'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, GMINA WOHYŃ przez WOHYŃ

  Wohyń, 7 marca 2017 r.
  Działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 w zw. z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
  poz. 23), w związku ze złożonym elektronicznie wnioskiem z dnia 21 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawiam:
  1) zawiadomić, że sprawy nie można załatwić w terminach wskazanych w art. 35 k.p.a., z uwagi na konieczność przygotowania ewidencji/spisu wniosków za lata 2014-2016;
  2) wskazać nowy termin załatwienia sprawy tj. udostępnienia informacji – do dnia 31 marca 2017 r.
  Uzasadnienie: Strona złożyła elektronicznie wniosek w dniu 21 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie otrzymanych przez tut. urząd wniosków o udostępnienie informacji publicznej za lata 2014-2016. Takie wnioski były składane w różnej formie, istnieje potrzeba przygotowania ewidencji/spisu wniosków za wskazane lata oraz przygotowanie scanów/kopii elektronicznych do wydania. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.
  Z up. Wójta Tomasz Jurkiewicz Sekretarz Gminy Wohyń

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, GMINA WOHYŃ przez WOHYŃ

  W odpowiedzi na wniosek z 21 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie otrzymanych przez tut. urząd wniosków o udostępnienie informacji publicznej za lata 2014-2016 informuję:
  Ad.1: zarejestrowane wnioski 3
  Ad.2: zarejestrowane wnioski 8
  Ad.3: zarejestrowane wnioski 25
  Ad.4: plik w załączeniu
  Ad.5: plik w załączeniu
  Ad.6: 2 pliki w załączeniu

  T.Jurkiewicz, UG Wohyń

  Załączniki