Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

  Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego w Państwa urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie ("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości").

  Proszę o podanie tej liczby najlepiej w treści wiadomości email, a nie w oddzielnym pliku. Informację tę proszę wysłać na adres {{EMAIL}}

 • Oświadczenia o zakazie wykonywania polowania. przez Starostwo Powiatowe w Brzegu

  Pan
  Krzysztof Wychowałek
  ODE Źródła, Łódź
  tel. 42 6328118

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2021r.
  niniejszym informuję, że do dnia dzisiejszego, do tutejszego urzędu nie
  wpłynęło żadne oświadczenie, w trybie art. 27b ustawy Prawo łowieckie, o
  zakazie polowania na nieruchomości.
  --
  Starostwo Powiatowe w Brzegu
  Wydział Ochrony Środowiska
  Inspektor Janusz Zdyb

  INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z prawem informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski-
  Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul.
  Robotniczej 20;
  2. z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można
  skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.;
  3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu udostępnienia
  informacji publicznej na podstawie obowiązku wynikającego z art. 61
  Konstytucji RP
  podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  4. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do
  realizacji ww. celu.;
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom
  uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  tj. sądom,
  organom ścigania, instytucjom publicznym oraz podmiotom, z
  którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych
  wykonujących
  czynności związane z utrzymaniem systemu, w których
  przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty
  zapewniające asystę i wsparcie
  techniczne dla systemów informatycznych;
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
  organizacji międzynarodowej;
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym
  przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez
  Prezesa Rady
  Ministrów (Premiera) – 5 lat;
  8. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w
  przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie
  danych;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na
  prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub
  e ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  10. nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna
  niż w art.21
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  11. nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to,
  że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
  12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i
  dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób
  zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa
  jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)