'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Gmina Brzeziny - informacja w sprawie Wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEZINY

  Dzień dobry.
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska-Watchdog Polska
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  mail: sprawa-948@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  R.O.1431.5.2017
  POWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) (zwanej dalej "Ustawą") zawiadamiam, że w związku ze złożonym w dniu 21 lutego 2017 r. (data otrzymania 23 lutego br. ) wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej nie jest możliwym jej przekazanie w terminie ustawowym, a wynikającym z art. 13 ust. 1 Ustawy.

  Powyższe jest spowodowane dużą ilością złożonych do organu wniosków o udzielenie informacji publicznej, szerokim zakresem żądań z tych wniosków wynikających, a także koniecznością dokonywania analizy posiadanych materiałów. Powiadamiając Wnioskodawcę o powyższym Urząd wyjaśnia także, że załatwienie sprawy w terminie 14 dni nie jest możliwe ze względu na zasadę ogólną dotyczącą konieczności załatwiania spraw w kolejności ich wpływu do organu.

  W oparciu o powyższe zawiadamiam, że udzielenie informacji na złożony wniosek nastąpi w terminie do dnia: 22 marca 2017 roku, czyli w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od chwili złożenia wniosku.

  Z poważaniem

  Z up. Wójta Gminy
  Radzisław Kamiński
  Sekretarz Gminy
  tel. 509-869-249
  e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

  Urząd Gminy Brzeziny
  tel/fax 46 874-36-99
  46 874-26-68
  46 874-27-27
  e-mail: gminabrzeziny@post.pl

  -----Oryginalna wiadomość-----

 • Gmina Brzeziny - odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RO.1431.5.2017 przez BRZEZINY

  Dzień dobry.
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska-Watchdog Polska
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  mail: sprawa-948@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  R.O.1431.5.2017

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. w załączeniu przekazuję wypisy z ewidencji wniosków o informację publiczną za okres lat 2014 – 2016 stanowiące przedmiot zainteresowania.

  Z poważaniem

  Z up. Wójta Gminy
  Radzisław Kamiński
  Sekretarz Gminy
  tel. 509-869-249
  e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

  Urząd Gminy Brzeziny
  tel/fax 46 874-36-99
  46 874-26-68
  46 874-27-27
  e-mail: gminabrzeziny@post.pl

  Załączniki