc-8046-410d-ba0e-90a7062a70a8&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • UNIVERS - NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKACH - KADRY i PŁACE po 1.01.2019 r. przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  KONFERENCJE 10-13 lutego w Zakopanem:
  <http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Co nowego w prawie podatkowym?

  Zakopane, Hotel Belvedere ****

  ul. Droga Do Białego 3, 34-500 Zakopane

  Jakie obązki mają pracodawcy po 1 stycznia 2019 roku?
  <http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do udziału w kompleksowych szkoleniach wyjazdowych o tematyce
  podatkowej i bilansowej lub kadrowo - płacowej.

  Poniżej szczegóły:

  Zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT od stycznia 2019 roku, oraz bilans 2018.

  SZCZEGÓŁY --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1964,zmiany-w-podatkach-vat,cit-i-pit-od-stycznia-2019,oraz-bilans-2018?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  "
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1657,obowiazki-zakladu-pracy-wobec-zus-i-us-oraz-prawo-pracy-w-praktyce?smclient=1832565a-8927-47de-875e-49ea7a2d0622&smconv=db37bc00-c680-4358-9215-e71d95fa3b78&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=12>
  Kadry i płace po zmianach w 2019 roku (dokumentacja pracownicza,
  wynagrodzenia, RODO, rozliczenia z ZUS i US."

  SZCZEGÓŁY --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1947,kadry-i-place-po-1-stycznia-2019-r-akta-osobowe,wynagrodzenia,rodo,kodeks-pracy,rozliczenia-z-zus?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_97oqk.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_ya4i0.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=28&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  UWAGA - do dnia 25 stycznia 2019 roku, OBOWIĄZUJE RABAT -100 zł

  Wykłady prowadzone są przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe są starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Każdy uczestnik otrzymuje - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych.

  W ramach szkolenia zapewniamy:

  * 3 noce w komfortowym Hotelu Belvedere****

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * możliwość skorzystania z centrum wodno - termalnego

  ZAPRASZAMY

  <http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=29&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=30&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=31&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=32&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=33&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=34&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=35&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=36&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=37&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=39&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=40&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=89154cf3-8ed5-4c3e-a08b-258a2f35803f&smlid=43&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • RABAT DO JUTRA - UNIVERS - WISŁA 27-30 stycznia 2019 przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  RABAT DO 11 stycznia 2019 roku

  <https://www.golebiewski.pl/wisla?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  KONFERENCJA W WIŚLE

  27-30 stycznia 2018 r.

  Wisła, Hotel Gołebiewski ****

  al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła

  <https://www.golebiewski.pl/wisla?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do udziału w kompleksowych szkoleniach wyjazdowych o tematyce
  podatkowej i bilansowej lub kadrowo - płacowej.

  Poniżej szczegóły:

  Zmiany w przepisach podatkowych - VAT, CIT, PIT oraz bilans 2018
  (rozliczenia, interpretacje, praktyka)

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1945,zmiany-w-przepisach-podatkowych-vat,cit,pit-oraz-bilans-2018-rozliczenia,interpretacje,praktyka?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  "Kadry i płace po 1 stycznia 2019 r. (akta osobowe, wynagrodzenia, PIT,
  RODO, kodeks pracy, rozliczenia z ZUS)"

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1947,kadry-i-place-po-1-stycznia-2019-r-akta-osobowe,wynagrodzenia,pit,rodo,kodeks-pracy,rozliczenia-z-zus?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_przepisach_podatkowych_vat_cit_pit_oraz_bilans_2018_rozliczenia_interpretacje_praktyka_7jj78.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_1_stycznia_2019_r_akta_osobowe_wynagrodzenia_pit_rodo_kodeks_pracy_rozliczenia_z_zus_ob65d.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  UWAGA - do dnia 11 stycznia 2019 roku, OBOWIĄZUJE RABAT -120 zł

  Wykłady prowadzone są przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe są starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Każdy uczestnik otrzymuje - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych.

  W ramach szkolenia zapewniamy:

  * 3 noce w komfortowym Hotelu Gołębiewski****

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * możliwość skorzystania z PARKU WODNEGO TROPIKANA

  (w skład któego wchodzi kompleks basenów, jakuzzi i saun, grota solna i
  lodowa)

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=27&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=28&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=29&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=30&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=31&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=32&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e8a72758-d50a-4485-a11d-93aae63ec870&smlid=34&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • Nowelizacja ustawy śmieciowej. Najtrudniejsze przypadki zgłaszane przez gminy. przez ŻARNÓW

  Nowelizacja ustawy śmieciowej. Najtrudniejsze przypadki zgłaszane przez gminy

  Data i miejsce szkolenia:

  16 styczna 2019 r., Kielce
  17 stycznia 2019 r., Siedlce
  18 stycznia 2019 r., Radom


  Cel szkolenia:

  Omówienie kolejnych zmian w opłacie śmieciowej, omówienie nowych zasad
  naliczania opłat, zwracania nadpłat, zwolnień z opłaty. Podczas szkolenia
  poruszone zostaną również kwestię zmian w prowadzeniu Rejestru Działalności
  Regulowanej. W ramach szkolenia Uczestnicy otrzymają 150 gotowych wzorów
  pism w formie elektronicznej.

  Dla kogo?

  Pracownicy urzędów gmin, związków międzygminnych oraz podmiotów i
  jednostek organizacyjnych zajmujących się odpadami komunalnymi.

  Osoba prowadząca kurs:

  Robert Litwinek - Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w
  jednostce samorządu terytorialnego, były Sekretarz gminy Baranów.
  Osoba z ogromnym doświadczeniem i doskonale orientująca się w problemach
  związanych z przepisami ustawy śmieciowej.

  ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin

  tel/fax 81 442 08 09 szkolenia.lublin@kursor.edu.pl

  kursor.edu.pl

  Proszę wypisać mnie z listy subskrybentów

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • KONFERENCJA - akta osobowe po 1 stycznia 2019 - UNIVERS - WISŁA 27-30 stycznia 2019 przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  Akta osobowe i dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 r.

  -zasady prowadzenia akt "po nowemu",

  - zapraszamy na konferencję kadrowo-płacową

  do Wisły w terminie 27-30 stycznia 2019 r.

  <https://www.golebiewski.pl/wisla?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Przedłużamy RABAT do 16 stycznia!

  Wisła, Hotel Gołebiewski ****

  al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła

  <https://www.golebiewski.pl/wisla?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  "Kadry i płace po 1 stycznia 2019 r. (akta osobowe, wynagrodzenia, PIT,
  RODO, kodeks pracy, rozliczenia z ZUS)"

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1947,kadry-i-place-po-1-stycznia-2019-r-akta-osobowe,wynagrodzenia,pit,rodo,kodeks-pracy,rozliczenia-z-zus?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy również na konferencję

  w tematyce podatkowo - bilnsowej:

  Zmiany w przepisach podatkowych - VAT, CIT, PIT oraz bilans 2018
  (rozliczenia, interpretacje, praktyka)

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1945,zmiany-w-przepisach-podatkowych-vat,cit,pit-oraz-bilans-2018-rozliczenia,interpretacje,praktyka?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_przepisach_podatkowych_vat_cit_pit_oraz_bilans_2018_rozliczenia_interpretacje_praktyka_7jj78.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  UWAGA - do dziś, 16 stycznia 2019 roku, OBOWIĄZUJE RABAT -120 zł

  Wykłady prowadzone są przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe są starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Każdy uczestnik otrzymuje - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych.

  W ramach szkolenia zapewniamy:

  * 3 noce w komfortowym Hotelu Gołębiewski****

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * możliwość skorzystania z PARKU WODNEGO TROPIKANA

  (w skład któego wchodzi kompleks basenów, jakuzzi i saun, grota solna i
  lodowa)

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=5c78baf7-51a7-4a49-b500-6d51c4a8239c&smlid=28&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • VAT 2019 r. – rozliczanie samochodów osobowych -- ŁÓDŹ, 31 stycznia 2019 r. przez ŻARNÓW

  VAT 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=3a891da2-1821-4855-8137-5e0ebe241b5d&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=3a891da2-1821-4855-8137-5e0ebe241b5d&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  - rozliczanie samochodów osobowych w CIT i PIT w 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=3a891da2-1821-4855-8137-5e0ebe241b5d&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  zapisz się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=3a891da2-1821-4855-8137-5e0ebe241b5d&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=3a891da2-1821-4855-8137-5e0ebe241b5d&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  Łódź,
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=3a891da2-1821-4855-8137-5e0ebe241b5d&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  31 stycznia 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=3a891da2-1821-4855-8137-5e0ebe241b5d&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Hotel Borowiecki,

  ul. Kasprzaka 7/9

  godz. 10.00-15.00

  ------------------------------------

  NOWY PROGRAM:

  * Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku
  JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego
  rejestru faktur.

  * Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych
  przypadkach opodatkowane będzie już wydanie bonów!
  * opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
  * Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki
  dyrektywy unijnej,
  * bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice
  * w opodatkowaniu,
  * moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer
  bonów),
  * sposób opodatkowania niezrealizowanych w terminie bonów,
  * sposób wystawienia faktur i odliczania podatku naliczonego w
  transakcjach mających za przedmiot bony.
  * opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji
  promocyjnych oraz nieodpłatne przekazanie bonów pracownikom.

  * Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r.

  * Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić
  fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
  * Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do
  paragonu wbrew przepisom?
  * Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT –
  kiedy będzie miała zastosowanie?
  * Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy?
  * Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
  posiadanych kas fiskalnych?
  * Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

  * Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek
  obniżonych.
  * W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2019 r.?
  * Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT
  * Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego.
  * Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną
  odpowiedzialnością.

  * Zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych przy używaniu samochodów
  osobowych.
  * Wprowadzenie generalnego limitu 150 000 zł jako górnej granicy
  kosztów podatkowych – skutki dla leasingu operacyjnego i finansowego.
  * 75% wydatków jako koszt podatkowy – jakich wydatków dotyczy limit?
  * Sposoby na zaliczenie 100% wydatków na samochody osobowe do kosztów
  podatkowych.
  * Wpływ proponowanych zamian na leasingi operacyjne z tzw. „opcją
  balonową” – duża kwota wykupu.
  * Czy nowe regulacje będą miały wpływ na obecnie posiadane i
  leasingowane samochody osobowe? – zasady przejściowe.
  * Skutki likwidacji tzw. „kilometrówki” dla KUP związanych z
  samochodami używanymi na podstawie umowy najmu.
  * Przychód pracownika z tytułu używania samochodów osobowych do celów
  prywatnych – a skutki dla kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
  * Projektowane zasady amortyzacji samochodów osobowych – w jaki sposób
  odpisy amortyzacyjne zaliczać do KUP?

  * Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w
  życie w 2018 r.
  * i 2019 r.
  * Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i
  sankcje.
  * Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów –
  skutki dla podatników.
  * Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej
  korekty
  * w trakcie kontroli.
  * Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i
  ewentualnie przywróconych do rejestru VAT.
  * Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego
  .
  * Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla
  podatników dokonujących dostawy nieruchomości zabudowanych.
  * Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót
  do 200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia?

  * Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna
  nowelizacja wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.

  * nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w
  zamówieniach publicznych,
  * platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur
  elektronicznych,
  * ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.


  Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian w
  ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych
  zagadnień rzadko występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax),
  a z drugiej strony dotyczą wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w
  rozliczaniu używania samochodów służbowych czy też w zakresie modyfikacji
  systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 1 stycznia 2019 r. jest
  wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. Jako
  najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania
  VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7
  pojawi się nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie
  tzw. Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również
  zmian w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.

  Celem wykładu jest kompleksowe zaprezentowanie zmian, które dotyczą każdego
  przedsiębiorcy. W zakresie podatku VAT należy odnotować wprowadzenie
  obowiązkowego mechanizmu split payment w niektórych branżach. Warto również
  zwrócić uwagę na procedowaną nowelizację ustawy VAT: proponowane przepisy
  m.in. zakazują wystawiania faktur do paragonów, wprowadzają dodatkową
  sankcję w przypadku odliczenia VAT z faktury niezawierającej numeru VAT
  nabywcy czy też modyfikują zasady pierwszego zasiedlenia. Co więcej
  Parlament kończy prace nad wprowadzeniem nowych, elektronicznych kas
  fiskalnych, których obowiązek stosowania dla niektórych podmiotów
  prawdopodobnie wystąpi już w 2019 r. Fundamentalne znaczenie mają zmiany
  wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w
  zamówieniach publicznych.

  W zakresie podatku dochodowego kluczowe znaczenie mając zmiany dotyczące
  rozliczania w kosztach podatkowych używania samochodów osobowych –
  podniesienie limitu kosztów do 150 000 zł i ograniczenie możliwości
  zaliczenia wydatków do KUP do wysokości 75%. Fundamentalne zmiany
  projektowane są również w zakresie podatku u źródła i formy certyfikatu
  rezydencji.

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=3a891da2-1821-4855-8137-5e0ebe241b5d&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=3a891da2-1821-4855-8137-5e0ebe241b5d&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • Potwierdzamy konferencję podatkowo - bilansową w Wiśle przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  Zaparaszamy do udziału w konferencji w Wiśle

  w terminie 27-30 stycznia 2019 r.

  ZOSTAŁY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

  -zapraszamy również do zapoznaia się ofertą konferencji UNIVERS

  w pierwszym półroczu 2019 roku

  Wisła, Hotel Gołebiewski ****

  al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła

  <https://www.golebiewski.pl/wisla?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  TEMAT

  "Kadry i płace po 1 stycznia 2019 r. (akta osobowe, wynagrodzenia, PIT,
  RODO, kodeks pracy, rozliczenia z ZUS)"

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1947,kadry-i-place-po-1-stycznia-2019-r-akta-osobowe,wynagrodzenia,pit,rodo,kodeks-pracy,rozliczenia-z-zus?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  TEMAT:

  Zmiany w przepisach podatkowych - VAT, CIT, PIT oraz bilans 2018
  (rozliczenia, interpretacje, praktyka)

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1945,zmiany-w-przepisach-podatkowych-vat,cit,pit-oraz-bilans-2018-rozliczenia,interpretacje,praktyka?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_1_stycznia_2019_r_akta_osobowe_wynagrodzenia_pit_rodo_kodeks_pracy_rozliczenia_z_zus_ob65d.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_przepisach_podatkowych_vat_cit_pit_oraz_bilans_2018_rozliczenia_interpretacje_praktyka_7jj78.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=30&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ

  Z TERMINAMI PLANOWANYCH KONFERENCJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 roku

  * 10-13 lutego 2019 r. Konferencja w Zakopanem, Hotel BELVEDERE
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Zakopane&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=32&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  ****

  szczegóły ---> kliknij tutaj a przekierujemy Cię do informacji nt.
  konferencji w Zakopanem
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Zakopane&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=34&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * 6-9 marca 2019 r. Konferencja w Karpaczu, HOTEL DZIKI POTOK ***

  szczegóły ---> w opracowaniu

  * 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
  *****

  szczegóły ---> w opracowaniu

  * 26-29 maja 2019 r. - Dom Zdrojowy ****

  szczegóły ---> w opracowaniu

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 3 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * w Hotelu Gołębiewskim - możliwość skorzystania z PARKU WODNEGO
  TROPIKANA

  (w skład któego wchodzi kompleks basenów, jakuzzi i saun, grota solna i
  lodowa)

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=48&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=53&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec8e1802-876c-42f9-8993-cd8083470761&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • VAT 2019 r. – CIT i PIT -- Łódź, 31 stycznia 2019 r. przez ŻARNÓW

  VAT 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  - rozliczanie samochodów osobowych w CIT i PIT w 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  zapisz się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  Łódź,
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  31 stycznia 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Hotel Reymont,
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  ul. Legionów 81
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  godz. 10.00-15.00
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  ------------------------------------

  NOWY PROGRAM:

  * Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku
  JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego
  rejestru faktur.

  * Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych
  przypadkach opodatkowane będzie już wydanie bonów!
  * opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
  * Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki
  dyrektywy unijnej,
  * bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice
  * w opodatkowaniu,
  * moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer
  bonów),
  * sposób opodatkowania niezrealizowanych w terminie bonów,
  * sposób wystawienia faktur i odliczania podatku naliczonego w
  transakcjach mających za przedmiot bony.
  * opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji
  promocyjnych oraz nieodpłatne przekazanie bonów pracownikom.

  * Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r.

  * Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić
  fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
  * Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do
  paragonu wbrew przepisom?
  * Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT –
  kiedy będzie miała zastosowanie?
  * Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy?
  * Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
  posiadanych kas fiskalnych?
  * Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

  * Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek
  obniżonych.
  * W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2019 r.?
  * Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT
  * Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego.
  * Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną
  odpowiedzialnością.

  * Zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych przy używaniu samochodów
  osobowych.
  * Wprowadzenie generalnego limitu 150 000 zł jako górnej granicy
  kosztów podatkowych – skutki dla leasingu operacyjnego i finansowego.
  * 75% wydatków jako koszt podatkowy – jakich wydatków dotyczy limit?
  * Sposoby na zaliczenie 100% wydatków na samochody osobowe do kosztów
  podatkowych.
  * Wpływ proponowanych zamian na leasingi operacyjne z tzw. „opcją
  balonową” – duża kwota wykupu.
  * Czy nowe regulacje będą miały wpływ na obecnie posiadane i
  leasingowane samochody osobowe? – zasady przejściowe.
  * Skutki likwidacji tzw. „kilometrówki” dla KUP związanych z
  samochodami używanymi na podstawie umowy najmu.
  * Przychód pracownika z tytułu używania samochodów osobowych do celów
  prywatnych – a skutki dla kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
  * Projektowane zasady amortyzacji samochodów osobowych – w jaki sposób
  odpisy amortyzacyjne zaliczać do KUP?

  * Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w
  życie w 2018 r.
  * i 2019 r.
  * Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i
  sankcje.
  * Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów –
  skutki dla podatników.
  * Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej
  korekty
  * w trakcie kontroli.
  * Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i
  ewentualnie przywróconych do rejestru VAT.
  * Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego
  .
  * Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla
  podatników dokonujących dostawy nieruchomości zabudowanych.
  * Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót
  do 200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia?

  * Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna
  nowelizacja wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.

  * nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w
  zamówieniach publicznych,
  * platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur
  elektronicznych,
  * ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.


  Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian w
  ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych
  zagadnień rzadko występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax),
  a z drugiej strony dotyczą wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w
  rozliczaniu używania samochodów służbowych czy też w zakresie modyfikacji
  systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 1 stycznia 2019 r. jest
  wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. Jako
  najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania
  VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7
  pojawi się nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie
  tzw. Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również
  zmian w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.

  Celem wykładu jest kompleksowe zaprezentowanie zmian, które dotyczą każdego
  przedsiębiorcy. W zakresie podatku VAT należy odnotować wprowadzenie
  obowiązkowego mechanizmu split payment w niektórych branżach. Warto również
  zwrócić uwagę na procedowaną nowelizację ustawy VAT: proponowane przepisy
  m.in. zakazują wystawiania faktur do paragonów, wprowadzają dodatkową
  sankcję w przypadku odliczenia VAT z faktury niezawierającej numeru VAT
  nabywcy czy też modyfikują zasady pierwszego zasiedlenia. Co więcej
  Parlament kończy prace nad wprowadzeniem nowych, elektronicznych kas
  fiskalnych, których obowiązek stosowania dla niektórych podmiotów
  prawdopodobnie wystąpi już w 2019 r. Fundamentalne znaczenie mają zmiany
  wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w
  zamówieniach publicznych.

  W zakresie podatku dochodowego kluczowe znaczenie mając zmiany dotyczące
  rozliczania w kosztach podatkowych używania samochodów osobowych –
  podniesienie limitu kosztów do 150 000 zł i ograniczenie możliwości
  zaliczenia wydatków do KUP do wysokości 75%. Fundamentalne zmiany
  projektowane są również w zakresie podatku u źródła i formy certyfikatu
  rezydencji.

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=115d30fc-af55-4f15-8c66-3753563f34e0&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • Ostatnie wolne 3 miejsca na konferencję podatkowo - bilansową w Wiśle przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  Zaparaszamy do udziału w konferencji w Wiśle

  w terminie 27-30 stycznia 2019 r.

  ZOSTAŁY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

  -zapraszamy również do zapoznaia się z terminami konferencji UNIVERS

  w pierwszym półroczu 2019 roku

  Wisła, Hotel Gołebiewski ****

  al. Ks. Bp. Bursche 3, 43-460 Wisła

  <https://www.golebiewski.pl/wisla?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  TEMAT:

  Zmiany w przepisach podatkowych - VAT, CIT, PIT oraz bilans 2018
  (rozliczenia, interpretacje, praktyka)

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1945,zmiany-w-przepisach-podatkowych-vat,cit,pit-oraz-bilans-2018-rozliczenia,interpretacje,praktyka?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_przepisach_podatkowych_vat_cit_pit_oraz_bilans_2018_rozliczenia_interpretacje_praktyka_7jj78.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ

  Z TERMINAMI PLANOWANYCH KONFERENCJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 roku

  * 10-13 lutego 2019 r. Konferencja w Zakopanem, Hotel BELVEDERE
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Zakopane&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  ****

  szczegóły ---> kliknij tutaj a przekierujemy Cię do informacji nt.
  konferencji w Zakopanem
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Zakopane&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * 6-9 marca 2019 r. Konferencja w Karpaczu, HOTEL DZIKI POTOK ***

  szczegóły ---> w opracowaniu

  * 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
  *****

  szczegóły ---> w opracowaniu

  * 26-29 maja 2019 r. - Dom Zdrojowy ****

  szczegóły ---> w opracowaniu

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 3 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * w Hotelu Gołębiewskim - możliwość skorzystania z PARKU WODNEGO
  TROPIKANA

  (w skład któego wchodzi kompleks basenów, jakuzzi i saun, grota solna i
  lodowa)

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d9dc5e6c-d7b0-4781-b5c7-89b3fb2529fb&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • KODEKS PRACY 2019 - dokumentacja pracownicza --- ŁÓDŹ, 30 stycznia 2019 r. przez ŻARNÓW

  PRAWO PRACY 2019
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  nowy Kodeks Pracy
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  zobacz szczegóły
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  Łódź,
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  30 stycznia 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  ------------------------

  * godz. 10.00-15.00
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę
  * PROGRAM:Treść ogłoszenia o pracę
  * Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady
  * Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika
  * Nawiązanie stosunku pracy
  * Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników
  * Badania wstępne – kiedy pracodawca ma obowiązek wysłania kandydata do
  pracy na badania wstępne, czy można je wykonać w dowolnej jednostce
  medycyny pracy?
  * Informacja o warunkach zatrudnienia
  * Umowa o pracę
  * Zasady zawierania umów na okres próbny
  * Ograniczenia dotyczące zawierania umów na czas określony – maksymalna
  ilość umów na czas określony, czas ich trwania, okresy wypowiadania,
  dopuszczalność wypowiadania
  * Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie
  wypowiedzenia
  * Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o
  pracę?
  * Rodzaje umów o pracę
  * Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i
  płacy
  * Termin na zawarcie umowy z pracownikiem
  * Jak traktować miesiąc w prawie pracy?
  * Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze
  stosunkiem pracy – najczęściej popełniane błędy przy dokumentacji
  pracowniczej
  * Urlop wypoczynkowy
  * Nabycie prawa do urlopu
  * Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia
  * Urlop proporcjonalny
  * Udzielanie urlopu na część dnia
  * Urlop zaległy
  * Urlop na żądanie
  * Dokumentowanie stażu do urlopu na podstawie zagranicznych dokumentów
  * Rozwiązanie stosunku pracy
  * Ochrona stosunku pracy
  * Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu
  umowy o pracę
  * Okresy wypowiedzenia
  * Wygaśnięcie umowy o pracę
  * Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
  * Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w
  pracy?
  * Świadectwo pracy – nowe zasady wystawiania świadectwa pracy i nowy
  wzór świadectwa pracy
  * Pytania i dyskusja

  ---------------------------------------------------------------------

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


  ekspert:

  Katarzyna Smulczyk

  Specjalista Prawa pracy oraz zagadnień kadrowo-płacowych; doświadczenie
  zawodowe zdobywa od 2001 r. Obecnie zajmuje stanowisko Głównego specjalisty
  ds. kadr i płac w dużej firmie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa pracy
  na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2008 r. jest wykładowcą na szkoleniach i
  konferencjach dotyczących tematyki kadrowo-płacowej. Pisze również artykuły
  dla „Sposób na płace”, "Monitor Księgowego", "Informator Prawno-Podatkowy".
  Posiada uprawnienia certyfikowanego audytor wewnętrzny zintegrowanego
  systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, PN –
  N 18001:2004.

  Zapraszamy do kontaktu:

  tel. 68 325 66 93

  * kom. 504 189 836Cena netto za 1 os.440,00 zł
  * Cena netto za kolejną os.390,00 zł

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

  zgłoś się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e2dcd79d-fe8a-4f63-8cc6-4cd6a64ac229&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • KONFERENCJA W ZAKOPANEM przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  Zaparaszamy na Konferencję w Zakopanem

  termin: 10-13 lutego 2019 r.

  Zakopane, Hotel Belvedere ****

  ul. Droga Do Białego 3, 34-600 Zakopane

  <http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  temat:
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_wa0e3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  ZMIANY W PODATKACH VAT, CIT, PIT OD STYCZNIA 2019, ORAZ BILANS 2018
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_wa0e3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_wa0e3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  temat:
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_m7od3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  KADRY I PŁACE PO ZMIANACH W 2019 R. (DOKUMENTACJA PRACOWNICZA,
  WYNAGRODZENIA, RODO, ROZLICZENIA Z ZUS i URZĘDEM SKARBOWYM)
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_m7od3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  SZCZEGÓŁY I PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_m7od3.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_97oqk.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_ya4i0.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************
  <http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 3 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * możliwość skorzystana z centrum wodno - termalnego

  ZAPRASZAMY

  <http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ba1ae34a-f326-4ab7-982e-43712571bd5d&smlid=27&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • KODEKS PRACY 2019 - czas pracy - dokumentacja pracownicza przez ŻARNÓW

  PRAWO PRACY 2019
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=6&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  nowy Kodeks Pracy
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=6&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  Miejsca szkoleń!
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=6&lecturer=&title=&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  NOWY PROGRAM:

  * Nowe regulacje dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę

  * prawo do żądania podania numeru rachunku bankowego
  * wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
  * konieczność zmian dotychczasowych przepisów wewnątrzzakładowych

  * Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

  * postać tradycyjna papierowa i elektroniczna
  * przekształcanie dokumentacji z tradycyjnej na e-dokumentacje i
  odwrotnie
  * okres przechowywania dokumentacji
  * reguły przekazywania dokumentacji i obowiązki w zakresie jej
  niszczenia
  * ochrona danych osobowych w kadrach
  * prowadzenie akt osobowych pracowników
  * zakres poszczególnych części A,B,C D
  * tworzenie części A1,B1,C1……..
  * ewidencja czasu pracy – zakres dokumentacyjny
  * wnioski i zgody pracownicze
  * przepisy przejściowe obowiązujące w zakresie prowadzenia dokumentacji

  * Pracownicze Plany Kapitałowe
  * główne założenia – cel , reguły przystępowania i rezygnacji
  * zakres osób wykonujących prace zarobkową – kryterium umowy i wieku
  * stawki składek
  * okres wprowadzania przepisów dla poszczególnych pracodawców
  * wpłata powitalna i dopłata roczna

  * Prowadzenie egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

  * dokonywanie potrąceń z diet należnych z tytułu podróży służbowych
  * odpowiedzialność pracodawcy
  * egzekucja z umów cywilnoprawnych
  * prawo pierwszeństwa zatrudnienia bezrobotnych będących dłużnikami
  alimentacyjnymi

  * Monitoring w pracy
  * definicja monitoringu
  * zakres i wyłączenia
  * obowiązki pracodawcy w zakresie informowania
  * monitoring poczty elektronicznej

  CZAS PRACY

  1. PODSTAWOWE DEFINICJE CZASU PRACY

  • doba i tydzień pracy

  • system, rozkład, harmonogram

  • wymiar, a norma czasu pracy

  • osoby zarządzające i kierujące

  2. POJECIE CZASU PRACY W ODNIESIENIU DO :

  • podróży służbowych

  • szkoleń bhp i podnoszących kwalifikacje zawodowe

  • badań lekarskich

  3. PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA CZASU PRACY UWZGLĘDNIAJĄC RÓŻNORODNOŚĆ
  OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH

  • znaczenie długości okresu rozliczeniowego w kontekście maksymalnego czasu
  pracy

  4. SYSTEMY i ROZKŁADY CZASU PRACY

  • podstawowy

  • równoważny z podziałem na warianty

  • przerywany

  • ruchomy

  • ciągły

  • zadaniowy

  • weekendowy

  • czas pracy pracowników niepełnosprawnych

  • praca zmianowa

  5. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

  • definicja pracy ponadnormatywnej

  • dopuszczalność i ograniczenia

  • maksymalny czas pracy

  • rozliczenie pracy ponadnormatywnej – czas wolny, wynagrodzenie

  • zatrudnianie w dniach wolnych – praktyczne uwagi dotyczące rozliczenia

  • praca ponadnormatywna osób zajmujących stanowiska kierownicze

  • czas ponadnormatywny i ponadwymiarowy – różnice w zasadach rozliczania

  6. PRAWO DO ODPOCZYNKU

  • odpoczynek dobowy

  • odpoczynek tygodniowy

  • praktyczne uwagi dotyczące realizacji prawa do odpoczynku dla osób

  zatrudnionych przy usuwaniu awarii i pracowników zarządzających w imieniu

  pracodawcy zakładem pracy

  7. DYŻURY PRACOWNICZE

  • kwestie rozliczania dyżurów pełnionych w miejscu wyznaczonym przez

  pracodawcę i dyżurów domowych – pod telefonem

  8. DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY

  • zakres ewidencji czasu pracy

  • listy obecności i inne dokumenty pośrednie odzwierciedlające rzeczywisty

  czas pracy

  • Zasady ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie

  umów cywilno-prawnych

  9. PRACA W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I PORZE NOCNEJ

  • przepisy definiujące niedziele i święta i zakres czasowy pory nocnej

  • pojęcia pracowników zatrudnionych w nocy i skutki prawne z tego
  wynikające

  • dopuszczalność pracy w niedziele i święta

  • alternatywność rozliczenia pracy w niedziele i święta

  • dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej

  STOSUNEK PRACY

  1. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

  • zawarcie umowy przedwstępnej

  • elementy umowy o prace

  • zawarcie umowy o pracę, a nawiązanie stosunku pracy

  • dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia

  • zbieranie informacji od kandydatów na pracowników w kontekście przepisów
  RODO

  • instytucja przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy

  • zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom

  zwolnień od pracy ( w tym kontrola zwolnień lekarski)

  2. UMOWY O PRACE

  • zawarcie umowy na okres próbny

  • umowy na czas określony

  • regulacje prawne dotyczące nielimitowanego zatrudniana na czas określony

  3. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

  • zagadnienia ogólne – forma i tryby

  • orzecznictwo SN w kwestii doręczeń oświadczeń woli w ramach stosunku
  pracy

  • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

  • zasady ustalania stażu pracy od którego zależy długość okresu
  wypowiedzenia

  • możliwość skracania i wydłużania ustawowych okresów wypowiedzenia

  • rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy pracownika i przyczyn
  od

  niego niezależnych

  • rozwiązanie umowy przez pracownika ze skutkiem natychmiastowym

  • zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony stosunku pracy z uwagi na

  uprawnienia związane z macierzyństwem, usprawiedliwioną nieobecnością w

  pracy, wiekiem przedemerytalnym i wynikające ze szczególnej ochrony.

  4. ZMIANA WARUNKÓW PRACY I PŁACY

  • Wymogi formalne wypowiedzenia zmieniającego

  • skutki prawne niewyrażenia zgody na nowe warunki pracy i płacy

  • zasady powierzania pracownikom innej pracy bez konieczności

  wypowiedzenia

  5. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW

  • zwolnienia grupowe

  • zwolnienia indywidualne

  • ochrona poszczególnych grup pracowniczych

  • prawo do odprawy

  • prawo do ponownego zatrudnienia – uwagi praktyczne

  6. ŚWIADECTWO PRACY

  • obowiązki pracodawcy związane z wydaniem świadectwa

  • najnowsze regulacje dotyczące treści świadectwa

  • odpowiedzialność odszkodowawcza

  DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

  • pojęcie delegowania

  • pracownik delegowany, pracodawca delegujący

  • delegowanie, a delegacja

  • obowiązki pracodawcy delegującego

  • właściwość systemu prawnego

  • potwierdzenie systemu ubezpieczeń A1

  *
  ---------------------------------------------------------------------
  Cena netto za 1 os.440,00 zł
  * Cena netto za kolejną os.390,00 zł

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


  Najbliższe warsztaty:

  * Bydgoszcz
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1712,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Łódź
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1949,prawo-pracy-z-uwzglednieniem-zmian-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Poznań
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1867,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Lublin
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1958,prawo-pracy-2019-nowy-kodeks-pracy?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Gdańsk
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1975,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Szczecin
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1976,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Zielona Góra
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1977,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Warszawa
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2051,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Wrocław
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2021,prawo-pracy-2019-najwazniejsze-zmiany?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Gdynia
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2005,lista-plac-2019-naliczanie-wynagrodzen-w-praktyce?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Katowice
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2007,dokumentacja-pracownicza-nowe-obowiazki-w-zakresie-jej-prowadzenia-i-przechowywania-pozostale-zmiany-obowiazujace-od-1-stycznia-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Olsztyn
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2042,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do kontaktu:

  tel. 68 325 66 93

  kom. 504 189 836

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

  zgłoś się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1976,nowy-kodeks-pracy-2019-czas-pracy-dokumentacja-pracownicza?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e6f01a59-b462-4d10-9b1b-f6e6b4fa4d0f&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • VAT 2019 r. – CIT i PIT -- już w czwartek w ŁODZI przez ŻARNÓW

  VAT 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  - rozliczanie samochodów osobowych w CIT i PIT w 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  zapisz się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>  Łódź,
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  31 stycznia 2019 r.
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Hotel Reymont,
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  ul. Legionów 81
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  godz. 10.00-15.00
  <http://http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/1643,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  ------------------------------------

  NOWY PROGRAM:

  * Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku
  JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego
  rejestru faktur.

  * Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych
  przypadkach opodatkowane będzie już wydanie bonów!
  * opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
  * Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki
  dyrektywy unijnej,
  * bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice
  * w opodatkowaniu,
  * moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer
  bonów),
  * sposób opodatkowania niezrealizowanych w terminie bonów,
  * sposób wystawienia faktur i odliczania podatku naliczonego w
  transakcjach mających za przedmiot bony.
  * opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji
  promocyjnych oraz nieodpłatne przekazanie bonów pracownikom.

  * Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r.

  * Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić
  fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
  * Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do
  paragonu wbrew przepisom?
  * Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT –
  kiedy będzie miała zastosowanie?
  * Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy?
  * Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
  posiadanych kas fiskalnych?
  * Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

  * Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek
  obniżonych.
  * W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2019 r.?
  * Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT
  * Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego.
  * Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną
  odpowiedzialnością.

  * Zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych przy używaniu samochodów
  osobowych.
  * Wprowadzenie generalnego limitu 150 000 zł jako górnej granicy
  kosztów podatkowych – skutki dla leasingu operacyjnego i finansowego.
  * 75% wydatków jako koszt podatkowy – jakich wydatków dotyczy limit?
  * Sposoby na zaliczenie 100% wydatków na samochody osobowe do kosztów
  podatkowych.
  * Wpływ proponowanych zamian na leasingi operacyjne z tzw. „opcją
  balonową” – duża kwota wykupu.
  * Czy nowe regulacje będą miały wpływ na obecnie posiadane i
  leasingowane samochody osobowe? – zasady przejściowe.
  * Skutki likwidacji tzw. „kilometrówki” dla KUP związanych z
  samochodami używanymi na podstawie umowy najmu.
  * Przychód pracownika z tytułu używania samochodów osobowych do celów
  prywatnych – a skutki dla kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
  * Projektowane zasady amortyzacji samochodów osobowych – w jaki sposób
  odpisy amortyzacyjne zaliczać do KUP?

  * Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w
  życie w 2018 r.
  * i 2019 r.
  * Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i
  sankcje.
  * Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów –
  skutki dla podatników.
  * Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej
  korekty
  * w trakcie kontroli.
  * Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i
  ewentualnie przywróconych do rejestru VAT.
  * Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego
  .
  * Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla
  podatników dokonujących dostawy nieruchomości zabudowanych.
  * Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót
  do 200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia?

  * Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna
  nowelizacja wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.

  * nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w
  zamówieniach publicznych,
  * platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur
  elektronicznych,
  * ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.  Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian w
  ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych
  zagadnień rzadko występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax),
  a z drugiej strony dotyczą wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w
  rozliczaniu używania samochodów służbowych czy też w zakresie modyfikacji
  systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 1 stycznia 2019 r. jest
  wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. Jako
  najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania
  VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7
  pojawi się nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie
  tzw. Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również
  zmian w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.

  Celem wykładu jest kompleksowe zaprezentowanie zmian, które dotyczą każdego
  przedsiębiorcy. W zakresie podatku VAT należy odnotować wprowadzenie
  obowiązkowego mechanizmu split payment w niektórych branżach. Warto również
  zwrócić uwagę na procedowaną nowelizację ustawy VAT: proponowane przepisy
  m.in. zakazują wystawiania faktur do paragonów, wprowadzają dodatkową
  sankcję w przypadku odliczenia VAT z faktury niezawierającej numeru VAT
  nabywcy czy też modyfikują zasady pierwszego zasiedlenia. Co więcej
  Parlament kończy prace nad wprowadzeniem nowych, elektronicznych kas
  fiskalnych, których obowiązek stosowania dla niektórych podmiotów
  prawdopodobnie wystąpi już w 2019 r. Fundamentalne znaczenie mają zmiany
  wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w
  zamówieniach publicznych.

  W zakresie podatku dochodowego kluczowe znaczenie mając zmiany dotyczące
  rozliczania w kosztach podatkowych używania samochodów osobowych –
  podniesienie limitu kosztów do 150 000 zł i ograniczenie możliwości
  zaliczenia wydatków do KUP do wysokości 75%. Fundamentalne zmiany
  projektowane są również w zakresie podatku u źródła i formy certyfikatu
  rezydencji.

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=aa62dc73-b18c-4339-8188-9dd3b16efba4&smlid=30&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • UNIVERS - Zakopane 10-13 lutego 2019 r. przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

  w Zakopanem

  10-13 lutego 2019 r.

  -zapraszamy również do zapoznaia się ofertą konferencji UNIVERS

  w pierwszym półroczu 2019 roku

  Hotel Belevedere ****

  ul. Droga Do Białego 3, 34-600 Zakopane

  <http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  TEMAT
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1965,kadry-i-place-po-zmianach-w-2019-r-dokumentacja-pracownicza,wynagrodzenia,rodo,rozliczenia-z-zus-i-urzedem-skarbowym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  "Kadry i płace po zmianach w 2019 r. (dokumetacja pracownicza,
  wynagrodzenia, RODO, rozliczenia z ZUS i US"
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1965,kadry-i-place-po-zmianach-w-2019-r-dokumentacja-pracownicza,wynagrodzenia,rodo,rozliczenia-z-zus-i-urzedem-skarbowym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1965,kadry-i-place-po-zmianach-w-2019-r-dokumentacja-pracownicza,wynagrodzenia,rodo,rozliczenia-z-zus-i-urzedem-skarbowym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  TEMAT:
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1964,zmiany-w-podatkach-vat,cit-i-pit-od-stycznia-2019,oraz-bilans-2018?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  "Zmiany w podatkach VAT, CIT, PIT od stycznia 2019 r. oraz bilans 2018 r."
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1964,zmiany-w-podatkach-vat,cit-i-pit-od-stycznia-2019,oraz-bilans-2018?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  SZCZEGÓŁY i PROGRAM --> TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/1964,zmiany-w-podatkach-vat,cit-i-pit-od-stycznia-2019,oraz-bilans-2018?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_po_zmianach_w_2019_r_dokumentacja_pracownicza_wynagrodzenia_rodo_rozliczenia_z_zus_i_urzedem_skarbowym_ya4i0.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/zmiany_w_podatkach_vat_cit_i_pit_od_stycznia_2019_oraz_bilans_2018_zz0ht.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ

  Z TERMINAMI PLANOWANYCH KONFERENCJI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 roku

  * 6-9 marca 2019 r. Konferencja w Karpaczu, HOTEL DZIKI POTOK ***
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Karpacz&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> kliknij tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Karpacz&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
  *****

  szczegóły ---> w opracowaniu

  * 26-29 maja 2019 r. - Konferencja w Jastarni Dom Zdrojowy ****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> kliknij tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (- w grupie podatkowej zajęcia dotyczące podatku od towarów i usług
  poprowadzi prof. Witold Modzalewski)

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 3 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * możliwość skorzystania z bezpłatych atrakcji w danym hotelu

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e7762bdb-2f2c-432d-87dc-edbc18f591a5&smlid=28&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • WINDYKACJJA - postępowanie egzekucyjne - przedawnienie roszczeń... przez ŻARNÓW

  Windykacja należności w praktyce, psychologiczne aspekty negocjacji z
  dłużnikiem
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2091,windykacja-naleznosci-w-praktyce,psychologiczne-aspekty-negocjacji-z-dluznikiem?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d936e60d-a345-4a10-b5f9-25ad6f1b2acf&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Postępowanie sądowe i egzekucyjne z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w
  ujęciu praktycznym
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2092,postepowanie-sadowe-i-egzekucyjne-z-uwzglednieniem-zmian-od-2019-r-w-ujeciu-praktycznym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d936e60d-a345-4a10-b5f9-25ad6f1b2acf&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o
  kosztach komorniczych 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=d936e60d-a345-4a10-b5f9-25ad6f1b2acf&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Przedawnienie roszczeń cywilnych i podatkowych z uwzględnieniem zmian od

 • WIOSNA Z UNIVERS przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  Zapraszamy do zapoznania się

  z ofertą wiosennych konferencji z UNIVERS

  Hotel Dziki Potok ***

  ul. Myśliwska 22, 58-540 Karpacz

  <http://www.belvederehotel.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  PODATKI 2019
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2049,podatki-2019-najwazniejsze-zmiany-w-polskim-prawie-podatkowym-i-bilansowym-omowienie-najistotniejszych-zmian-oraz-cwiczenia-praktyczne?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  - najważniejsze zmiany w polskim prawie podatkowym i bilansowym. Omówienie
  najistotniejszych zmian oraz ćwiczenia praktyczne
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2049,podatki-2019-najwazniejsze-zmiany-w-polskim-prawie-podatkowym-i-bilansowym-omowienie-najistotniejszych-zmian-oraz-cwiczenia-praktyczne?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły --> KLIKNIJ TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2049,podatki-2019-najwazniejsze-zmiany-w-polskim-prawie-podatkowym-i-bilansowym-omowienie-najistotniejszych-zmian-oraz-cwiczenia-praktyczne?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  KADRY i PŁACE 2019
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2052,kadry-i-place-2019-zmiany-w-prawie-pracy,zagadnienia-dotyczace-czasu-pracy-i-zakazu-handlu-w-niedziele,skladki-i-zasilki-oraz-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * zmiany w prawie pracy, zagadnienia dotyczące czasu pracy, zakazu
  handlu w niedzielę, składki, zasiłki oraz podatek dochodowy od osób
  fizycznych
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2052,kadry-i-place-2019-zmiany-w-prawie-pracy,zagadnienia-dotyczace-czasu-pracy-i-zakazu-handlu-w-niedziele,skladki-i-zasilki-oraz-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły --> KLIKNIJ TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2052,kadry-i-place-2019-zmiany-w-prawie-pracy,zagadnienia-dotyczace-czasu-pracy-i-zakazu-handlu-w-niedziele,skladki-i-zasilki-oraz-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ

  z pozostałymi terminami konferencji:

  * 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
  *****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> szczegóły tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=27&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=28&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * 26-29 maja 2019 r. - Konferencja w Jastarni Dom Zdrojowy ****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=29&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> kliknij tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=30&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (w grupie podatkowej zajęcia dotyczące podatku od towarów

  i usług poprowadzi prof. Witold Modzalewski)
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=31&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 3 lub 2 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * możliwość skorzystania z bezpłatych atrakcji w danym hotelu

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=33&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=34&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=36&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=38&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=40&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=41&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=43&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=44&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=45&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=46&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=47&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=b9925d46-f483-4941-bb8b-8602eab116ac&smlid=51&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • VAT 2019 r. – rozliczanie samochodów osobowych -- Łódź, 26 lutego 2019 r. przez ŻARNÓW

  VAT 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec61e385-fb50-44b3-964d-a5cb7238e263&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec61e385-fb50-44b3-964d-a5cb7238e263&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  - rozliczanie samochodów osobowych w CIT i PIT w 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec61e385-fb50-44b3-964d-a5cb7238e263&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  zapisz się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec61e385-fb50-44b3-964d-a5cb7238e263&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec61e385-fb50-44b3-964d-a5cb7238e263&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  Łódź,
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec61e385-fb50-44b3-964d-a5cb7238e263&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  26 lutego 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec61e385-fb50-44b3-964d-a5cb7238e263&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Hotel Borowiecki,

  ul. Kasprzaka 7/9

  godz. 10.00-15.00

  ------------------------------------

  NOWY PROGRAM:

  * Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku
  JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego
  rejestru faktur.

  * Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych
  przypadkach opodatkowane będzie już wydanie bonów!
  * opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
  * Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki
  dyrektywy unijnej,
  * bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice
  * w opodatkowaniu,
  * moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer
  bonów),
  * sposób opodatkowania niezrealizowanych w terminie bonów,
  * sposób wystawienia faktur i odliczania podatku naliczonego w
  transakcjach mających za przedmiot bony.
  * opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji
  promocyjnych oraz nieodpłatne przekazanie bonów pracownikom.

  * Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r.

  * Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić
  fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
  * Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do
  paragonu wbrew przepisom?
  * Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT –
  kiedy będzie miała zastosowanie?
  * Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy?
  * Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
  posiadanych kas fiskalnych?
  * Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

  * Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek
  obniżonych.
  * W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2019 r.?
  * Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT
  * Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego.
  * Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną
  odpowiedzialnością.

  * Zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych przy używaniu samochodów
  osobowych.
  * Wprowadzenie generalnego limitu 150 000 zł jako górnej granicy
  kosztów podatkowych – skutki dla leasingu operacyjnego i finansowego.
  * 75% wydatków jako koszt podatkowy – jakich wydatków dotyczy limit?
  * Sposoby na zaliczenie 100% wydatków na samochody osobowe do kosztów
  podatkowych.
  * Wpływ proponowanych zamian na leasingi operacyjne z tzw. „opcją
  balonową” – duża kwota wykupu.
  * Czy nowe regulacje będą miały wpływ na obecnie posiadane i
  leasingowane samochody osobowe? – zasady przejściowe.
  * Skutki likwidacji tzw. „kilometrówki” dla KUP związanych z
  samochodami używanymi na podstawie umowy najmu.
  * Przychód pracownika z tytułu używania samochodów osobowych do celów
  prywatnych – a skutki dla kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
  * Projektowane zasady amortyzacji samochodów osobowych – w jaki sposób
  odpisy amortyzacyjne zaliczać do KUP?

  * Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w
  życie w 2018 r.
  * i 2019 r.
  * Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i
  sankcje.
  * Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów –
  skutki dla podatników.
  * Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej
  korekty
  * w trakcie kontroli.
  * Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i
  ewentualnie przywróconych do rejestru VAT.
  * Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego
  .
  * Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla
  podatników dokonujących dostawy nieruchomości zabudowanych.
  * Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót
  do 200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia?

  * Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna
  nowelizacja wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.

  * nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w
  zamówieniach publicznych,
  * platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur
  elektronicznych,
  * ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.


  Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian w
  ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych
  zagadnień rzadko występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax),
  a z drugiej strony dotyczą wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w
  rozliczaniu używania samochodów służbowych czy też w zakresie modyfikacji
  systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 1 stycznia 2019 r. jest
  wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. Jako
  najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania
  VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7
  pojawi się nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie
  tzw. Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również
  zmian w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.

  Celem wykładu jest kompleksowe zaprezentowanie zmian, które dotyczą każdego
  przedsiębiorcy. W zakresie podatku VAT należy odnotować wprowadzenie
  obowiązkowego mechanizmu split payment w niektórych branżach. Warto również
  zwrócić uwagę na procedowaną nowelizację ustawy VAT: proponowane przepisy
  m.in. zakazują wystawiania faktur do paragonów, wprowadzają dodatkową
  sankcję w przypadku odliczenia VAT z faktury niezawierającej numeru VAT
  nabywcy czy też modyfikują zasady pierwszego zasiedlenia. Co więcej
  Parlament kończy prace nad wprowadzeniem nowych, elektronicznych kas
  fiskalnych, których obowiązek stosowania dla niektórych podmiotów
  prawdopodobnie wystąpi już w 2019 r. Fundamentalne znaczenie mają zmiany
  wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w
  zamówieniach publicznych.

  W zakresie podatku dochodowego kluczowe znaczenie mając zmiany dotyczące
  rozliczania w kosztach podatkowych używania samochodów osobowych –
  podniesienie limitu kosztów do 150 000 zł i ograniczenie możliwości
  zaliczenia wydatków do KUP do wysokości 75%. Fundamentalne zmiany
  projektowane są również w zakresie podatku u źródła i formy certyfikatu
  rezydencji.

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=ec61e385-fb50-44b3-964d-a5cb7238e263&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=ec61e385-fb50-44b3-964d-a5cb7238e263&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • WALENTYNKOWY RABAT OD UNIVERS przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  Z OKAZJI WALENTYNEK DAJEMY 100 zł

  Zgłaszająć się do15.02.2019 r. na konferencję 6-9 marca 2019 r.

  w Karpaczu dajemy 100 zł rabatu

  REWOLUCJE W PRZEPISACH 2019

  * nasze konferencję dedykujemy

  Pracownikom Działów Finansowych i Kadrowo - Płacowych

  * zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą
  <https://www.dzikipotok.karpacz.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Konferencja 6-9 marca 2019 r.

  Hotel Dziki Potok ***

  ul. Myśliwska 22, 58-540 Karpacz

  PODATKI 2019
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2049,podatki-2019-najwazniejsze-zmiany-w-polskim-prawie-podatkowym-i-bilansowym-omowienie-najistotniejszych-zmian-oraz-cwiczenia-praktyczne?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  - najważniejsze zmiany w polskim prawie podatkowym i bilansowym. Omówienie
  najistotniejszych zmian oraz ćwiczenia praktyczne
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2049,podatki-2019-najwazniejsze-zmiany-w-polskim-prawie-podatkowym-i-bilansowym-omowienie-najistotniejszych-zmian-oraz-cwiczenia-praktyczne?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły --> KLIKNIJ TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2049,podatki-2019-najwazniejsze-zmiany-w-polskim-prawie-podatkowym-i-bilansowym-omowienie-najistotniejszych-zmian-oraz-cwiczenia-praktyczne?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  KADRY i PŁACE 2019
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2052,kadry-i-place-2019-zmiany-w-prawie-pracy,zagadnienia-dotyczace-czasu-pracy-i-zakazu-handlu-w-niedziele,skladki-i-zasilki-oraz-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * zmiany w prawie pracy, zagadnienia dotyczące czasu pracy, zakazu
  handlu w niedzielę, składki, zasiłki oraz podatek dochodowy od osób
  fizycznych
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2052,kadry-i-place-2019-zmiany-w-prawie-pracy,zagadnienia-dotyczace-czasu-pracy-i-zakazu-handlu-w-niedziele,skladki-i-zasilki-oraz-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły --> KLIKNIJ TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2052,kadry-i-place-2019-zmiany-w-prawie-pracy,zagadnienia-dotyczace-czasu-pracy-i-zakazu-handlu-w-niedziele,skladki-i-zasilki-oraz-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ

  z pozostałymi terminami konferencji:

  * 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
  *****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> szczegóły tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  * 26-29 maja 2019 r. - Konferencja w Jastarni Dom Zdrojowy ****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> kliknij tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (w grupie podatkowej zajęcia dotyczące podatku od towarów

  i usług poprowadzi prof. Witold Modzalewski)
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 3 lub 2 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * możliwość skorzystania z bezpłatych atrakcji w danym hotelu

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=27&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=764f5590-624f-4949-8b1c-61eea09c4ab9&smlid=29&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • VAT 2019 r. – rozliczanie samochodów osobowych -- Łódź, 26 lutego 2019 r. przez ŻARNÓW

  VAT 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=15a7ccf3-f590-43df-9644-4a905b78ded0&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=15a7ccf3-f590-43df-9644-4a905b78ded0&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  - rozliczanie samochodów osobowych w CIT i PIT w 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=15a7ccf3-f590-43df-9644-4a905b78ded0&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  zapisz się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=15a7ccf3-f590-43df-9644-4a905b78ded0&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=15a7ccf3-f590-43df-9644-4a905b78ded0&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  Łódź,
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=15a7ccf3-f590-43df-9644-4a905b78ded0&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  26 lutego 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=15a7ccf3-f590-43df-9644-4a905b78ded0&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Hotel Borowiecki,

  ul. Kasprzaka 7/9

  godz. 10.00-15.00

  ------------------------------------

  NOWY PROGRAM:

  * Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku
  JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego
  rejestru faktur.

  * Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych
  przypadkach opodatkowane będzie już wydanie bonów!
  * opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
  * Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki
  dyrektywy unijnej,
  * bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice
  * w opodatkowaniu,
  * moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer
  bonów),
  * sposób opodatkowania niezrealizowanych w terminie bonów,
  * sposób wystawienia faktur i odliczania podatku naliczonego w
  transakcjach mających za przedmiot bony.
  * opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji
  promocyjnych oraz nieodpłatne przekazanie bonów pracownikom.

  * Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r.

  * Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić
  fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
  * Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do
  paragonu wbrew przepisom?
  * Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT –
  kiedy będzie miała zastosowanie?
  * Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy?
  * Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
  posiadanych kas fiskalnych?
  * Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

  * Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek
  obniżonych.
  * W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2019 r.?
  * Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT
  * Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego.
  * Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną
  odpowiedzialnością.

  * Zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych przy używaniu samochodów
  osobowych.
  * Wprowadzenie generalnego limitu 150 000 zł jako górnej granicy
  kosztów podatkowych – skutki dla leasingu operacyjnego i finansowego.
  * 75% wydatków jako koszt podatkowy – jakich wydatków dotyczy limit?
  * Sposoby na zaliczenie 100% wydatków na samochody osobowe do kosztów
  podatkowych.
  * Wpływ proponowanych zamian na leasingi operacyjne z tzw. „opcją
  balonową” – duża kwota wykupu.
  * Czy nowe regulacje będą miały wpływ na obecnie posiadane i
  leasingowane samochody osobowe? – zasady przejściowe.
  * Skutki likwidacji tzw. „kilometrówki” dla KUP związanych z
  samochodami używanymi na podstawie umowy najmu.
  * Przychód pracownika z tytułu używania samochodów osobowych do celów
  prywatnych – a skutki dla kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
  * Projektowane zasady amortyzacji samochodów osobowych – w jaki sposób
  odpisy amortyzacyjne zaliczać do KUP?

  * Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w
  życie w 2018 r.
  * i 2019 r.
  * Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i
  sankcje.
  * Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów –
  skutki dla podatników.
  * Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej
  korekty
  * w trakcie kontroli.
  * Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i
  ewentualnie przywróconych do rejestru VAT.
  * Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego
  .
  * Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla
  podatników dokonujących dostawy nieruchomości zabudowanych.
  * Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót
  do 200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia?

  * Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna
  nowelizacja wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.

  * nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w
  zamówieniach publicznych,
  * platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur
  elektronicznych,
  * ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.


  Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian w
  ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych
  zagadnień rzadko występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax),
  a z drugiej strony dotyczą wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w
  rozliczaniu używania samochodów służbowych czy też w zakresie modyfikacji
  systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 1 stycznia 2019 r. jest
  wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. Jako
  najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania
  VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7
  pojawi się nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie
  tzw. Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również
  zmian w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.

  Celem wykładu jest kompleksowe zaprezentowanie zmian, które dotyczą każdego
  przedsiębiorcy. W zakresie podatku VAT należy odnotować wprowadzenie
  obowiązkowego mechanizmu split payment w niektórych branżach. Warto również
  zwrócić uwagę na procedowaną nowelizację ustawy VAT: proponowane przepisy
  m.in. zakazują wystawiania faktur do paragonów, wprowadzają dodatkową
  sankcję w przypadku odliczenia VAT z faktury niezawierającej numeru VAT
  nabywcy czy też modyfikują zasady pierwszego zasiedlenia. Co więcej
  Parlament kończy prace nad wprowadzeniem nowych, elektronicznych kas
  fiskalnych, których obowiązek stosowania dla niektórych podmiotów
  prawdopodobnie wystąpi już w 2019 r. Fundamentalne znaczenie mają zmiany
  wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w
  zamówieniach publicznych.

  W zakresie podatku dochodowego kluczowe znaczenie mając zmiany dotyczące
  rozliczania w kosztach podatkowych używania samochodów osobowych –
  podniesienie limitu kosztów do 150 000 zł i ograniczenie możliwości
  zaliczenia wydatków do KUP do wysokości 75%. Fundamentalne zmiany
  projektowane są również w zakresie podatku u źródła i formy certyfikatu
  rezydencji.

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=15a7ccf3-f590-43df-9644-4a905b78ded0&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=15a7ccf3-f590-43df-9644-4a905b78ded0&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • ŚRODKI TRWAŁE 2019 - na gruncie ustawy o rachunkowości... przez ŻARNÓW

  ŚRODKI TRWAŁE NA GRUNCIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ORAZ USTAWY O PODATKU
  DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH W 2019 ROKU


  Miejsca szkoleń!
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  zobacz program:
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Program:

  I. Rzeczowy majątek trwały.

  * Definicja środków trwałych na gruncie przepisów ustawy o
  rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i
  fizycznych (CIT i PIT)
  * Związki i rozbieżności w definiowaniu środków trwałych w pojęciu
  prawa bilansowego i podatkowego – ich interpretacja i odpowiednie
  zastosowanie.
  * Środki trwałe w budowie, charakterystyka nakładów inwestycyjnych,
  przyjęcie środków trwałych z inwestycji.
  * Regulacje KSR 11 – wartość początkowa środka trwałego w prawie
  bilansowym i podatkowym w tym;
  * nabycie, wytworzenie we własnym zakresie,
  * nieodpłatne uzyskania, aport,
  * zakup jednostki lub zorganizowanej części , zmiana formy prawnej.
  * Korekty wartości początkowej, w tym różnice kursowe, zmiany wartości
  początkowej , ulepszenie i remont – aspekt podatkowy i bilansowy).
  * Ulepszenie w obcych środkach trwałych – zmiany wartości początkowej .
  * Trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej – aspekty
  bilansowe i podatkowe.
  * Kompletność i zdatność do użytkowania – według KRS.
  * Środki trwałe przejęte w leasing , najem , dzierżawę – składniki
  majątku i koszty ich eksploatacji – regulacje KSR 5 i prawa
  podatkowego.
  * Rewolucyjne zmiany w rozliczaniu kosztów eksploatacji samochodów
  osobowych.

  II. Likwidacja środków trwałych .

  * Sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych .
  * Fizyczna likwidacja środków trwałych jako warunek zaliczenia do
  kosztów podatkowych niezamortyzowanej ich wartości .
  * Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016r ., w sprawie
  Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016).
  * Ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania,

  III. Wartości niematerialne i prawne.

  1.Definicja w prawie bilansowym wg. PSR oraz prawie podatkowym (CIT i PIT)

  * Wybrane zagadnienia w tym;
  * licencje, patenty,
  * prawa autorskie – przykłady,
  * prace rozwojowe,
  * nakłady na witryny internetowe .

  IV. Amortyzacja , Odpisy z tytuły utraty wartości środków trwałych oraz
  wartości niematerialnych i prawnych .

  * Pojęcie amortyzacji i umorzenia, odpisu z tytułu utraty wartości .
  * Metody amortyzacji – liniowa, degresywna i inne przykłady , okres
  użyteczności i jego weryfikacja regulacje KSR 11.
  * Metody amortyzacji podatkowej – przykłady.
  * Okres ekonomicznej użyteczności i jego weryfikacja – KSR 11.
  * Zawieszenie działalności ,środki niezamortyzowane,
  przekwalifikowania, używania sezonowo .

  V. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku trwałego –
  rozliczanie wyników inwentaryzacji.

  1. Obiekty inwentarzowe , klasyfikacja rodzajowa i funkcjonalna na gruncie
  regulacji zawartych w KSR11.

  2.Terminy przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości
  niematerialnych i prawnych na gruncie przepisów ustawy o rachunkowości.

  3. Wymóg oznaczeń ewidencyjnych środków trwałych.

  4.Zasada prawidłowego przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji w
  drodze spisu z natury.

  5. Arkusze spisowe i inne dokumenty inwentaryzacyjne ( protokoły,
  oświadczenia, wydruki komputerowe zarządzenia/upoważnienia przeprowadzenia
  inwentaryzacji).

  6. Rozliczenia niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych w świetle
  przepisów podatkowych i rachunkowości.

  Najnowsze orzecznictwo sądowe oraz interpretacji organów skarbowych.

  Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


  Najbliższe warsztaty:

  * Gdynia
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2157,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Poznań
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2156,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Łódź
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2126,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Bydgoszcz
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2158,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * Katowice
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2159,srodki-trwale-na-gruncie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-osob-fizycznych-w-2019-roku?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły i zgłoszenia>>>
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do kontaktu:

  tel. 68 325 66 93

  kom. 504 189 836

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

   

  zgłoś się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/?city=&subject=&lecturer=&title=%C5%9Brodki+trwa%C5%82e&date_from=&date_to=&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=f41c45fa-6317-4789-9154-aa9a00b93fc3&smlid=30&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • VAT 2019 r. – rozliczanie samochodów osobowych -- Łódź, 26 lutego 2019 r. przez ŻARNÓW

  VAT 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  - rozliczanie samochodów osobowych w CIT i PIT w 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-od-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  zapisz się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  Łódź,
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  28 lutego 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Hotel Borowiecki,
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  ul. Kasprzaka 7/9
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  godz. 9.00-14.00
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2002,podatek-od-towarow-i-uslug-w-2019-r-rozliczanie-samochodow-osobowych-w-cit-i-pit-w-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  ------------------------------------

  NOWY PROGRAM:

  * Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku
  JPK_VAT – wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego
  rejestru faktur.

  * Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych
  przypadkach opodatkowane będzie już wydanie bonów!
  * opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r.,
  * Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki
  dyrektywy unijnej,
  * bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice
  * w opodatkowaniu,
  * moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer
  bonów),
  * sposób opodatkowania niezrealizowanych w terminie bonów,
  * sposób wystawienia faktur i odliczania podatku naliczonego w
  transakcjach mających za przedmiot bony.
  * opodatkowanie nieodpłatnego przekazania bonów w ramach akcji
  promocyjnych oraz nieodpłatne przekazanie bonów pracownikom.

  * Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r.

  * Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić
  fakturę do paragonu (rewolucyjna zmiana)?
  * Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do
  paragonu wbrew przepisom?
  * Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT –
  kiedy będzie miała zastosowanie?
  * Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy?
  * Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2019 r.
  posiadanych kas fiskalnych?
  * Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 kwietnia 2019 r.

  * Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek
  obniżonych.
  * W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 kwietnia 2019 r.?
  * Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT
  * Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego.
  * Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną
  odpowiedzialnością.

  * Zmiana zasad rozliczania kosztów podatkowych przy używaniu samochodów
  osobowych.
  * Wprowadzenie generalnego limitu 150 000 zł jako górnej granicy
  kosztów podatkowych – skutki dla leasingu operacyjnego i finansowego.
  * 75% wydatków jako koszt podatkowy – jakich wydatków dotyczy limit?
  * Sposoby na zaliczenie 100% wydatków na samochody osobowe do kosztów
  podatkowych.
  * Wpływ proponowanych zamian na leasingi operacyjne z tzw. „opcją
  balonową” – duża kwota wykupu.
  * Czy nowe regulacje będą miały wpływ na obecnie posiadane i
  leasingowane samochody osobowe? – zasady przejściowe.
  * Skutki likwidacji tzw. „kilometrówki” dla KUP związanych z
  samochodami używanymi na podstawie umowy najmu.
  * Przychód pracownika z tytułu używania samochodów osobowych do celów
  prywatnych – a skutki dla kosztów uzyskania przychodu dla pracodawcy.
  * Projektowane zasady amortyzacji samochodów osobowych – w jaki sposób
  odpisy amortyzacyjne zaliczać do KUP?

  * Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w
  życie w 2018 r.
  * i 2019 r.
  * Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i
  sankcje.
  * Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów –
  skutki dla podatników.
  * Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej
  korekty
  * w trakcie kontroli.
  * Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i
  ewentualnie przywróconych do rejestru VAT.
  * Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego
  .
  * Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla
  podatników dokonujących dostawy nieruchomości zabudowanych.
  * Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót
  do 200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia?

  * Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna
  nowelizacja wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.

  * nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w
  zamówieniach publicznych,
  * platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur
  elektronicznych,
  * ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.

   


  Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian w
  ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych
  zagadnień rzadko występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax),
  a z drugiej strony dotyczą wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w
  rozliczaniu używania samochodów służbowych czy też w zakresie modyfikacji
  systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 1 stycznia 2019 r. jest
  wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. Jako
  najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania
  VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7
  pojawi się nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie
  tzw. Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również
  zmian w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.

  Celem wykładu jest kompleksowe zaprezentowanie zmian, które dotyczą każdego
  przedsiębiorcy. W zakresie podatku VAT należy odnotować wprowadzenie
  obowiązkowego mechanizmu split payment w niektórych branżach. Warto również
  zwrócić uwagę na procedowaną nowelizację ustawy VAT: proponowane przepisy
  m.in. zakazują wystawiania faktur do paragonów, wprowadzają dodatkową
  sankcję w przypadku odliczenia VAT z faktury niezawierającej numeru VAT
  nabywcy czy też modyfikują zasady pierwszego zasiedlenia. Co więcej
  Parlament kończy prace nad wprowadzeniem nowych, elektronicznych kas
  fiskalnych, których obowiązek stosowania dla niektórych podmiotów
  prawdopodobnie wystąpi już w 2019 r. Fundamentalne znaczenie mają zmiany
  wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w
  zamówieniach publicznych.

  W zakresie podatku dochodowego kluczowe znaczenie mając zmiany dotyczące
  rozliczania w kosztach podatkowych używania samochodów osobowych –
  podniesienie limitu kosztów do 150 000 zł i ograniczenie możliwości
  zaliczenia wydatków do KUP do wysokości 75%. Fundamentalne zmiany
  projektowane są również w zakresie podatku u źródła i formy certyfikatu
  rezydencji.

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13fac10c-3c38-47dc-b2d6-68b3de0763e8&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • WINDYKACJA - postępowanie egzekucyjne - przedawnienie roszczeń... przez ŻARNÓW

  Windykacja należności w praktyce, psychologiczne aspekty negocjacji z
  dłużnikiem
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2091,windykacja-naleznosci-w-praktyce,psychologiczne-aspekty-negocjacji-z-dluznikiem?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a20ffff4-dd47-4664-967c-88981f8180b2&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Postępowanie sądowe i egzekucyjne z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w
  ujęciu praktycznym
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2092,postepowanie-sadowe-i-egzekucyjne-z-uwzglednieniem-zmian-od-2019-r-w-ujeciu-praktycznym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a20ffff4-dd47-4664-967c-88981f8180b2&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o
  kosztach komorniczych 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a20ffff4-dd47-4664-967c-88981f8180b2&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Przedawnienie roszczeń cywilnych i podatkowych z uwzględnieniem zmian od

 • KARPACZ - ostanie miejsca na konferencję kadrowo-płacową przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  Ostatnie wolne miejsca

  na konferencję kadrowo-płacową w Karpaczu

  Od 1 stycznia 2019 roku weszła życie nowelizacja Prawa Pracy.

  Najważniejsze związane z tym zmiany a w szczególności obowiązki pracodawcy
  to:

  * skrócony z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji
  pracowniczej,
  * elektroniczne prowadzenie akt osobowych,
  * dokumentacja czasu pracy i wynagrodzeń, bhp i RODO
  * oraz rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbwym,

  m.in. te zagadnienia, będą poruszane podczas najbliższej konferencji:

  TUTAJ KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY KONFERENCJI
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2052,kadry-i-place-2019-zmiany-w-prawie-pracy,zagadnienia-dotyczace-czasu-pracy-i-zakazu-handlu-w-niedziele,skladki-i-zasilki-oraz-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  w terminie 6-9 marca 2019 roku, w Hotelu Dziki POTOK*** w Karpaczu

  (ul. Myśliwska 22, 58-540 Karpacz)

  do udziału w której SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  KARTA ZGŁOSZENIOWA
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_2019_zmiany_w_prawie_pracy_zagadnienia_dotyczace_czasu_pracy_i_zakazu_handlu_w_niedziele_skladki_i_zasilki_oraz_podatek_dochodow_gytyd.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.dzikipotok.karpacz.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  temat konferencji kadrowo - płacowej:

  "Kadry i płace 2019 - zmiany w prawie pracy, zagadnienia

  dotyczące czasu pracy i zakazu handlu w niedzielę, skłądki

  i zasiłki oraz podatek dochodowy od osób fizycznych"

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_2019_zmiany_w_prawie_pracy_zagadnienia_dotyczace_czasu_pracy_i_zakazu_handlu_w_niedziele_skladki_i_zasilki_oraz_podatek_dochodo_r7arq.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

  z pozostałymi terminami konferencji:

  * 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
  *****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> szczegóły tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  * 26-29 maja 2019 r. - Konferencja w Jastarni Dom Zdrojowy ****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> kliknij tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=27&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (w grupie podatkowej zajęcia dotyczące podatku od towarów

  i usług poprowadzi prof. Witold Modzalewski)
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=29&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 3 lub 2 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * możliwość skorzystania z bezpłatych atrakcji w danym hotelu

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=33&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=36&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=39&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=42&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=45&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=46&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=49&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=50&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=52&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=53&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=54&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie

  - to propozycja warsztatów przygotowanych dla osób,

  które chcą skoncentrować się wyłącznie na zagadnieniach

  związanych z działalnością własnej firmy.

   SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=55&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  KLIKNIJ TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=56&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=cbc492c1-2a6c-43da-983a-de247e04436e&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • Postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komo --- ŁÓDŹ, 18 marca 2019 r. przez ŻARNÓW

  Postępowanie egzekucyjne
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o kosztach komorniczych 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>


  Szczegóły i zgłoszenia!
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=2&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  zobacz program:
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Program:

  * Formy prowadzenia działalności gospodarczej - wpływ na proces
  odzyskiwania należności:
  * Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych,
  * Osobowe spółki prawa handlowego,
  * Spółki kapitałowe,
  * Odpowiedzialność za zobowiązania,
  * Zasady reprezentacji - wymagania podstawowych danych dotyczących
  przedsiębiorców oraz dokumentów potwierdzających ich wiarygodność.

   

  * Postępowanie o udzielenie i wykonanie zabezpieczenia roszczenia
  * Przesłanki uzyskania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
  * Postępowanie komornicze o wykonanie zabezpieczenia roszczenia,
  przebieg postępowania oraz opłaty,
  * Koszty postępowania – obciążenie nimi dłużnika poprzez orzeczenie
  sądu.
  * Postępowanie egzekucyjne, omówienie sposobów egzekucji:
  * Wniosek egzekucyjny,
  * Sposoby poszukiwania majątku dłużnika,
  * Współpraca wierzyciela z komornikiem sądowym,
  * Egzekucja z rachunku bankowego, wynagrodzenia, wierzytelności,
  * Egzekucja z ruchomości i nieruchomości,
  * Zbieg egzekucji – nowe przepisy,
  * Plan podziału środków uzyskanych z egzekucji,
  * Czy egzekucja zawsze jest konieczna, regulacje podatkowe

   

  * Ustawa o komornikach sądowy i ustawa o kosztach komorniczych –
  przegląd nowości
  * System opłat egzekucyjnych,
  * Sankcja 150,00 zł obciążająca wierzyciela w przypadku bezskutecznej
  egzekucji,
  * Wysokość opłat egzekucyjnych,
  * Utrwalanie obrazu i dźwięku przez komornika sądowego,
  * Skarga na czynności komornika.

   

   

  *
  ---------------------------------------------------------------------
  Cena netto za 1 os.440,00 zł
  * Cena netto za kolejną os.390,00 zł

  w cenie szkolenia:

  * 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz
  konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,

  * materiały szkoleniowe,

  * materiały do pracy podczas zajęć,

  * poczęstunek biznesowy (lunch),

  * przerwa kawowa,

  Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!


  Najbliższe warsztaty:

  Łódź, 18 marca 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  godz. 10.00-15.00
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do kontaktu:

  tel. 68 325 66 93

  kom. 504 189 836

  UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.

  ul. Niecała 2D

  65-245 Zielona Góra

  tel. 68 325 66 93, fax 68 320 05 47

  e-mail: szkolenia@univers.com.pl <mailto:szkolenia@univers.com.pl>

   

  zgłoś się
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.com/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=e4743b3b-713e-40f0-aad1-e7a182b5ba7a&smlid=32&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • KARPACZ - ostani dzień - jeszcze można się zgłosić przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  CO NOWEGO W PRZEPISACH? 

  Jeśli chcecie Państwo zapoznać się z najnowszymi zmianami 

  w prawie pracy - jeszcze dziś można się zapisać na marcową
  konferencję kadrowo-płacową w Karpaczu.

  Od 1 stycznia 2019 roku weszła życie nowelizacja Prawa Pracy.

  Najważniejsze związane z tym zmiany a w szczególności obowiązki pracodawcy
  to:

  * skrócony z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji
  pracowniczej,
  * elektroniczne prowadzenie akt osobowych,
  * dokumentacja czasu pracy i wynagrodzeń, bhp i RODO
  * oraz rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbwym,

  m.in. te zagadnienia, będą poruszane podczas najbliższej konferencji:

  TUTAJ KLIKNIJ PO SZCZEGÓŁY KONFERENCJI
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2052,kadry-i-place-2019-zmiany-w-prawie-pracy,zagadnienia-dotyczace-czasu-pracy-i-zakazu-handlu-w-niedziele,skladki-i-zasilki-oraz-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  w terminie 6-9 marca 2019 roku, w Hotelu Dziki POTOK*** w Karpaczu

  (ul. Myśliwska 22, 58-540 Karpacz)

  do udziału w której SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  KARTA ZGŁOSZENIOWA
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_2019_zmiany_w_prawie_pracy_zagadnienia_dotyczace_czasu_pracy_i_zakazu_handlu_w_niedziele_skladki_i_zasilki_oraz_podatek_dochodow_gytyd.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.dzikipotok.karpacz.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  temat konferencji kadrowo - płacowej:

  "Kadry i płace 2019 - zmiany w prawie pracy, zagadnienia

  dotyczące czasu pracy i zakazu handlu w niedzielę, skłądki

  i zasiłki oraz podatek dochodowy od osób fizycznych"

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/kadry_i_place_2019_zmiany_w_prawie_pracy_zagadnienia_dotyczace_czasu_pracy_i_zakazu_handlu_w_niedziele_skladki_i_zasilki_oraz_podatek_dochodo_r7arq.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

  z pozostałymi terminami konferencji:

  * 10 -12 kwietnia 2019 r. - Konferencja w Kołobrzegu, HOTEL AQUARIUS
  *****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> szczegóły tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  * 26-29 maja 2019 r. - Konferencja w Jastarni Dom Zdrojowy ****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=24&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  szczegóły ---> kliknij tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (w grupie podatkowej zajęcia dotyczące podatku od towarów

  i usług poprowadzi prof. Witold Modzalewski)
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Jastarnia&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 3 lub 2 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu

  * wycieczka z przewodnikiem po najatrakcyjniejszych okolicach

  * uroczysta kolacja

  * możliwość skorzystania z bezpłatych atrakcji w danym hotelu

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=29&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=31&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=34&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=37&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=40&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=43&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=51&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=52&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=53&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=54&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=55&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie

  - to propozycja warsztatów przygotowanych dla osób,

  które chcą skoncentrować się wyłącznie na zagadnieniach

  związanych z działalnością własnej firmy.

   SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=56&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  KLIKNIJ TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=58&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c7ede419-4423-42be-a86b-5f34ea4987ef&smlid=61&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • WINDYKACJA - postępowanie egzekucyjne - przedawnienie roszczeń... przez ŻARNÓW

  Windykacja należności w praktyce, psychologiczne aspekty negocjacji z
  dłużnikiem
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2091,windykacja-naleznosci-w-praktyce,psychologiczne-aspekty-negocjacji-z-dluznikiem?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13155e10-fd02-4f8f-98d5-84c827441dcc&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Postępowanie sądowe i egzekucyjne z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w
  ujęciu praktycznym
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2092,postepowanie-sadowe-i-egzekucyjne-z-uwzglednieniem-zmian-od-2019-r-w-ujeciu-praktycznym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13155e10-fd02-4f8f-98d5-84c827441dcc&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o
  kosztach komorniczych 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=13155e10-fd02-4f8f-98d5-84c827441dcc&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Przedawnienie roszczeń cywilnych i podatkowych z uwzględnieniem zmian od

 • WINDYKACJA - postępowanie egzekucyjne - przedawnienie roszczeń... przez ŻARNÓW

  Windykacja należności w praktyce, psychologiczne aspekty negocjacji z
  dłużnikiem
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2091,windykacja-naleznosci-w-praktyce,psychologiczne-aspekty-negocjacji-z-dluznikiem?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c472800b-a44d-498a-89da-8ec39631e7ef&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Postępowanie sądowe i egzekucyjne z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w
  ujęciu praktycznym
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2092,postepowanie-sadowe-i-egzekucyjne-z-uwzglednieniem-zmian-od-2019-r-w-ujeciu-praktycznym?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c472800b-a44d-498a-89da-8ec39631e7ef&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Postępowanie egzekucyjne – ustawa o komornikach sądowych i ustawa o
  kosztach komorniczych 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-jednodniowe/2093,postepowanie-egzekucyjne-ustawa-o-komornikach-sadowych-i-ustawa-o-kosztach-komorniczych-2019-r?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=c472800b-a44d-498a-89da-8ec39631e7ef&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Przedawnienie roszczeń cywilnych i podatkowych z uwzględnieniem zmian od

 • RODO - kwiecień 2019 przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  10 -12 kwietnia 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  - Konferencja
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  RODO

  w Kołobrzegu
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  HOTEL AQUARIUS ****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  *

  "PRAKTYCZNE PEŁNIENIE FUNKCJI

  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH"

  szczegółowy program ---> kliknij tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2172,praktyczne-pelnienie-funkcji-inspektora-ochrony-danych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  KARTA ZGŁOSZENIA
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/praktyczne_pelnienie_funkcji_inspektora_ochrony_danych_uasxg.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 2 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu od obiadu w dniu
  przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

  - w czasie wolnym, zapraszamy do korzystania z hotelowego basenu
  Aquacenter, które składa się z basen pływackiego (3-torowy) o długości 25
  m,

  baseu rekreacyjnego z gejzerami i leżakami wodnymi oraz ,,dziką rzeką’’, do
  dyspozycji są 2 jacuzzi (jedno zewnętrzne), dopełnieniem strefy relaksu są
  sauny: parowa, solankowa, sucha oraz sucha oraz ruska bania, czara lodowa
  oraz natryski wrażeń,

    - również zapraszamy na uroczystą kolację przy plaży

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie - to propozycja

  warsztatów przygotowanych dla osób, które chcą skoncentrować

  się wyłącznie na zagadnieniach

  związanych z działalnością własnej firmy.

   SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  KLIKNIJ TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=1608cb49-6166-40cb-8a3f-bf150c2b6008&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • KONFERENCJA dla Inspektorów Ochrony Danych przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  10 -12 kwietnia 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  - Konferencja
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=4&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  RODO

  w Kołobrzegu
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=5&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  HOTEL AQUARIUS ****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  *

  "PRAKTYCZNE PEŁNIENIE FUNKCJI

  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH"

  szczegółowy program ---> kliknij tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2172,praktyczne-pelnienie-funkcji-inspektora-ochrony-danych?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Szkolenie, do którego Państwa zachęcamy ma na celu przygotowanie osób do
  praktycznego pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych zgodnie z
  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 14.04.2016 w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018
  r. o ochronie danych osobowych.

  Szkolenie jest dedykowane dla Inspektorów Ochrony Danych, a także

  osób wyznaczonych na to stanowisko, administratorów danych

  i kadrowych, poszukujących zaawansowanej wiedzy o RODO.

  Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się przede wszystkim w jaki sposób

  wypełniać wymagania RODO. Całe szkolenie oparte jest na
  praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w
  powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (KRI,
  dostęp do informacji publicznej).

  Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić

  inwentaryzację zasobów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  przygotować kompletna dokumentację oraz w jaki sposób przeprowadzać analizę
  ryzyka a także, a także ocenę skutków dla ochrony danych  w jaki sposób
  zadawać niezbędne do analizy pytania osobom biorącym udział w przetwarzaniu
  danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń systemów
  teleinformatycznych).

  Szkolenie jest oparte na dużej interakcji pomiędzy trenerem a uczestnikami
  szkolenia.

  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=8&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  KARTA ZGŁOSZENIA
  <http://www.univers.com.pl/storage/offer/praktyczne_pelnienie_funkcji_inspektora_ochrony_danych_rbr9a.pdf?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=9&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady poprowadzi Przemysław Chojnowski - trener z zakresu ochrony danych
  osobowych oraz praktyk bazujący na doświadczeniu nabytym w trakcie
  realizacji wielu szkoleń oraz zadań związanych z przygotowaniem praktycznym
  firm w zakresie realizacji ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny
  normy ISO 27000

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 2 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu od kolacji w dniu
  przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

  - w czasie wolnym, zapraszamy do korzystania z hotelowego basenu
  Aquacenter, które składa się z basen pływackiego (3-torowy) o długości 25
  m,

  baseu rekreacyjnego z gejzerami i leżakami wodnymi oraz ,,dziką rzeką’’, do
  dyspozycji są 2 jacuzzi (jedno zewnętrzne), dopełnieniem strefy relaksu są
  sauny: parowa, solankowa, sucha oraz sucha oraz ruska bania, czara lodowa
  oraz natryski wrażeń

    - również zapraszamy na uroczystą kolację przy plaży

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=12&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=21&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie - to propozycja

  warsztatów przygotowanych dla osób, które chcą skoncentrować

  się wyłącznie na zagadnieniach

  związanych z działalnością własnej firmy.

   SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  KLIKNIJ TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=23&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=a761412a-bad4-497c-a241-0d68b57599a2&smlid=25&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

 • "Prawo Pracy w 2019 roku - nowe kwestionariusze osobowe" przez ŻARNÓW

  Odblokuj podgląd obrazków

  POBIERZ Harmonogram szkolenia

  POBIERZ Kartę zgłoszenia

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Centrum Szkoleniowego PROSPECT mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt.:

  "PRAWO PRACY W 2019 r.

  akta osobowe, dokumentacja pracownicza, czas pracy, z uwzględnieniem Karty Nauczyciela."

  Nowe Kwestionariusz osobowe marzec 2019  BIAŁYSTOK, 4 kwietnia 2019r.

  Hotel Aristo, ul. Kilińskiego 15, godz. od 10 do 15

  WARSZAWA, 5 kwietnia 2019r.

  Centrum Konferencyjne Wspólna, ul. Wspólna 56, godz. od 10 do 15

  RADOM, 15 kwietnia 2019r.

  Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9, godz. od 10 do 15

  Prowadzenie:

  mgr Mariusz Chojecki , prawnik, przedsiębiorca, doktorant nauk ekonomicznych, szkoleniowiec - wykładowca. Specjalizacja w zakresie szkoleń prawniczych: zamówienia publiczne, prawo administracyjne ( KPA), prawo cywile ( KC, KPC ), prawo gospodarcze i ubezpieczeniowe. Dodatkowo szkolenia specjalistyczne z przedsiębiorczości, funkcjonowania przedsiębiorstw, prawa spółek handlowych (KSH), prawo podatkowe. Doświadczenie zdobyte w wieloletniej praktyce biznesowej i trenerskiej w obszarze szkoleń dla firm z sektora prywatnego i sektora administracji publicznej. Wiedza akademicka i badawczo - naukowa pozwalająca dostosować programy szkoleń i warsztatów w sposób elastyczny do wymogów i zapotrzebowania.  Program szkolenia:

  1. Omówienie aktualnych regulacji w zakresie prawa pracy.

  2. CZAS pracy a Karta Nauczyciela

  3. Wzory dokumentów w aspekcie dokumentacji pracowniczej - zgodne z aktualnymi przepisami marzec 2019

  4. Jak prawidłowo zawierać umowę o pracę - regulacje prawne aspekty praktyczne.

  5. Rozliczanie urlopów i zwolnień - a akta osobowe - Ewidencja czasu pracy

  6. 5.Procedury przetwarzania danych osobowych - w aspekcie związanym z zakresem akt osobowych.

  7. Nowe zwolnienia lekarskie - TYLKO ELEKTRONICZNE od 01.12.2018r.

  8. Kontrole PIP - aspekty formalne Kiedy ? Zakres... Orzecznictwo

  9. Wymogi proceduralne w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osób zatrudnionych.

  10. Nowelizacja KODEKSU PRACY 2019 - zakres regulacji w kontekście obowiązków formalnych.

  11. Zasady i tryby zatrudniania - wymogi formalne w zakresie obowiązków m.in. ZUS

  12. Aspekty związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych podmiotom i osobom trzecim - w tym zakresy ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH i ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH.

  13. Prawidłowe dostosowanie procedur w placówce, w zakresie związanym z tworzeniem i archiwizacją danych dotyczących osób zatrudnionych.

  14. Terminy ustawowe w zakresie związanym z tworzeniem akt osobowych.

  15. Kwestionariusz osobowe- co powinny a co mogą zawierać

  16. Czas przechowywania akt osobowych.

  17. 16.Świadectwa pracy - zakres według nowych regulacji. NOWY OBOWIAZEK INFORMACYJNY w 2019r.

  18. Pytania i odpowiedzi.

  19. Indywidualne konsultacje i pytania.

  20. Podsumowanie i przykłady z orzecznictwa sądowego.

  21. Podsumowanie i zakończenie.  CENA: 350 zł za osobę (brutto, jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, w przeciwnym wypadku należy doliczyć 23% podatku VAT).

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

  tel. 71 333 24 24

  fax. 71 333 24 14

  biuro@szkolenia-prospect.pl

  POBIERZ Harmonogram szkolenia

  POBIERZ Kartę zgłoszenia

  Odblokuj podgląd obrazków

  Rezygnacja z mailingu

 • KOŁOBRZEG - ZAPRASZA na Konferencję przez ŻARNÓW

  <univers.com.pl>

  ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

  z kwietniowymi konferencjami w Kołobrzegu

  * 10 -12 kwietnia 2019 r.
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=6&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  - Konferencja w
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  Kołobrzegu
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  HOTEL AQUARIUS *****
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  - " Zmiany w przepisach podatkowych 2019 r." *
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2118,zmiany-w-przepisach-podatkowych-2019?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  - " Kadry i płace, obowiązki wobec ZUS-u i US - praktyka stosowania
  przepisów" *
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/2123,kadry-i-place,obowiazki-wobec-zus-u-i-urzedu-skarbowego-praktyka-stosowania-przepisow?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  * oznacza poszczególne grupy tematyczne

  po szczegóły i kartę zgłoszenia -----> kliknij tutaj
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=17&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  UWAGA PROMOCJA!

  Za zgłoszenie lub rezerwację miejsca do 25 marca 2019 r.

  dajemy rabat - 100,00 zł

  lub voucher na wybrane zabiegi SPA w Hotelu Aquarius*****

  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-wyjazdowe-konferencje/?city=Ko%C5%82obrzeg&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  *****************************

  Więcej informacji pod numerem telefonu 506 890 055 lub e - mail:
  konferencje@univers.com.pl

  CO OFERUJEMY PODCZAS KONFERENCJI:

  Wykłady - prowadzone przez sprawdzonych i kompetentnych ekspertów, m.in w
  formie warsztatów, z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.

  Materiały szkoleniowe - starannie opracowane z uwzględnieniem najnowszych

  zmian w przepisach.

  Na zakończenie Konferencji - każdy uczestnik otrzymuje

  - imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.

  (Doradcy Podatkowi zyskują punkty do oceny podnoszenia kwalifikacji
  zawodowych)

  PONADTO W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

  * 2 noce w komfortowym hotelu

  * wyśmienite wyżywienie w czasie całego pobytu, od obiadu w dniu
  przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu

  * uroczysta kolacja przy plaży

  * możliwość skorzystania bezpłatnie z Aquacenter.

  To miejsce, w którym każdy znajdzie dogodną dla siebie formę relaksu.
  Składa się na nie: basen pływacki (3-torowy) o długości 25 m, basen
  rekreacyjny z gejzerami i leżakami wodnymi oraz ,,dziką rzeką’’, brodzik
  dla dzieci z mini- zjeżdżalnią, 2 jacuzzi, kompleks saun: parowa,
  solankowa, sucha oraz ruska bania, czara lodowa, natryski wrażeń.

  * Czynne jest codziennie od 8:00 do 22:00.

  ZAPRASZAMY

  UWAGA !
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Istnieje możliwość dofinansowania naszych szkoleń dla
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=22&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych
  (BUR)
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=3&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  z tzw. środków unijnych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=7&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  (Urzędy Pracy).
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=10&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Zapraszamy do wyszukania najbliższego Operatora Regionalnego

  - LINK OPERATOR REGIONALNY
  <http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=11&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default#/>

  W razie pytań prosimy o kontakt pod nr: 68 325 66 93
  <http://www.univers.com.pl/aktualnosci/86,mozliwosc-dofinansowania-naszych-szkolen-dla-mikro,malych-i-srednich-przedsiebiorstw?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=13&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Znajdziesz nas również tutaj:

  https://www.facebook.com/Univers1990/
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=14&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  <https://www.facebook.com/Univers1990/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=15&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Z
  <http://www.univers.com.pl/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=16&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  apraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na:

  www.univers.com.pl
  <http://www.univers.com.pl?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=18&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Proponujemy również orgnizację szkoleń na zlecenie - to propozycja

  warsztatów przygotowanych dla osób, które chcą skoncentrować

  się wyłącznie na zagadnieniach

  związanych z działalnością własnej firmy.

   SZKOLENIA NA ZLECENIE --->
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=19&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>
  KLIKNIJ TUTAJ
  <http://www.univers.com.pl/szkolenia-zamkniete/?smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=20&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>

  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj
  <https://app2.salesmanago.pl/optOut.htm?uid=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&sec=79e3a16a27c267bf6854fdb4203a91205b2c93041d192cade92cb64a68487308&conversation=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&optOutLanguage=pl&smclient=db6e6bc0-f5ab-4a19-8693-ae09fae34af6&smconv=44cf07b8-f5a3-410a-9cb7-9fa85107224a&smlid=26&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default>