'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHYNÓW

  Witam

  1. Liczba wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2014 roku – 38

  2. Liczba wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2015 roku – 41

  3. Liczba wniosków o informację publiczną, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2016 roku – 56

  Wykaz wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2014 roku :

  Wnioski o udzielenie informacji publicznej w sprawie:

  1) ankiety dot. równości płci w jednostce samorządu terytorialnego.

  2) danych osoby odpowiedzialnej za wybór i organizację szkoleń dla pracowników.

  3) ilości oraz zestawienia wniosków o inf. Publiczną w 2013r.

  4) oficjalnych danych Urzędu Gminy.

  5) O dane na temat aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

  6) Użytkowanych służbowych telefonów komórkowych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

  7) Regulacji dotyczących konsultacji społecznych.

  8) Liczby wniosków o udostępnienie informacji publicznej i informacji o środowisku skierowanych do Urzędu w latach 2009 2013.

  9) wypłaty z gminnych środków pieniężnych ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe Wójta Gminy w latach 2006-2010.

  10) podania aktualnej liczby mieszkańców gminy,

  11) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość, ulicę, dom, lokal,

  12) prenumeraty pism fachowych.

  13) poniesionych wydatków telekomunikacyjnych

  14) odnawialnych źródeł energii

  15) odpadów komunalnych

  16) usuwania azbestu

  17) odpadów komunalnych

  18) przydomowych oczyszczalni ścieków

  19) gospodarki niskoemisyjna

  20) gospodarka niskoemisyjnej

  21) zmian klimatycznych

  22) odpadów komunalnych

  23) odnawialnych źródeł energii

  24) usuwania azbestu

  25) składowiska odpadów

  26) wykazu danych o środowisku

  27) odpadów

  28) gospodarki wodno-ściekowej

  29) odpadów

  30) Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

  31) Odpadów

  32) planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zbyszków”

  33) ilości przesyłek pocztowych nadanych w roku 2013

  34) sposobów i skutki wykonywania zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”

  35) opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy

  36) ilości podziałów nieruchomości w latach 2011- 2013

  37) Dotyczy urządzeń drukujących, materiałów eksploatacyjnych, dostawców i producentów wkładów do drukarek.

  38) Dotyczy Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

  Wykaz wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2015 r.

  Wnioski o udzielenie informacji publicznej w sprawie:

  1) udostępnienia informacji publicznej na temat pracy kierownika SP ZOZ.

  2) udostępnienia wykazu sołtysów gminy Chynów.

  3) udostępnienia informacji w zakresie wykazu sołtysów Gminy w kadencji 2015-2019.

  4) udostępnienia informacji publicznej w zakresie przywilejów socjalnych.

  5) udostępnienia informacji publicznej w obszarze wydatkowania środków publicznych w związku z wykonywaniem zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji urzędników.

  6) ubezpieczenia budynków i mienia gminnego.

  7) dokonanych zakupów mebli do urzędu.

  8) liczby pracowników Urzędu oraz liczby mieszkańców.

  9) regulacji wewnętrznych dotyczących dostępu do informacji p[publicznej

  10) polityki szkoleniowej w Urzędzie.

  11) danych osoby prowadzącej sprawy zamówień publicznych

  12) zawieranych umów oraz kontroli w urzędzie.

  13) azbestu

  14) decyzji środowiskowych

  15) azbestu

  16) ochrony atmosfery

  17) zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną

  18) obiektów małej retencji

  19) decyzji środowiskowych

  20) ochrony przyrody

  21) przydomowych oczyszczalni ścieków

  22) kart adresowych zabytków nieruchomych w Gminie Chynów

  23) wykazu zawartych umów oraz wykazu przetargów od dn. 01.10.2013 r.

  24) liczby pism wpływających przez epuap w roku 2014

  25) sposobów i skutki wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”

  26) sposobu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2015 roku dot. podpisania umowy lub dotacji z Inspektoratem Towarzystwa Ochrony Zwierząt

  27) udostępnienia operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych,

  28) wykazu spadków nieobjętych z terenu gminy Chynów

  29) stanu mienia komunalnego Gminy Chynów

  30) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość,

  31) podania liczby wniosków o udostępnienie danych w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej

  32) podania aktualnej liczby mieszkańców gminy,

  33) EZD, Rejestru Planów, Edytora XML, ESP, Systemu informacji przestrzennej.

  34) zakupu urządzeń i usług telekomunikacyjnych.

  35) materiałów eksploatacyjnych do drukarek i oprogramowania do realizacji przelewów.

  36) systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez Urząd Gminy.

  37) zakupu papieru, tonerów, serwisu i dzierżawy drukarek w UG w 2014 roku

  38) EZD, Rejestru Planów, Edytora XML, ESP, Systemu informacji przestrzennej.

  39) wymogów określonych w KRI, systemów operacyjnych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy i licencji na oprogramowanie.

  40) systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez Urząd Gminy.

  41) umów zawieranych przez UG w okresie I - VI 2015, kontroli i sprawozdania z 2014 r.

  Wykaz wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2016r

  Wnioski o udzielenie informacji publicznej w sprawie:

  1) podmiotów publicznych będących odbiorcą gazu ziemnego.

  2) udziału samorządu w spółkach prawa handlowego.

  3) udostępnienia informacji publicznej w zakresie obsługi prawnej gminy wraz z kopiami umów o prowadzenie obsługi prawnej w latach 2015-2016 oraz kto prowadzi sprawy sądowe Gminy.

  4) udostępnienia informacji do kogo został zadekretowany rzeczony wniosek w zakresie podnoszenia kwalifikacji urzędników.

  5) uzyskania dostępu do informacji publicznej zawartej w umowach cywilnoprawnych zawartych przez organ w miesiącach od 1 stycznia 2015r. do 1 lipca 2015r.

  6) uzyskania dostępu do informacji publicznej o przekazanie całości umów cywilnoprawnych między organem, a osobami prawnymi i fizycznymi.

  7) budowy Sali gimnastycznej w Sułkowicach.

  8) dokonanych zakupów mebli do urzędu.

  9) odzyskania podatku VAT.

  10) ilości podatników.

  11) budżetu obywatelskiego.

  12) obsługi prawnej referatu gospodarki komunalnej.

  13) ankiety dot. mieszkań chronionych

  14) informacji dotyczących wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

  15) działalności kół gospodyń wiejskich na terenie gminy

  16) azbestu

  17) przydomowych oczyszczalnie ścieków

  18) planu zaopatrzenia w ciepło

  19) planu zaopatrzenia w ciepło

  20) zaopatrzenia w ciepło

  21) wojewódzkiego programu ochrony środowiska

  22) efektywności energetycznej

  23) wyrobów azbestowych

  24) inwestycji w ochronie środowiska

  25) gospodarki niskoemisyjnej

  26) azbestu

  27) wniosku o archiwizację przesłanych informacji

  28) decyzji środowiskowych

  29) ochrony atmosfery

  30) oczyszczani ścieków

  31) o rodzaju zagospodarowania terenu

  32) cmentarzy Komunalnych na terenie gminy Chynów

  33) udostępnienia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za okres od I do V 2016 r.

  34) udostępnienie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za VI, VII 2016 r.”

  35) zakupu maszyn budowlanych (wniosek z dn. 14.01.2016 r.)

  36) dróg gminnych oraz przejazdów kolejowo – drogowych (wniosek z dn. 22.01.2016 r.)

  37) umowy na „Przebudowę drogi dojazdowej do pól Budziszynek - Zawady w istniejącym pasie drogowym” (wniosek z dn. 26.01.2016 r.)

  38) ankiety dot. badania pn. „Ocena obecnego stanu i perspektyw rozwoju alternatywnych metod realizacji zadań publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w Polsce” (wniosek z dn. 16.03.2016 r.)

  39) terminu zakończenia zadania p.n. „Budowa sali sportowej z zapleczem połączonej z istniejącą Publiczną Szkołą podstawową w miejscowości Sułkowice” (wniosek z dn. 08.04.2016 r.)

  40) internetowych form publikacji przetargów i komunikatów (wniosek z dn. 23.05.2016 r.)

  41) wykazu przedsiębiorców posiadających zezwolenia alkoholowe

  42) sposobów i skutki wykonywania zadania „opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie”

  43) sposobu realizacji zapisów ustawy o ochronie zwierząt Art.11a

  44) zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w budynkach i innych środków trwałych gospodarstwach rolnych z lat 2013-2015

  45) opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie w latach 2015 i 2016

  46) sprawowania przez Gminę opieki nad bezdomnymi zwierzętami

  47) wykonania prawa pierwokupu przez Gminę Chynów

  48) podania aktualnej liczby mieszkańców miejscowości Ostrowiec,

  49) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość,

  50) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość, ulicę, dom, lokal,

  51) podania liczby zameldowanych mieszkańców miejscowości Nowe Grobice w roku 2006 i 2016,

  52) statystyki ilościowej ludności w podziale na miejscowość, ulicę, dom, lokal,

  53) liczby dzieci urodzonych w latach 2010 - 2016 i zameldowanych na terenie gminy Chynów.

  54) systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez Urząd Gminy.

  55) wydatków obejmujących oprogramowanie, infrastrukturę teleinformatyczną, usługi i utrzymanie systemów.

  56) incydentów związanych z bankowością elektroniczną.

  Maria Jaskółowska

  Sekretarz Gminy Chynów